รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03978
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,060.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง อำพร กังพานิช
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสะพานม้าเทศบาลเมืองตะลุบัน ถ.สะพานม้า ต.ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6910185181333,101.63272172205
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 74,430.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,030.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,600.00
รวมงบประมาณ 186,060.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม ในรูปแบบสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)

1.เกิดสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)จากภาคีเครือข่ายจำนวน 42 คน 2.สภาผู้นำขับเคลื่อนประเมินผล โดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนด้านความสัมพันธ์บน2วิถีชุมชนสะพานม้า

1.ชุมชนมีข้อมูลด้านความสัมพันธ์ทั้งพุทธและมุสลิม 2.เกิด 1 กลุ่มสภาผู้นำ(สถาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)สองศาสนิกที่มาจากแกนนำชุมชนของศาสนาพุทธและอิสลามจำนวน 42 คน

3 เพื่อการวางแผนการอยู่ร่วมกันให้ 2วิถีศาสนาอยู่ร่วมอย่างสันติสุขและจัดทำแผนปฏิบัติการ

1.เกิดแผนการอยู่ร่วมกันของสองวิถีพุทธและมุสลิมที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขของชุมชนสะพานม้า

4 เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทั้ง 2 วิถีพุทธและมุสลิม โดยใช้ประเด็นงานที่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น

1.กลุ่มจิตอาสาชุมชน พุทธ 15 คน มุสลิม 15 คน จำนวน 30 คน
2.กลุ่มสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)สองศาสนิกในการจัดการแผนสร้างความสัมพันธ์ทั้ง 2 วิถีพุทธและมุสลิมจำนวน 42 คน สะท้อนถึงปัญหา ประสบการณ์ ในอดีตของชุมชนโดยในการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า(Story Telling) และตารางเวลา(Timeline)

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู๋ 2 2,500.00 1,896.00
8 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 450 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 58 จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 18 1,350.00 1,350.00
15 ต.ค. 58 เปิดเวทีโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชน 133 14,600.00 14,300.00
23 ต.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่1เดือนตุลาคม 62 1,050.00 1,050.00
20 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 2เดือนพฤศจิกายน 62 1,050.00 1,050.00
21 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารรายงานและรายงานการเงิน 2 2,500.00 1,296.00
25 พ.ย. 58 ออกแบบการด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมทั้ง 2 วิถี 30 6,730.00 6,530.00
3 ธ.ค. 58 อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่1 20 2,000.00 2,000.00
4 ธ.ค. 58 อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่2 20 2,000.00 2,000.00
5 ธ.ค. 58 อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่3 20 2,000.00 2,000.00
18 ธ.ค. 58 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ครั้งที่1 90 11,300.00 11,300.00
25 ธ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม 42 1,050.00 1,050.00
15 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 4เดือนมกราคม 42 1,050.00 1,050.00
17 ม.ค. 59 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ครั้งที่2 90 11,000.00 11,000.00
30 ม.ค. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน 140 13,830.00 13,830.00
1 ก.พ. 59 ถอนเงินเปิดบัญชีโครงการ 2 0.00 100.00
2 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1 3 1,000.00 500.00
12 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานปิดโครงการงวดที่1 2 2,500.00 1,296.00
20 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ 42 1,050.00 1,050.00
11 มี.ค. 59 วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม 32 3,500.00 3,500.00
25 มี.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม 42 1,050.00 1,050.00
27 มี.ค. 59 เวทีแผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่1 30 3,250.00 3,500.00
10 เม.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน 42 1,050.00 1,050.00
16 เม.ย. 59 จัดเวที แบ่งกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนครัวเรือนประชาชนในชุมชนสะพานม้า ที่เป็นมุสลิม 50 10,100.00 7,800.00
22 เม.ย. 59 จัดเวที แบ่งกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนครัวเรือนประชาชนในชุมชนสะพานม้า ที่เป็นพุทธ 50 7,500.00 7,500.00
24 เม.ย. 59 จัดทำแผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้ง ที่2 30 3,250.00 3,000.00
6 พ.ค. 59 จัดเวทีถอดบทเรียนรู้การอยู่ร่วมกันทั้ง2 ศาสนา 50 8,900.00 9,800.00
13 พ.ค. 59 กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนสะพานม้า 95 7,500.00 7,500.00
19 พ.ค. 59 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ 3 1,500.00 500.00
21 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 8เดือนพฤษาคม 42 1,050.00 1,050.00
22 พ.ค. 59 กิจกรรมว่าวร้อยใจสองวิถีชุมชน 100 16,100.00 15,500.00
18 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน 42 1,050.00 1,050.00
19 มิ.ย. 59 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้งที่ 1 50 4,250.00 4,250.00
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมชุมชนคืนความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม 100 7,500.00 9,500.00
17 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 10เดือนกรฎาคม 42 1,050.00 1,050.00
1 ส.ค. 59 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้งที่2 50 3,950.00 3,950.00
9 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม 42 1,050.00 1,050.00
11 ส.ค. 59 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครังที่ 3 50 3,950.00 3,950.00
15 ส.ค. 59 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้ง ที่4 50 3,950.00 3,950.00
20 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 12เดือนกันยายน 42 1,050.00 1,050.00
30 ส.ค. 59 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ ครั้งที่ 5 50 3,950.00 3,950.00
4 ก.ย. 59 พัฒนาศักยภาพตรวจเอกสารรายงาน/การเงิน 2 0.00 500.00
17 ก.ย. 59 ตรวจเอกสารรายงาน 2 0.00 0.00
21 ก.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ 70 8,000.00 8,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุข 2 0.00 3,696.00
10 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
11 ต.ค. 59 ปิดโครงการ 2 0.00 0.00
27 ต.ค. 59 พัฒนาศักยภาพพบพี่เลี้ยงปิดโครงการ 2 0.00 1,296.00
รวม 2,438 186,060.00 49 186,640.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางอำพร กังพานิช นางอำพร กังพานิช เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:27 น.