รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03931
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,940.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7437137958149,100.01429557805
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,470.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,940.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อก่อตั้งสภาผู้นำชุมชนและ M.5 Buddy (สภาเยาวชนบ้านควน) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกใหม่(เยาวชน)ในชุมชนซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. มีการประชุมสภาชุมชนทุกเดือนจำนวน 10 ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 16 คน
 2. มีการประชุม M.5 Buddy ทุกเดือนจำนวน 10 ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในเยาวชน
 1. ได้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในเยาวชน 1 ชุดข้อมูล
3 เพื่อลดโอกาสการทดลองใช้ยาเสพติด และลดการใช้สารเสพติดของกลุ่มเป้าหมายหลัก
 1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ไปใช้ยาเสพติด
 2. เยาวชนกลุ่มใช้ยาเสพติดแล้ว สามารถลด ละ เลิกการใช้ยาเสพติดร้อยละ 20
4 เพื่อสร้างการมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการ ร้อยละ 60 จากครัวเรือนทั้งหมด
 2. ได้แผนชุมชนด้านการจัดการยาเสพติด 1 แผนงาน
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 ก.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 1000 1,000.00 900.00
26 ก.ย. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการและกระตุ้นกระแสสังคมในชุมชน 200 23,300.00 23,300.00
5 - 6 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,750.00 1,750.00
21 ต.ค. 58 ประสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 1/10 20 1,696.00 1,696.00
7 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 2/10-Oct 20 880.00 896.00
21 - 22 พ.ย. 58 ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp I 50 13,600.00 13,600.00
2 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 3/10 20 971.00 896.00
4 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน 2 200.00 200.00
12 ธ.ค. 58 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture1 30 2,550.00 2,550.00
19 - 20 ธ.ค. 58 ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp II 50 14,100.00 14,100.00
27 ธ.ค. 58 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 1 30 1,950.00 1,950.00
2 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 4/10-Jan 20 880.00 896.00
9 ม.ค. 59 นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว 18 7,660.00 7,660.00
23 ม.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 2 30 1,950.00 1,950.00
24 ม.ค. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 2 30 1,950.00 1,950.00
26 ม.ค. 59 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 1 500.00 500.00
25 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง 2 200.00 200.00
26 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง 2 200.00 200.00
27 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1 2 2,000.00 752.00
5 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 5/10-Feb 20 880.00 896.00
12 มี.ค. 59 จัดตั้งและประชุมชมรม M.5 Buddy 50 625.00 625.00
19 มี.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 3 30 4,550.00 4,550.00
20 มี.ค. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 3 30 2,550.00 2,550.00
26 มี.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 4 30 2,550.00 2,550.00
27 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 6/10-Mar 20 880.00 896.00
27 มี.ค. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 4 30 2,550.00 2,550.00
10 เม.ย. 59 นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว 18 1,660.00 1,660.00
16 เม.ย. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy 2/10 50 625.00 625.00
24 เม.ย. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 5 30 1,950.00 1,950.00
30 เม.ย. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy3/10 50 625.00 -
14 พ.ค. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy4/10 50 625.00 -
21 พ.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 5 30 1,950.00 1,950.00
22 พ.ค. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 6 30 1,950.00 1,950.00
28 พ.ค. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy5/10 50 625.00 -
9 ก.ค. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy 8/10 50 625.00 -
10 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 7/10-Apr 20 896.00 896.00
16 ก.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 6 30 1,950.00 1,950.00
23 ก.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 7 30 1,950.00 1,950.00
11 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 8/10-May 20 896.00 896.00
13 ส.ค. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy 9/10 50 625.00 -
17 ส.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 8 30 1,950.00 1,950.00
20 ส.ค. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 7 30 2,550.00 2,550.00
21 ส.ค. 59 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 9 30 3,900.00 -
3 ก.ย. 59 ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและอบรมการเก็บข้อมูล 60 7,600.00 7,600.00
4 ก.ย. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy 7/10 50 625.00 -
4 ก.ย. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 8 30 1,950.00 1,950.00
10 - 11 ก.ย. 59 M.5 Buddy ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 50 12,500.00 12,500.00
11 ก.ย. 59 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 9 30 1,950.00 1,950.00
16 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 9/10-Jun 20 896.00 896.00
17 ก.ย. 59 ลานคนเก่ง 250 14,100.00 14,100.00
18 ก.ย. 59 Practice and Play : Teen Chor-sport and Culture 10/10 30 1,950.00 1,950.00
21 ก.ย. 59 สรุปข้อมูลสถานการณ์ยาเพติด 50 14,500.00 14,500.00
24 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 10/10- Jul 20 885.00 -
24 ก.ย. 59 จัดกิจกรรมรวมพรรค 60 5,850.00 5,850.00
25 ก.ย. 59 Meeting and Learning M.5 Buddy 6/10 50 1,250.00 -
1 ต.ค. 59 จัดกิจกรรมรวมพรรค 60 5,850.00 5,850.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,000.00 1,342.00
3 ต.ค. 59 นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว 18 1,660.00 1,660.00
6 ต.ค. 59 จัดกิจกรรมรวมพรรค 60 5,850.00 5,850.00
9 ต.ค. 59 คืนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและทำแผนชุมชน 80 11,100.00 11,100.00
10 ต.ค. 59 ภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
11 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2 2 3,150.00 752.00
รวม 3,263 212,940.00 54 198,740.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อัครวัฒน์ ฮะอุรา อัครวัฒน์ ฮะอุรา เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:08 น.