directions_run

เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03833
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 194,020.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย บุญสิงห์ แก้วสุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0937893918
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0811334010816,99.088552594185place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 77,600.00
2 25 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 31 ก.ค. 2559 97,010.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,410.00
รวมงบประมาณ 194,020.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อตั้งสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด

1.มีสภาผู้นำชุมชน 2. มีการประชุม 3. มีมาตรการการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด 4. มีการดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด

2 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
 1. มีการประชุม
 2. มีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
 3. คณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนจากผู้สูงอายุ/ผู้รู้ในชุมชน
 4. มีกระบวนการเก็บข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 5.มีเวทีคืนข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลให้แก่ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง
 5. มีการจัดอบรมการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านของเยาวชน 1 คอร์ส
 6. มีเวทีประชุมเพื่อจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน จำนวน 2 ครั้ง
 7. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้านควนเกาะจันทร์ จำนวน 1 ครั้ง
 8. มีหนังสือทำเนียบศิลปินในหมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์
 9. มีพื้นที่สร้างสรรค์
 10. ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
 11. มีชุดความรู้เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
 12. มีชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:05 น.