directions_run

ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03928
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,030.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สันติ ดาราหมานเศษ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0901806985,0901806985
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงค์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9046140472381,100.05575180054place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 84,810.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,020.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,200.00
รวมงบประมาณ 212,030.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสถาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง

1.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมสภาทุกเดือน 2. การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านสุขภาพของชุมชน
  1. มีฐานข้อมูลชุมชน ด้านเศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพของชุมชนจำนวน 1 ชุด
  2. มีข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงคุณภาพ
  3. มีสภาชุมชนและเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ทีม
  4. ร้อยละ 60 ของประชากรมีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 5.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
  5. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น
3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 3.1ด้านเศรษฐกิจ สร้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม การทำบัญชีครัวเรือน เศษรฐกิจพอเพียง 3.2ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 3.3 ด้านสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

1.เกิดแผนชุมชนแบบบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ
จำนวน 1 แผน

2.จำนวนแกนนำของหมู่บ้านร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน

3.มีการนำแผนชุมชนมาแก้ไขปัญหา ในการส่งเสริมสุขภาพ เศรษฐกิชุมชนและสังคม

4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 4.1ด้านเศรษฐกิจ สร้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม การทำบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง 4.2ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 4.3 ด้านสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

1.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 2. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน

3.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:10 น.