รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03824
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 187,480.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เสริม เขียวเข็ม
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
ละติจูด-ลองจิจูด 7.98307772024,99.3015575409
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 74,990.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,740.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,750.00
รวมงบประมาณ 187,480.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
 1. มีสภาผู้นำชุมชน
 2. มีการประชุม
 3. มีมาตรการในการจัดการภัยพิบัติ
 4. มีการดำเนินกิจกรรมในการจัดการภัยพิบัติ
2 2.เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ
 1. มีคณะทำงานบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนบ้านปลายทับใหม่ 1 ชุด
 2. มีการจัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 6 ครั้ง
 3. มีฐานข้อมูลGIS ของหมู่บ้าน 1 ชุด
 4. มีแนวทางการเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 1 ฉบับ
 5. มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยพิบัติจำนวน1ชุด
 6. มีศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ 1แห่ง
 7. มีป้ายบอกเส้นทางหนีภัยพิบัติ 1 ชุด
 8. มีสถานที่หลบภัยพิบัติ 1 แห่ง
 9. มีกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในหมู่บ้าน 1 กองทุน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
21 ก.ย. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความถูกต้องเอกสารสัญญา 1 400.00 400.00
29 - 30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 2 2,200.00 2,200.00
6 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่1 23 805.00 805.00
7 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 100 3,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 58 กิจกรรมเปิดตัวโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ 100 21,750.00 21,750.00
10 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 1 400.00 400.00
15 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่4 2 640.00 640.00
22 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 3 2 880.00 880.00
24 - 25 ต.ค. 58 อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดการภัยพิบัติ 40 8,800.00 8,800.00
6 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่2 23 805.00 805.00
15 - 16 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน 20 8,940.00 8,940.00
17 พ.ย. 58 จัดอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 400.00 400.00
28 พ.ย. 58 ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 21 9,020.00 9,020.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 3 23 805.00 805.00
17 ธ.ค. 58 กิจกรรมปลูกป่าไม้ทดแทนวันครอบครัว 150 17,750.00 17,750.00
6 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่4 23 805.00 805.00
6 ก.พ. 59 ประชุมสภผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่5 23 805.00 805.00
15 ก.พ. 59 ประชุมสภาเพื่อถอดบทเรียน 25 805.00 0.00
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 6 23 805.00 805.00
20 มี.ค. 59 ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล 51 7,120.00 7,120.00
6 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 7 23 805.00 805.00
18 เม.ย. 59 นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ถอดบดเรียน คืนข้อมูล และจัดทำแผนภัยพิบัติ 50 9,500.00 8,400.00
6 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 8 23 805.00 805.00
6 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 9 23 805.00 805.00
22 มิ.ย. 59 ถอดบทเรียนการดำเนินงานงวดที่ 1 และชี้แจงการดำเนินงานงวดที่ 2 2 800.00 400.00
6 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 10 23 805.00 805.00
6 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 11 23 805.00 805.00
15 ส.ค. 59 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมเพื่อจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ 100 16,000.00 14,000.00
30 ส.ค. 59 - 30 ส.ค. 56 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่2 2 400.00 400.00
1 - 6 ก.ย. 59 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยพิบัติในชุมชน 15 11,800.00 11,800.00
12 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อนำข้อมูลครัวเรือนที่จับ GPS คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel และใช้โปรแกรม Quantum Gis 10 5,340.00 5,340.00
17 ก.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซื้อวิทยุสื่อสาร 15 10,300.00 10,200.00
21 - 22 ก.ย. 59 อบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติหมู่บ้านและซักซ้อมแผนอุบัติภัย 100 30,500.00 29,400.00
25 ก.ย. 59 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนสรุปการดำเนินงาน 50 8,000.00 7,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 3 3,880.00 3,477.00
8 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 0.00 1,000.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบเอกสารการเงิน 3 0.00 400.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 0.00 900.00
รวม 1,124 187,480.00 39 182,077.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้ นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:03 น.