stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03978
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,060.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง อำพร กังพานิช
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081 -8962674,081 -8962674
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสะพานม้าเทศบาลเมืองตะลุบัน ถ.สะพานม้า ต.ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6910185181333,101.63272172205place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 74,430.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,030.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,600.00
รวมงบประมาณ 186,060.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม ในรูปแบบสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)

1.เกิดสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)จากภาคีเครือข่ายจำนวน 42 คน 2.สภาผู้นำขับเคลื่อนประเมินผล โดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนด้านความสัมพันธ์บน2วิถีชุมชนสะพานม้า

1.ชุมชนมีข้อมูลด้านความสัมพันธ์ทั้งพุทธและมุสลิม 2.เกิด 1 กลุ่มสภาผู้นำ(สถาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)สองศาสนิกที่มาจากแกนนำชุมชนของศาสนาพุทธและอิสลามจำนวน 42 คน

3 เพื่อการวางแผนการอยู่ร่วมกันให้ 2วิถีศาสนาอยู่ร่วมอย่างสันติสุขและจัดทำแผนปฏิบัติการ

1.เกิดแผนการอยู่ร่วมกันของสองวิถีพุทธและมุสลิมที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขของชุมชนสะพานม้า

4 เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทั้ง 2 วิถีพุทธและมุสลิม โดยใช้ประเด็นงานที่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น

1.กลุ่มจิตอาสาชุมชน พุทธ 15 คน มุสลิม 15 คน จำนวน 30 คน
2.กลุ่มสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)สองศาสนิกในการจัดการแผนสร้างความสัมพันธ์ทั้ง 2 วิถีพุทธและมุสลิมจำนวน 42 คน สะท้อนถึงปัญหา ประสบการณ์ ในอดีตของชุมชนโดยในการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า(Story Telling) และตารางเวลา(Timeline)

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:27 น.