บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03923
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง วรรณา ส่งศรี
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวนภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0522566809591,99.924291372316
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 31 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
 1. เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาผู้นำชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน
 2. มีสภาผู้นำชุมชนเกิดขึ้นในชุมชน
 3. สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
 4. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนในการดำเนินตามโครงการ 100%
 5. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง
2 เพื่อให้เกิดแผนชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านลดรายจ่าย ด้านการออม และด้านชุมชนเอื้ออาทร
 1. จำนวนแกนนำหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการทำแผน ร้อยละ 80
 2. เกิดแผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน ครอบคลุม ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดการออมและชุมชนเอื้ออาทร
 3. ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินตามโครงการ 100%
3 เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเกิดการออมในครัวเรือน
 1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นจากเดิมจำนวน 20ครัวเรือน
 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้จากเดิม จากเดิมจำนวน 20ครัวเรือน
 3. เกิดกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเพื่อการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริม หรือกลุ่มที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 4. เกิดชุดข้อมูลรายจ่ายและรายได้มวลรวมของหมู่บ้าน
4 เพื่อให้เกิดการเอื้ออาทรแบ่งปัน สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน
 1. เกิดระเบียบกติกาหมู่บ้านในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เกิดกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา อย่างน้อย 1 กลุ่ม
 3. เกิดกิจกรรมส่งเสริมศาสนานำทางชีวิตด้วยศีลห้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5 กลไกชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีการประชุมร่วมกับภาครัฐ 12 ครั้ง/ปี
 4. มีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 ก.ย. 58 เวทีผู้นำ (1/58) 20 875.00 875.00
5 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ (2/58) 20 875.00 875.00
7 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,000.00 500.00
8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,000.00 500.00
15 ต.ค. 58 ทำป้ายปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
19 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 120 16,600.00 16,600.00
24 ต.ค. 58 จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา 100 7,400.00 7,400.00
31 ต.ค. 58 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 1 100 3,000.00 3,000.00
5 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(3/58) 20 875.00 875.00
9 พ.ย. 58 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 40 3,800.00 3,800.00
16 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก 40 4,500.00 4,500.00
22 พ.ย. 58 อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์ 40 2,000.00 2,000.00
29 พ.ย. 58 อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม 40 9,300.00 9,300.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานโครงการ 2 1,000.00 500.00
5 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ(4/58) 20 875.00 875.00
28 ธ.ค. 58 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 2 100 3,400.00 3,400.00
5 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ (5/59) 20 875.00 875.00
11 ม.ค. 59 ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง 40 10,800.00 10,800.00
14 ม.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ 40 8,800.00 8,800.00
29 ม.ค. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 3 100 3,400.00 3,400.00
5 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำ (6/59) 20 875.00 875.00
9 ก.พ. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 4 100 3,900.00 3,900.00
11 - 12 ก.พ. 59 สรุปปิดงวด 1 2 2,000.00 1,664.00
27 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2) 2 1,500.00 1,564.00
27 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 100.00
5 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ (7/59) 20 875.00 875.00
10 มี.ค. 59 อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชวิต 40 5,300.00 5,300.00
15 มี.ค. 59 กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 40 4,800.00 4,800.00
17 มี.ค. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 5 100 10,400.00 10,400.00
22 มี.ค. 59 กิจกรรมการสอนด้านงานฝีมือ 40 5,300.00 5,300.00
5 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(8/59) 20 875.00 875.00
14 เม.ย. 59 กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 40 7,300.00 7,300.00
18 เม.ย. 59 กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน 40 6,900.00 6,900.00
20 เม.ย. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 6 100 8,900.00 8,900.00
27 เม.ย. 59 กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว 40 6,800.00 6,800.00
30 เม.ย. 59 กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน 50 5,450.00 5,450.00
5 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(9/59) 20 875.00 875.00
10 พ.ค. 59 อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง 50 1,450.00 1,450.00
16 พ.ค. 59 อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน 50 1,450.00 1,450.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(10/59) 20 875.00 875.00
17 มิ.ย. 59 กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้ 50 1,950.00 1,950.00
25 มิ.ย. 59 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น 50 11,750.00 11,750.00
5 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(11/59) 20 875.00 875.00
8 ก.ค. 59 กิจกรรมการทำแปลงเกษตร 50 5,450.00 5,450.00
20 ก.ค. 59 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 50 6,750.00 6,750.00
5 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(12/59) 20 375.00 375.00
20 ส.ค. 59 กิจกรรมพี่สอนน้องหัดเรียนเขียนอ่าน 50 1,950.00 1,950.00
24 ก.ย. 59 สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ 120 20,200.00 21,200.00
5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,500.00 2,264.00
10 ต.ค. 59 รายงานปิดงวด 10 1,000.00 1,000.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงสังเคราะห์ข้อมูลโครงการ 10 600.00 300.00
14 ต.ค. 59 สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ 40 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณฺ์ 2 400.00 320.00
รวม 2,140 213,000.00 54 211,712.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ประชุมสภา (6'59).docx (.docx) นางวรรณา ส่งศรี
2 ประชุมสภา(5.59).docx (.docx) นางวรรณา ส่งศรี
3 ประชุมสภาผู้นำ(458).docx (.docx) นางวรรณา ส่งศรี
4 ประชุมสภาผู้นำ(358).docx (.docx) นางวรรณา ส่งศรี
5 ประชุมสภาผู้นำ (258).docx (.docx) นางวรรณา ส่งศรี
6 เวทีผู้นำ (158).docx (.docx) นางวรรณา ส่งศรี

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางวรรณา  ส่งศรี นางวรรณา ส่งศรี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 22:50 น.