directions_run

ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03885
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 26 เมษายน 2559
งบประมาณ 191,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มาโนช ทองประดับ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 086-2734455
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศุภกิจ กลับช่วย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านในโคระ ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6540871381763,99.822167605163place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 76,560.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 95,700.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,140.00
รวมงบประมาณ 191,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีโดยใช้เกษตรอินทรีย์

1.) ครัวเรือนในชุมชนใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี 80 ครัวเรือน
2.) มีต้นแบบครัวเรือนทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน มี 30 ครัวเรือน
3.) รายจ่ายในการใช้สารเคมีลดลงจากเดิมร้อยละ 30

2 เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้

1.) ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องร้อยละ 80
2.) มีแผนปฏิบัติการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครัวเรือน 80 ครัวเรือน
3.) มีกลุ่มการออมในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม

3 เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาโดยการทำเกษตรอินทรีย์หลีกเลี่ยงสารเคมี

1.) คนในชุมชนเข้าใจและเข้าร่วมโครงการ 80 ครัวเรือน
2.) ผู้เข้าร่วมโครงการใช้การเกษตรแบบชีวภาพ แทนการใช้สารเคมีอย่างน้อย 80 ครัวเรือน
3.) คนในชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพหาสารเคมีตกค้างร้อยละ 90

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้คนในชุมชนใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำการเกษตร

1.) ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพจำนวน 80 ครัวเรือน 2.) มีแปลงสาธิตเรียนรู้เกษตรอินทร์ จำนวน 1 แปลง

6 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งได้

1.) มีสภาผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 1 กลุ่ม ติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:37 น.