หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03904
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,940.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน
พี่เลี้ยงโครงการ ธิดา เหมิอนพะวงค์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7846257557995,100.08459091187
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,470.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,940.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. มีการประชุม 1 ครั้ง/เดือน
 2. การประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานหมู่บ้านสีเขียว ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์
 1. มีบ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 50 หลังคาเรือน
 2. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยร้อยละ 50 จากครัวทั้งหมด
 3. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และนำสู่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
3 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การพึ่งพาตนเองได้
 1. มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน1 ชุด
 2. มีทีมไบซิเคิลทัวร์ จำนวน1 ชุด
 3. มีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 แผน
4 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสุขภาพ ในชุมชนป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วม
 1. กลุ่มเสี่ยงลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
 2. บุคคลต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกลุ่ม
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 เพื่อให้มีปฏิบัติการชุมชนในการสร้างพื้นที่เกษตรสีเขียวชุมชนปลอดสารพิษ
 1. มีแปลงสาธิต ตัวอย่าง ผักสวนครัวโดยใช้เกษตรอินทรีย์ ระดับครัวเรือนจำนวน 50 แปลงและในโรงเรียน จำนวน 5 แปลง
 2. ในชมุชนมีการปลูกผัก โดยใช้เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
7 เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองด้านหมู่บ้านสีเขียวได้

มีมาตรการทางสังคมร่วมกัน อย่างน้อย 3 เรื่อง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 จ.สตูล สงขลา 2 1,920.00 1,232.00
12 - 13 ต.ค. 58 สร้างทีม สภาผู้นำชุมชน 30 9,300.00 9,300.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 1,000.00 1,000.00
26 ต.ค. 58 จัดทำเสื้อประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก้ สสส. 30 13,500.00 13,500.00
2 พ.ย. 58 เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 231 5,775.00 5,775.00
9 พ.ย. 58 จัดทำเสื้อทีมโลโก้ สสส เพื่อประชาสัมพันธ์ 20 9,000.00 9,000.00
23 - 25 พ.ย. 58 ศึกษาและออกแบบเครื่องมือ ข้อมูลดี มันหาย ปลอดสารเคมี ปลดหนี้ ด้วย ไบซิเคิลทัวร์ 20 10,800.00 10,800.00
4 - 5 ธ.ค. 58 การทำรายงานและการเงิน 3 500.00 300.00
7 - 11 ธ.ค. 58 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 20 17,325.00 17,325.00
13 ม.ค. 59 จัดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 52 10,080.00 10,080.00
29 ม.ค. 59 คืนข้อมูล 231 0.00 0.00
3 - 4 ก.พ. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 50 26,000.00 26,000.00
5 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 200.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวด1 3 2,200.00 1,966.00
1 - 2 มี.ค. 59 จัดทำแผนชุมชนสร้างแผน สลัดมัน สลัดสารเคมี เติมเต็มวิถีพอเพียง" 50 14,400.00 14,400.00
13 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
1 - 2 เม.ย. 59 กิจกรรมปรับวิถี สลัดสารเคมีด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ 60 26,800.00 26,800.00
16 - 17 พ.ค. 59 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน 50 21,500.00 21,500.00
15 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
6 ส.ค. 59 ประเมินผลมอบของที่ระลึก และรับประกาศเกีตรติ เสริมพลัง บุคคลต้นแบบ กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ เส้นทางสู่การสลัดมัน 50 2,000.00 2,000.00
7 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
23 ก.ย. 59 มหกรรมสุขภาพ/เปิดตัวตลาดนัดสีเขียวในโรงเรียน 231 28,420.00 28,420.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,280.00 1,948.00
8 ต.ค. 59 จัดเวทีถอดบทเรียนและสรุปโครงการ 42 5,040.00 5,040.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 15 300.00 300.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
5 พ.ย. 59 ปิดโครงการ 2 1,600.00 1,748.00
รวม 1,211 212,940.00 28 211,534.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวนริศรา แกสมาน นางสาวนริศรา แกสมาน เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:13 น.