รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03944
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหมาด หมันดี
พี่เลี้ยงโครงการ narumon Satun
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกุบังจามังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7209124010523,100.05462527275
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,120.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,400.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,280.00
รวมงบประมาณ 212,800.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดการข้อมูลชุมชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน และศักยภาพคนในชุมชน
  1. ได้ข้อมูลผังเครือญาติและแผนที่ศักยภาพคนกุบังจามังเหนือรวม 2 ชุดข้อมูล
2 เพื่อจัดทำแผนชุมชนด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน(เด็ก-วัยรุ่น-วัยทำงาน-ผู้สูงวัย)
  1. ได้แผนชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี 1 แผน
3 เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำที่เข้มแข็งมาดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชน จนเกิดการขับเคลื่อน ส่งเสริม จัดกิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี
  1. มีการประชุมเพื่อติดตามและวางแผนงานทุกเดือน รวม 10 เดือน
  2. มีสภาผู้นำมาประชุม ร้อยละ 80 หรือ 32 คน
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
27 ก.ย. 58 ปรึกษา จากัฟ 1/10 กย 58 15 1,000.00 2,575.00
5 - 6 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปฐมนิเทศ) 2 2,000.00 1,830.00
6 พ.ย. 58 ปรึกษา จากัฟ 2/10 พย 58 15 1,000.00 825.00
13 พ.ย. 58 ปรึกษา จากัฟ 3/10 พย 58 15 1,000.00 825.00
19 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 1000 1,000.00 900.00
21 พ.ย. 58 บอกเล่าโครงการ 300 41,500.00 41,500.00
4 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน) 2 200.00 200.00
17 ธ.ค. 58 ถอนเงินเปิดบัญชี 1 0.00 500.00
18 ธ.ค. 58 ปรึกษา จากัฟ 4/10 ธค 58 15 1,000.00 825.00
15 ม.ค. 59 ปรึกษา จากัฟ 5/10 มค 59 15 1,000.00 825.00
15 ม.ค. 59 จัดตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและอบรมบทบาทหน้าที่ 41 6,420.00 6,420.00
5 ก.พ. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 1/10 11 2,265.00 2,265.00
11 ก.พ. 59 เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 1 3 200.00 200.00
16 ก.พ. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 2/10 10 1,045.00 1,045.00
20 ก.พ. 59 ติดตามก่อนปิดงวด 2 0.00 200.00
26 ก.พ. 59 เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตรวจเอกสารปิดงวด 1 2 2,000.00 200.00
27 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปิดงวด ที่ 1) 2 2,000.00 800.00
29 เม.ย. 59 ปรึกษาจากัฟ 6/10 เม.ย59 40 1,000.00 825.00
9 พ.ค. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 3/10 10 1,045.00 1,045.00
24 พ.ค. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 4/10 11 2,265.00 2,265.00
27 พ.ค. 59 ปรึกษา จากัฟ 7/10 พ.ค.59 15 1,000.00 825.00
29 พ.ค. 59 ศึกษาประวัติชุมชน 40 5,800.00 5,800.00
17 มิ.ย. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 5/10 10 1,045.00 1,045.00
24 มิ.ย. 59 ปรึกษา จากัฟ 8/10 มิย 59 15 1,000.00 825.00
24 มิ.ย. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 6/10 11 2,265.00 2,265.00
26 มิ.ย. 59 เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลตัวชี้วัด 2 200.00 200.00
28 มิ.ย. 59 บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 1/2 มิ.ย 150 18,200.00 18,200.00
8 ก.ค. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 7/10 10 1,045.00 1,045.00
21 ก.ค. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 8/10 10 1,045.00 1,045.00
22 ก.ค. 59 ปรึกษา จากัฟ 9/10 ส.ค.59 15 1,000.00 825.00
23 - 24 ก.ค. 59 ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ 60 18,500.00 18,500.00
29 ก.ค. 59 เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 1/2 ก.ค. 59 100 5,300.00 5,300.00
30 ก.ค. 59 สรุปข้อมูลผังเครือญาติ 20 3,900.00 3,900.00
31 ก.ค. 59 ทำแผนที่ศักยภาพของคนในชุมชน 60 7,900.00 7,900.00
5 ส.ค. 59 เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 2/2 ส.ค. 59 100 5,300.00 5,300.00
12 ส.ค. 59 บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 2/2 ส.ค. 59 150 18,200.00 18,200.00
13 - 14 ส.ค. 59 เยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและเรียนรู้ภูมิปัญญา 50 18,750.00 18,750.00
19 ส.ค. 59 ปรึกษา จากัฟ ครั้งที่ 10/10 ตุลาคม 59 40 1,000.00 825.00
10 ก.ย. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 9/10 11 2,265.00 2,265.00
17 ก.ย. 59 เวทีทำแผนชุมชนด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน 100 9,000.00 9,000.00
25 ก.ย. 59 เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 2 2 200.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(สร้างสุข) 2 2,000.00 2,400.00
10 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนโครงการ 100 15,700.00 15,700.00
12 ต.ค. 59 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 10/10 10 1,045.00 1,045.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารปิดงวด 2 2 200.00 200.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(สังเคราะห์โครงการ/ปิดงวด 2) 2 1,000.00 300.00
รวม 2,603 212,800.00 48 209,930.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสุริยงค์  ด่วนข้อง นายสุริยงค์ ด่วนข้อง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:17 น.