ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03831
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 128,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จรัญ ทิพย์สุวรรณ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี,นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดปริก ต.ปริก อ.สะเดาจ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงเรียน และร้านค้าในการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีในกลุ่มเด็กวัยเรียน และครัวเรือน

1) สมาชิกในชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

2) โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลปริกอย่างน้อย 2 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

3) ร้านค้าในพื้นที่เทศบาลตำบลปริกอย่างน้อย 10 ร้านเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
  1. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์และทุนชุมชนอย่างน้อย 1 ชุด
  2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
  3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ที่นำไปสู่การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก และโรงเรียนปริกกุก่องวิทยาคาร จำนวน 200 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้ร้านค้าภายในโรงเรียนเป้าหมายงดจำหน่ายอาหารไม่มีประโยชน์

ร้านค้าภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก และโรงเรียนปริกกุก่องวิทยาคารงดจำหน่ายอาหารไม่มีประโยชน์ต่อนักเรียน ได้แก่ น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ของหมักดอง ใส่สี หรืออาหารเป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ

6 เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้สามารถปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง เพื่อลดการบริโภคอาหารปนเปื้อน

เกิดครัวเรือนต้นแบบที่ปลูกพืชผักไว้กินเองอย่างน้อย 20 ครัวเรือน

7 เพื่อให้ร้านค้าในชุมชนจำหน่ายสินค้าสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจัดบริเวณสถานที่ให้ถูกสุขอนามัย

ร้านค้าในชุมชน จำนวน 10 ร้าน จำหน่ายสินค้าสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจัดบริเวณสถานที่ถูกสุขอนามัย

8 เพื่อจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนฉลาดกิน ฉลาดใช้

โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลปริกอย่างน้อย 2 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนฉลาดกิน ฉลาดใช้

9 เพื่อจัดตั้งเครือข่ายร้านค้าฉลาดกิน ฉลาดใช้

ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลปริกอย่างน้อย 10 ร้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร้านค้าฉลาดกิน ฉลาดใช้

10 เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคระดับชุมชน

สมาชิกในชุมชนอย่างน้อย 30 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคระดับชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ที่ พิเศษ ปริก.docx (.docx) นายอะหมัด หลีขาหรี

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายจรัญ พิศสุวรรณ นายจรัญ พิศสุวรรณ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:43 น.