รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03838
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ ม.8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6944498811587,99.096566364169
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 79,680.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,600.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,920.00
รวมงบประมาณ 199,200.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง
  1. มีการประชุมประจำทุก 1 เดือน
  2. การประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆตามข้อเสนอสภาชุมชน
  4. มีมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
2 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

1.มีข้อมูลขยะในชุมชน1 ชุด 2.มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการเก็บข้อมูลขยะ 100% 3.มีคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1ชุด
4.มีแผนการดำเนินงานขยะจากฐานข้อมูล1ชุด 1.มีการปฏิบัตการด้านการจัดการขยะตามแผนงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 3.มีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน เพิ่มขั้นร้อยละ 80 4.มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะ
5.เกิดธนาคารขยะ จำนวน 1 แห่ง 6.มาตราการทางสังคม จำนวน 1 เรื่อง 7.มีป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศมาตรการจัดการขยะติดตั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 7จุด
8.เกิดมัสยิดปลอดบุหรี่ จำนวน 1แห่ง

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 ก.ย. 58 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือนครั้งที่ 1 10 1,000.00 3,700.00
21 - 22 ก.ย. 58 ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยง 2 250.00 250.00
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ 2 1,500.00 1,550.00
5 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงรับฟังคำแนะนำการทำรายงานหน้าเว็ปและใบเสร็จรับเงิน 2 250.00 250.00
17 ต.ค. 58 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ครั้งที่ 2 10 2,400.00 1,680.00
20 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 250 1,000.00 500.00
22 ต.ค. 58 ประชุมพร้อมเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 100 16,500.00 16,500.00
5 พ.ย. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1 1 250.00 250.00
7 - 8 พ.ย. 58 จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน 40 14,600.00 14,598.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 250.00 250.00
27 พ.ย. 58 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3 10 1,600.00 1,600.00
29 - 30 พ.ย. 58 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2 วัน 40 12,100.00 12,098.00
31 ธ.ค. 58 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ 40 7,300.00 7,300.00
16 ม.ค. 59 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน 100 14,500.00 14,500.00
3 ก.พ. 59 เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน 3 750.00 0.00
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1 2 250.00 250.00
29 เม.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2 1 250.00 250.00
7 ก.ค. 59 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4 14 1,980.00 1,020.00
17 ก.ค. 59 .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า 100 14,000.00 14,000.00
16 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 40 17,300.00 17,300.00
20 ส.ค. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน 50 7,500.00 7,500.00
26 ส.ค. 59 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่5 10 1,520.00 1,000.00
27 ส.ค. 59 จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 80 14,000.00 13,900.00
2 ก.ย. 59 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่6 10 1,500.00 1,000.00
3 ก.ย. 59 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด 50 6,500.00 6,500.00
4 ก.ย. 59 กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 1 50 8,500.00 8,500.00
9 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการ 2 250.00 250.00
10 ก.ย. 59 กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 2 50 10,500.00 10,500.00
14 ก.ย. 59 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง 15 2,300.00 2,300.00
15 - 16 ก.ย. 59 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน 15 4,600.00 4,600.00
18 ก.ย. 59 จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน 50 10,500.00 10,500.00
24 ก.ย. 59 ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน 100 15,500.00 15,400.00
3 - 5 ต.ค. 59 วันที่ 3-5 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 4,700.00 4,700.00
12 ต.ค. 59 การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2000 2,000.00 2,000.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการ 2 250.00 250.00
15 ต.ค. 59 ตรวจรายงานเพื่อปิดโครงการ 2 1,050.00 250.00
รวม 3,257 199,200.00 36 197,246.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:07 น.