เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03833
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 194,020.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย บุญสิงห์ แก้วสุข
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0811334010816,99.088552594185
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 77,600.00
2 25 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 31 ก.ค. 2559 97,010.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,410.00
รวมงบประมาณ 194,020.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อตั้งสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด

1.มีสภาผู้นำชุมชน 2. มีการประชุม 3. มีมาตรการการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด 4. มีการดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด

2 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
 1. มีการประชุม
 2. มีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
 3. คณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนจากผู้สูงอายุ/ผู้รู้ในชุมชน
 4. มีกระบวนการเก็บข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 5.มีเวทีคืนข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลให้แก่ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง
 5. มีการจัดอบรมการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านของเยาวชน 1 คอร์ส
 6. มีเวทีประชุมเพื่อจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน จำนวน 2 ครั้ง
 7. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้านควนเกาะจันทร์ จำนวน 1 ครั้ง
 8. มีหนังสือทำเนียบศิลปินในหมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์
 9. มีพื้นที่สร้างสรรค์
 10. ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
 11. มีชุดความรู้เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
 12. มีชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
21 ก.ย. 58 ประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยงโครงการ 1 500.00 300.00
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ 1 3,000.00 1,760.00
9 ต.ค. 58 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 21 2,800.00 2,800.00
29 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 250 1,000.00 1,000.00
29 ต.ค. 58 ประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด 150 18,500.00 18,500.00
30 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1 2 500.00 300.00
12 พ.ย. 58 ประชุมจัดตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 40 6,000.00 6,000.00
12 พ.ย. 58 ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 1 21 1,800.00 1,800.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารกาเรงิน 2 1,000.00 500.00
2 ธ.ค. 58 ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 18,800.00 18,800.00
25 ธ.ค. 58 ประชุมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 21 6,020.00 6,020.00
12 - 13 ก.พ. 59 ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 2 21 3,600.00 3,600.00
12 ก.พ. 59 ถอดบทเรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 100 14,500.00 13,500.00
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1 2 300.00 800.00
12 มี.ค. 59 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 55 6,600.00 -
16 - 22 เม.ย. 59 อบรมการเรียนรู้ศิลปพื้นบ้านแก่เยาวชน 55 81,700.00 -
29 เม.ย. 59 ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 3 21 1,800.00 -
2 มิ.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 20 3,400.00 -
12 ก.ค. 59 พิธีเปิดลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 100 15,500.00 -
25 ก.ค. 59 ทำรายงานปิดโครงการ 5 0.00 -
27 ก.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 -
28 ก.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 -
24 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 500.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 2 4,200.00 -
รวม 936 194,020.00 14 75,680.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายบุญสิงห์ แก้วสุข นายบุญสิงห์ แก้วสุข เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:05 น.