ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03928
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,030.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สันติ ดาราหมานเศษ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงค์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9046140472381,100.05575180054
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 84,810.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,020.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,200.00
รวมงบประมาณ 212,030.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสถาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง

1.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมสภาทุกเดือน 2. การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านสุขภาพของชุมชน
  1. มีฐานข้อมูลชุมชน ด้านเศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพของชุมชนจำนวน 1 ชุด
  2. มีข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงคุณภาพ
  3. มีสภาชุมชนและเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ทีม
  4. ร้อยละ 60 ของประชากรมีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 5.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
  5. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น
3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 3.1ด้านเศรษฐกิจ สร้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม การทำบัญชีครัวเรือน เศษรฐกิจพอเพียง 3.2ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 3.3 ด้านสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

1.เกิดแผนชุมชนแบบบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ
จำนวน 1 แผน

2.จำนวนแกนนำของหมู่บ้านร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน

3.มีการนำแผนชุมชนมาแก้ไขปัญหา ในการส่งเสริมสุขภาพ เศรษฐกิชุมชนและสังคม

4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 4.1ด้านเศรษฐกิจ สร้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม การทำบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง 4.2ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 4.3 ด้านสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

1.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 2. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน

3.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,920.00 1,232.00
17 ต.ค. 58 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 1 ตค. 22 2,270.00 1,270.00
19 ต.ค. 58 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส. 22 9,900.00 9,900.00
23 ต.ค. 58 เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 91 2,275.00 2,275.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
14 พ.ย. 58 คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชนพร้อมจัดทำเสื้อทีมประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก สสส. 15 6,750.00 6,750.00
17 พ.ย. 58 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 2 พย 22 770.00 770.00
28 - 29 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนการจัดเก็บข้อมูล 15 10,650.00 10,650.00
4 ธ.ค. 58 การทำรายงานและการเงิน 2 500.00 300.00
17 ธ.ค. 58 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 ธค 22 770.00 770.00
8 - 9 ม.ค. 59 กิจกรรมถอดบทเรียนศึกษาวีถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ 10 6,400.00 6,400.00
17 ม.ค. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 4 มค 22 770.00 770.00
19 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน 91 2,275.00 2,275.00
29 ม.ค. 59 สภาผู้นำนำข้อมูลมากำหนดแนวทางกิจกรรมในการแกำหนดรูปแบบการคืนข้อมูลสุ่ชุมชน 15 1,800.00 1,800.00
5 - 7 ก.พ. 59 กิจกรรมเวทีปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ 45 27,675.00 27,675.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1 2 2,180.00 1,816.00
14 ก.พ. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 5 กพ. 22 770.00 770.00
12 มี.ค. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ึ 6 มีค 22 770.00 770.00
14 มี.ค. 59 พัฒนารูปแบบสื่อการออกกำลังกาย 45 6,000.00 6,000.00
18 - 20 มี.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกัน 22 14,420.00 14,420.00
29 มี.ค. 59 จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน 100 16,500.00 16,000.00
16 เม.ย. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 เมย 22 770.00 770.00
18 - 19 เม.ย. 59 กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี 91 30,435.00 30,435.00
23 เม.ย. 59 - 1 พ.ค. 59 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน 25 2,250.00 2,250.00
12 พ.ค. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่8พ.ค. 22 770.00 770.00
21 - 23 พ.ค. 59 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน 30 21,600.00 21,600.00
12 มิ.ย. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9มิย. 22 770.00 770.00
21 - 22 มิ.ย. 59 กิจกรรมสร้างรายได้และการออม 60 17,400.00 17,400.00
16 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
19 ก.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือนและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 22 0.00 0.00
15 ส.ค. 59 ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10ส.ค. 22 770.00 770.00
13 ก.ย. 59 พบพี่เลี่้ยงปรึกษาโครงการ 3 300.00 300.00
24 ก.ย. 59 กิจกรรมการถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการ 50 13,500.00 13,500.00
2 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
2 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
4 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ 2559 3 3,016.00 1,948.00
14 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงปรึกษาโครงการ 3 300.00 300.00
15 ต.ค. 59 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ 22 1,484.00 1,748.00
รวม 1,014 212,030.00 38 208,474.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:10 น.