รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03862
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,866.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วินิช ตาเดอิน
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงศ์,นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9046140472381,99.94176864624
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,150.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 106,440.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,276.00
รวมงบประมาณ 212,866.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือ ปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อให้ขยะในครัวเรือนลดลง

1.ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 80

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนใชุมชนเพื่อการจัดการข้อมูลเรื่องขยะชุมชน
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะ จำนวน 1 ชุด
 2. มีกลุ่มเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด
 3. เยาวชนในชุมชน จัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง ร้อยละ 90
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาขยะชุมชน

1.มีแผนชุมชนการจัดการขยะจำนวน 1 ชุด

6 เพื่อให้มีปฏิบัติการชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง ดังนี้ 1. ลดการสร้างขยะในระดับครัวเรือน และชุมชน 2. การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 3. การนำขยะมาแปรรูปเพิ่มรายได้
 1. แผนชุมชนสู่การปฏิบัติการด้านการจัดการขยะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 2. ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 95
 3. .ร้อยละ 50 ของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน
 4. มีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน เพิ่มขั้นร้อยละ 80
 5. มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะในชุมชน
7 เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 1. เกิดธนาคารขยะ จำนวน 1 แห่ง
 2. มาตรการทางสังคม จำนวน 2 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวกัญญา โตะประดู่ นางสาวกัญญา โตะประดู่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:09 น.