directions_run

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03924
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 188,640.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อานุรี บินตาเอบ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0808705902,0808705902
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ Tida Satun,นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5991306752072,100.07626533508place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 75,460.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 94,320.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,860.00
รวมงบประมาณ 188,640.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
  1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุม 1ครั้ง/เดือน
  2. การประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือ ปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

1.มีระบบข้อมูล จำนวน 1 ชุด 2.มีกลุ่มเด็กและเยาวชนมีทักษะการเก็บข้อมูล

3 เพื่อให้ชุมชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

1.มีแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 แผน 2.มีการปฏิบัติตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4 เพื่อให้ชุมชนนำแผนปฏิบัติการสู่การแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

1.มีผู้สูงอายุต้นแบบ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการดำเนินชีวืตให้กลุ่มเยาวชน 2.มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 3.เกิดวิสาหกิจชุมชนโดยผู้สูงอายุ จำนวน 1 วิสาหกิจ

5 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการเสริมหนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

1.เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย 2. เครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:30 น.