พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03924
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 188,640.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อานุรี บินตาเอบ
พี่เลี้ยงโครงการ Tida Satun,นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5991306752072,100.07626533508
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 75,460.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 94,320.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,860.00
รวมงบประมาณ 188,640.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
  1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุม 1ครั้ง/เดือน
  2. การประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือ ปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

1.มีระบบข้อมูล จำนวน 1 ชุด 2.มีกลุ่มเด็กและเยาวชนมีทักษะการเก็บข้อมูล

3 เพื่อให้ชุมชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

1.มีแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 แผน 2.มีการปฏิบัติตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4 เพื่อให้ชุมชนนำแผนปฏิบัติการสู่การแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

1.มีผู้สูงอายุต้นแบบ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการดำเนินชีวืตให้กลุ่มเยาวชน 2.มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 3.เกิดวิสาหกิจชุมชนโดยผู้สูงอายุ จำนวน 1 วิสาหกิจ

5 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการเสริมหนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

1.เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย 2. เครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,920.00 1,232.00
13 ต.ค. 58 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
22 ต.ค. 58 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 500.00 500.00
24 ต.ค. 58 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน 20 4,800.00 4,800.00
23 พ.ย. 58 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ 20 5,000.00 5,000.00
27 พ.ย. 58 เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส. 87 12,440.00 12,440.00
4 - 5 ธ.ค. 58 การทำรายงานและการเงิน 2 500.00 300.00
5 - 7 ธ.ค. 58 สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน 15 10,350.00 10,350.00
5 - 9 ม.ค. 59 ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 15 5,250.00 5,250.00
16 ม.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 45 5,400.00 5,400.00
31 ม.ค. 59 จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล 20 7,300.00 7,300.00
6 ก.พ. 59 ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 29 20,980.00 20,980.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวด1 2 2,180.00 1,966.00
12 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 300.00
1 - 2 มี.ค. 59 จัดทำแผนปฏิบัติการ 51 19,240.00 19,240.00
11 - 13 มี.ค. 59 สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย 20 7,700.00 7,700.00
13 - 15 พ.ค. 59 สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว 30 17,300.00 17,300.00
22 พ.ค. 59 ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ 25 6,000.00 6,000.00
1 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
17 - 21 มิ.ย. 59 จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน 25 16,800.00 16,800.00
13 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการ 10 2,500.00 2,500.00
1 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 30 300.00 300.00
1 - 2 ต.ค. 59 คืนความสุขสุขภาพดี ผู้สูงวัย 62 21,880.00 21,880.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,400.00 2,268.00
6 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 3 1,000.00 1,000.00
13 - 14 ต.ค. 59 ถอดบทเรียน /สรุปผลการดำเนินงาน 30 12,200.00 12,200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 6 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมปิดโครงการ 2 2,100.00 1,568.00
15 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
รวม 562 188,640.00 29 187,174.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ข้อมูลแผนชุมชน (.doc) ธิดา เหมือนพะวงศ์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวอานุรี บินตาเอบ นางสาวอานุรี บินตาเอบ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:30 น.