ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03862
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,866.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วินิช ตาเดอิน
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงศ์,นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9046140472381,99.94176864624
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,150.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 106,440.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,276.00
รวมงบประมาณ 212,866.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือ ปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อให้ขยะในครัวเรือนลดลง

1.ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 80

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนใชุมชนเพื่อการจัดการข้อมูลเรื่องขยะชุมชน
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะ จำนวน 1 ชุด
 2. มีกลุ่มเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด
 3. เยาวชนในชุมชน จัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง ร้อยละ 90
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาขยะชุมชน

1.มีแผนชุมชนการจัดการขยะจำนวน 1 ชุด

6 เพื่อให้มีปฏิบัติการชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง ดังนี้ 1. ลดการสร้างขยะในระดับครัวเรือน และชุมชน 2. การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 3. การนำขยะมาแปรรูปเพิ่มรายได้
 1. แผนชุมชนสู่การปฏิบัติการด้านการจัดการขยะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 2. ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 95
 3. .ร้อยละ 50 ของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน
 4. มีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน เพิ่มขั้นร้อยละ 80
 5. มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะในชุมชน
7 เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 1. เกิดธนาคารขยะ จำนวน 1 แห่ง
 2. มาตรการทางสังคม จำนวน 2 เรื่อง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ประชุมการบันทึกข้อมูล เอกสารการเงิน 2 1,920.00 1,232.00
16 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 1,000.00 1,000.00
18 ต.ค. 58 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส. 30 13,500.00 13,500.00
20 - 21 ต.ค. 58 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน 30 9,900.00 9,900.00
28 ต.ค. 58 เปิดตัวโครงการ 285 8,141.00 8,141.00
1 พ.ย. 58 สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน 30 3,600.00 3,600.00
4 พ.ย. 58 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส. 15 6,750.00 6,750.00
11 - 12 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชน 15 6,600.00 6,600.00
14 - 17 พ.ย. 58 ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 15 7,200.00 7,200.00
28 พ.ย. 58 วิเคราะห์ข้อมูลขยะชุมชน 20 2,400.00 2,400.00
4 - 5 ธ.ค. 58 การเขียนรายงานการเงิน 2 500.00 300.00
13 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 200.00
29 - 30 ม.ค. 59 ผลิตสื่อเพลง สะท้อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 30 8,200.00 8,200.00
4 ก.พ. 59 จัดทำป้ายมาตราการทางสังคม 30 3,000.00 3,000.00
11 - 12 ก.พ. 59 ปิดรายงาน งวด 1 2 2,180.00 1,816.00
12 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
1 - 2 มี.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ 30 20,800.00 20,800.00
7 - 12 มี.ค. 59 จัดทำสื่อ 100 10,000.00 10,000.00
12 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
13 มี.ค. 59 จัด Big Cleanning Day 100 2,500.00 2,500.00
9 - 10 เม.ย. 59 กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน 100 30,000.00 30,000.00
1 - 2 พ.ค. 59 กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 10 6,800.00 6,800.00
8 - 9 พ.ค. 59 ครูอาสาจัดพัฒนาศักยภาพชุมชน 100 5,000.00 5,000.00
11 - 12 มิ.ย. 59 กิจจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล 30 9,300.00 9,300.00
15 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
7 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
12 - 14 ส.ค. 59 รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน" 125 14,375.00 14,375.00
1 - 2 ก.ย. 59 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 30 15,400.00 15,400.00
28 - 29 ก.ย. 59 กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน/ปิดโครงการ 50 16,400.00 16,400.00
1 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,290.00 2,268.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
14 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารปิดโครงการ 2 1,610.00 1,484.00
รวม 1,206 212,866.00 34 211,866.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 สรุป แบบสอบถามการจัดการขยะ.docx (.docx) นางสาวกัญญา โตะประดู่

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวกัญญา โตะประดู่ นางสาวกัญญา โตะประดู่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:09 น.