directions_run

บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03914
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,910.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 083-6582878,083-6582878
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8746198060836,99.951381683375place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 85,170.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,460.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,280.00
รวมงบประมาณ 212,910.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จัดตั้งกลไกสภาผู้นำไร่ทอนเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ ดำเนินการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
 1. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 2. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อยกว่า 24คน
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ในชุมชน
2 ทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สู่การทำแผนชุมชน
 1. ได้ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือน 1 ชุดข้อมูลเพื่อการวางแผนแก้ปัญหา
 2. ได้แผนชุมชน 1 แผนงาน
3 เสริมสร้างนิสัยขยัน ประหยัด และออม ในอันที่จะก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 1. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมมีการออมเพิ่มขึ้น
 2. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้กินเองและจำหน่าย
4 รวบรวมคลังปัญญาในหมู่บ้าน อนุรักษ์ และส่งเสริมให้สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบถอดต่อ อย่างน้อย2 ประเภท
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:07 น.