stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03824
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 187,480.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เสริม เขียวเข็ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 084-8376786,084-8376786
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
ละติจูด-ลองจิจูด 7.98307772024,99.3015575409place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 74,990.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,740.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,750.00
รวมงบประมาณ 187,480.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
 1. มีสภาผู้นำชุมชน
 2. มีการประชุม
 3. มีมาตรการในการจัดการภัยพิบัติ
 4. มีการดำเนินกิจกรรมในการจัดการภัยพิบัติ
2 2.เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ
 1. มีคณะทำงานบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนบ้านปลายทับใหม่ 1 ชุด
 2. มีการจัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 6 ครั้ง
 3. มีฐานข้อมูลGIS ของหมู่บ้าน 1 ชุด
 4. มีแนวทางการเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 1 ฉบับ
 5. มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยพิบัติจำนวน1ชุด
 6. มีศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ 1แห่ง
 7. มีป้ายบอกเส้นทางหนีภัยพิบัติ 1 ชุด
 8. มีสถานที่หลบภัยพิบัติ 1 แห่ง
 9. มีกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในหมู่บ้าน 1 กองทุน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:03 น.