stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03843
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สมเด็จ เกื้อกูล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,086-9488937
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านทุ่งโชนม.6ต.เขาพระทองอ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช80180
ละติจูด-ลองจิจูด 8.064668502395,99.927349090613place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 84,720.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,180.00
รวมงบประมาณ 211,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชน
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโชน จำนวน1คณะ
 2. เกิดเวทีประชาเข้าใจ/การประชุม สภาฯ อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง
 3. คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
2 เพื่ออนุรักษ์สายน้ำลำคลองบ้านทุ่งโชนและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชน
 1. ร้อยละ70 ของตัวแทนครัวทั้งหมดในหมู่บ้านมีความเข้าใจและเกิดจิตสำนีกในการดูแลรักษาน้ำลำคลองบ้านทุ่งโชน
 2. เกิดกติกาชุมชนในการอนุรักษ์ สายน้ำลำคลองบ้านทุ่งโชน 1 ฉบับ
 3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์พันธ์พืชพันธ์สัตว์ในลำคลองบ้านทุ่งโชน อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
 4. เกิดฝายมีชีวิต เป็นที่เก็บกักน้ำ 1 ตัว ในสายน้ำคลองบ้านทุ่งโชน โดยการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:59 น.