ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03971
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,985.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านป่าเสม็ด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6076376459466,100.07646549493
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 84,800.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 105,995.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,190.00
รวมงบประมาณ 211,985.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ทั้งการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.มีการประชุมทุกเดือน จำนวน 10 เดือน

2.แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่อง โครงการ และ เรื่องอื่นๆของชุมชน

2 เพื่อใช้พลังของข้อมูลสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
  1. ได้ข้อมูลป่าชายเลนของชุมชน 1 ชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลต้นไม้ สัตว์บก สัตว์น้ำ และความสมบูรณ์ของสิ่งเหล่านั้น
3 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดปฏิบัติการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาป่าชายเลน
  1. ป่าชายเลนได้รับการต่อยอด พัฒนาให้เกิดประโยชน์ 1-3 กิจกรรม
  2. เกิดกติกาชุมชนในการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาป่าชายเลน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศ โครงการ 2 2,000.00 1,750.00
9 ต.ค. 58 ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 500 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 58 ประชุมแกนนำโครงการ 35 3,675.00 3,675.00
23 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ 200 22,500.00 22,500.00
10 พ.ย. 58 อบรมบทบาทสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด 35 5,550.00 5,550.00
14 พ.ย. 58 ประชุมสภา ประจำเดือน 1/9 35 1,380.00 1,380.00
4 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. อบรมการเขียนรายงาน 2 200.00 200.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมสภา ประจำเดือน 2/9 35 980.00 980.00
10 ม.ค. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 3/9 35 980.00 980.00
22 ม.ค. 59 ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 1/4 30 4,925.00 4,925.00
23 ม.ค. 59 ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 2/4 30 4,925.00 4,925.00
10 ก.พ. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 4/9 35 980.00 980.00
27 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1 2 800.00 800.00
10 มี.ค. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 5/9 35 980.00 980.00
11 มี.ค. 59 ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 3/4 30 4,050.00 4,050.00
10 เม.ย. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 6/9 35 980.00 980.00
15 เม.ย. 59 ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 4/4 30 4,050.00 7,775.00
6 พ.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลป่าที่สำรวจ 30 10,575.00 -
10 พ.ค. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 7/9 35 980.00 980.00
27 พ.ค. 59 ปัดฝุ่นกติกาอนุรักษ์ป่าชายเลน 100 11,950.00 -
5 มิ.ย. 59 ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 1 12 2,340.00 2,340.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 8/9 35 980.00 980.00
26 มิ.ย. 59 ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 2 12 2,340.00 2,340.00
10 ก.ค. 59 ประชุมสภา ประจำเดือน 9/9 35 980.00 980.00
15 ก.ค. 59 ทำแผนชุมชน ป่าเสม็ดรักษ์ป่าชายเลน 100 11,500.00 -
17 ก.ค. 59 ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 3 12 2,340.00 2,340.00
31 ก.ค. 59 ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 4 12 2,340.00 2,340.00
12 ส.ค. 59 การทดแทนและปลูกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 12 สิงหาคม 100 0.00 -
20 - 21 ส.ค. 59 ทำศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 45 20,300.00 -
28 ส.ค. 59 ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 5 12 2,840.00 2,840.00
10 - 11 ก.ย. 59 มัคคุเทศก์นำเที่ยวป่าเสม็ด 45 12,575.00 12,575.00
16 ก.ย. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
16 ก.ย. 59 การทดแทนและปลูกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 5ธันวาคม 100 19,500.00 -
17 ก.ย. 59 ค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน 60 9,400.00 9,400.00
18 ก.ย. 59 ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 6 12 2,840.00 2,840.00
25 ก.ย. 59 งานเปิดเส้นทางการเรียนรู้ภูมิทัศน์ป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด 250 22,750.00 -
26 ก.ย. 59 ล้าง อัด ภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 3,000.00 2,028.00
10 ต.ค. 59 เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ 60 6,500.00 6,500.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 2 2 4,000.00 1,599.77
รวม 2,181 211,985.00 33 115,512.77
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายวรวุฒิ  หล่าด้ำ นายวรวุฒิ หล่าด้ำ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:04 น.