stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03854
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 201,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว บุษยาภรณ์ วิเชียรมณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,085-5705341
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านชะเอียน ม.5.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4809464833297,99.960093498693place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 80,520.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 27 ต.ค. 2559 100,650.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,130.00
รวมงบประมาณ 201,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. เกิดสภาชุมชนบ้านชะเอียนจำนวน 1 คณะ
 2. มีการประชุมทุกเดือน 3.ในการประชุมทุกครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 4.ในการประชุมทุกครั้งต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการและเรื่องอื่นๆ
 3. ครัวเรือน ร้อยละ 30 เป็นสมาชิกกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชน
 4. เกิดสมาชิกที่มีความสามารถตรวจหาสารพิษตกค้างได้ อย่างน้อย 5คน
 5. คณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการชุมชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมกิจกรรม
2 เพื่อให้คนในชุมชนบ้านชะเอียนสุขภาพดีมีรายได้เพิ่ม
 1. คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ 50 ครัวเรือน
 2. คนในชุมชนบ้านชะเอียน ไม่เกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายเก่าในรอบ 1 ปี
 3. อัตราการปนเปื้อนของสารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงลดลง ร้อยละ 5 เทียบกับการตรวจครั้งแรก
 4. คนในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพ
 5. เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1กลุ่ม
 6. เกิดกิจกรรมกลุ่มในการเฝ้าระวังด้านสารเคมีในชุมชน 1 กลุ่ม
 7. เกิดกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน 1 กลุ่ม
 8. เกิดแกนนำด้านการออกกำลังกายในชุมชน 10ครัวเรือน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:57 น.