stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03826
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมชาย ศรีใหม่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 061-0346599
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตีนคลอง ม.6.ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5286550369433,99.920356730145place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 9 มี.ค. 2559 81,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 10 มี.ค. 2559 27 ต.ค. 2559 101,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,350.00
รวมงบประมาณ 203,540.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ครัวเรือนมีความรู้ สามารถปลูกผักปลอดสารพิษ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักของครอบครัว
 1. ครัวเรือนเป้าหมายอย่างน้อย 60 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50
 2. ครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. ครัวเรือนอย่างน้อย 40 ครัวเรือนมีต้นทุนทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ลดลง
 4. ครัวเรือนอย่างน้อย 60 ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างน้อย 10ชนิด
 5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ โทษของการใช้สารเคมีในการเกษตร รณรงค์การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
2 สองข้างทางของถนนในชุมชนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 1. พื้นที่สองข้างทางของถนนอย่างน้อย 3,600ตร.ม. มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 2. พื้นที่สองข้างทางมีการปลูกพืชผักอย่างน้อย 20 ชนิด
3 คนในชุมชนมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 1. คนในชุมชนร้อยละ 60 มีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 2. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด
 3. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพ
4 เกิดสภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน
 1. มีกลุ่มทำเกษตรปลอดสารพิษ (บ้านและสองข้างทางของถนน)ในชุมชน 1 กลุ่ม
 2. ครัวเรือนร้อยละ 60 มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน
 3. เกิดสภาผู้นำชุมชน (ทางการและไม่เป็นทางการ) ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษ และพูดคุยเรื่องอื่นๆ ในชุมชน และร่วมบริหารจัดการการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
 4. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 5. สมาชิกในสภาผู้นำอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 6. เกิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
5

 

6

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:51 น.