stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03931
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,940.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 084-5185633,084-5185633
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7437137958149,100.01429557805place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,470.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,940.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อก่อตั้งสภาผู้นำชุมชนและ M.5 Buddy (สภาเยาวชนบ้านควน) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกใหม่(เยาวชน)ในชุมชนซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. มีการประชุมสภาชุมชนทุกเดือนจำนวน 10 ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 16 คน
 2. มีการประชุม M.5 Buddy ทุกเดือนจำนวน 10 ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในเยาวชน
 1. ได้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในเยาวชน 1 ชุดข้อมูล
3 เพื่อลดโอกาสการทดลองใช้ยาเสพติด และลดการใช้สารเสพติดของกลุ่มเป้าหมายหลัก
 1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ไปใช้ยาเสพติด
 2. เยาวชนกลุ่มใช้ยาเสพติดแล้ว สามารถลด ละ เลิกการใช้ยาเสพติดร้อยละ 20
4 เพื่อสร้างการมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการ ร้อยละ 60 จากครัวเรือนทั้งหมด
 2. ได้แผนชุมชนด้านการจัดการยาเสพติด 1 แผนงาน
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:08 น.