stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03838
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 085-3560383,085-3560383
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ ม.8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6944498811587,99.096566364169place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 79,680.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,600.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,920.00
รวมงบประมาณ 199,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง
  1. มีการประชุมประจำทุก 1 เดือน
  2. การประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆตามข้อเสนอสภาชุมชน
  4. มีมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
2 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

1.มีข้อมูลขยะในชุมชน1 ชุด 2.มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการเก็บข้อมูลขยะ 100% 3.มีคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1ชุด
4.มีแผนการดำเนินงานขยะจากฐานข้อมูล1ชุด 1.มีการปฏิบัตการด้านการจัดการขยะตามแผนงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 3.มีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน เพิ่มขั้นร้อยละ 80 4.มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะ
5.เกิดธนาคารขยะ จำนวน 1 แห่ง 6.มาตราการทางสังคม จำนวน 1 เรื่อง 7.มีป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศมาตรการจัดการขยะติดตั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 7จุด
8.เกิดมัสยิดปลอดบุหรี่ จำนวน 1แห่ง

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:07 น.