บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03914
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,910.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8746198060836,99.951381683375
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 85,170.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,460.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,280.00
รวมงบประมาณ 212,910.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จัดตั้งกลไกสภาผู้นำไร่ทอนเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ ดำเนินการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
 1. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 2. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อยกว่า 24คน
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ในชุมชน
2 ทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สู่การทำแผนชุมชน
 1. ได้ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือน 1 ชุดข้อมูลเพื่อการวางแผนแก้ปัญหา
 2. ได้แผนชุมชน 1 แผนงาน
3 เสริมสร้างนิสัยขยัน ประหยัด และออม ในอันที่จะก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 1. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมมีการออมเพิ่มขึ้น
 2. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้กินเองและจำหน่าย
4 รวบรวมคลังปัญญาในหมู่บ้าน อนุรักษ์ และส่งเสริมให้สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบถอดต่อ อย่างน้อย2 ประเภท
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 ก.ย. 58 ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน 30 4,000.00 4,000.00
28 ก.ย. 58 ทำป้ายต่างๆ ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 300 1,000.00 750.00
5 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ 3 1,600.00 1,600.00
31 ต.ค. 58 ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ 200 24,935.00 24,935.00
14 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 1/10 30 1,000.00 1,360.00
21 พ.ย. 58 อบรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้าน 60 8,250.00 8,250.00
4 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามให้คามร้เรื่องการเขียนรายงานการเงิน 2 2,000.00 300.00
5 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 2/10 30 1,000.00 960.00
8 - 9 ธ.ค. 58 ปฏิบัติการเก็บข้อมูล 20 6,200.00 6,200.00
23 ม.ค. 59 สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน 50 7,250.00 7,250.00
1 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 3/10 30 1,000.00 960.00
20 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่1 4 200.00 200.00
25 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 4/10 30 1,000.00 960.00
26 ก.พ. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน 100 11,500.00 11,500.00
27 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 1 3 1,000.00 776.00
27 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
11 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงก่อนดำเนินกิจกรรมงวดที่2 3 200.00 200.00
12 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 5/10 30 1,000.00 960.00
8 พ.ค. 59 อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน 35 14,375.00 14,375.00
9 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 6/10 30 1,000.00 960.00
10 พ.ค. 59 จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง 100 12,000.00 12,000.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 7/10 30 1,000.00 960.00
13 - 14 มิ.ย. 59 ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย 50 22,200.00 17,700.00
20 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 8/10 30 1,000.00 960.00
27 - 28 มิ.ย. 59 แตกหน่อบ้านพอเพียง(อบรมบัญชีครัวเรือนและเกษตรพอเพียง) 20 7,250.00 7,500.00
29 มิ.ย. 59 ถอดบทเรียนโครงการ 3 200.00 200.00
14 ก.ค. 59 ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน) 60 0.00 1,500.00
23 ก.ค. 59 ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ 60 8,900.00 8,850.00
29 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 9/10 30 1,000.00 960.00
30 ก.ค. 59 แตกหน่อพอเพียง(เยี่ยมติดตาม 1/3) 20 700.00 700.00
6 ส.ค. 59 แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 2/3) 20 700.00 700.00
12 ส.ค. 59 กินไป ปลูกไป 100 15,700.00 15,700.00
13 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 10/10 30 1,000.00 960.00
15 ส.ค. 59 ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบัญชีครัวเรือน) 60 0.00 1,500.00
3 ก.ย. 59 แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 3/3) 20 700.00 700.00
13 ก.ย. 59 ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน) 60 0.00 1,500.00
17 ก.ย. 59 เพิ่มศักยภาพจัดการกลุ่มและเติมเต็มรูปแบบการทำงาน 60 19,300.00 19,000.00
24 ก.ย. 59 ไร่ทอน โก ทู เดอะ มาร์เก็ต 20 10,250.00 7,450.00
25 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่ 2 3 200.00 200.00
25 ก.ย. 59 ถอดบทเรียนโครงการ 80 15,700.00 15,700.00
3 - 5 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 4 4,400.00 1,980.00
13 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 3 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 3 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 2 3 200.00 200.00
รวม 1,861 212,910.00 44 205,916.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย mr.nimit am mr.nimit am เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:07 น.