directions_run

หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03904
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,940.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-3687612,081-3687612
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ธิดา เหมิอนพะวงค์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7846257557995,100.08459091187place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,470.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,940.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. มีการประชุม 1 ครั้ง/เดือน
 2. การประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานหมู่บ้านสีเขียว ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์
 1. มีบ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 50 หลังคาเรือน
 2. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยร้อยละ 50 จากครัวทั้งหมด
 3. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และนำสู่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
3 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การพึ่งพาตนเองได้
 1. มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน1 ชุด
 2. มีทีมไบซิเคิลทัวร์ จำนวน1 ชุด
 3. มีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 แผน
4 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสุขภาพ ในชุมชนป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วม
 1. กลุ่มเสี่ยงลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
 2. บุคคลต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกลุ่ม
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 เพื่อให้มีปฏิบัติการชุมชนในการสร้างพื้นที่เกษตรสีเขียวชุมชนปลอดสารพิษ
 1. มีแปลงสาธิต ตัวอย่าง ผักสวนครัวโดยใช้เกษตรอินทรีย์ ระดับครัวเรือนจำนวน 50 แปลงและในโรงเรียน จำนวน 5 แปลง
 2. ในชมุชนมีการปลูกผัก โดยใช้เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
7 เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองด้านหมู่บ้านสีเขียวได้

มีมาตรการทางสังคมร่วมกัน อย่างน้อย 3 เรื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:13 น.