สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03850
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ อารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 1. ร้อยละ 80 คนในชุมชนทั้งสามวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน
 2. เกิดรูปแบบในการอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย
  • ร่างกติกาข้อตกลงของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม และป้ายเขตอนุรักษ์ จำนวน 4 ป้าย
  • ร้อยละ 70 มีการเพิ่มของต้นลำพู ซึ่งเป็นไม้ป่าริมเล
  • ร้อยละ 80มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตว์น้ำ เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งในเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเล
  • ร้อยละ 80 มีการทิ้งอีเอ็มบอลและทำซั้งบ้านปลาในแนวเขตอนุรักษ์ และพื้นที่ทะเลสาสงขลา
   ( ซั้งบ้านปลา คือ ปะการังเทียม ที่นำเอาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ไม้ใฝ่,ทางมะพร้าวมาเป็นวัสดุ โดยมัดรวมกัน คล้ายกับสุ่ม แล้วนำไปวางในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา )
2 เพื่อสร้างการเรียนรู้ ในวิถีวัฒนธรรมชุมชน ผ่านคนสามวัย
 1. ร้อยละ 70 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น (ดูจากสมุดบันทึกความดี และสมุดรายงานการประชุมหมู่บ้าน)
 2. ร้อยละ 70คนในชุมชนทั้งสามวัยสามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมชุมชน มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
 3. คนในชุมชนมีความรู้ และเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มๆละ 10 ครัวเรือน ในระยะแรก และขยายเพิ่มเป็น 40 ครัวเรือน หลังสิ้นสุดโครงการ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น (ดูจากบัญชีครัวเรือน)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชน หรือ สภาเขตบ้าน ที่เป็นทางการและไม่ทางการ ที่มาจากองค์กรและกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน40 คน เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
 2. มีการประชุม การติดตามและประเมินผลโครงการ เดือนละ 1ครั้ง จำนวน 10 เดือน และบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 3. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และสภาผู้นำต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 การปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558 2 2,500.00 800.00
12 ต.ค. 58 ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่1 ต.ค.58 40 1,000.00 1,000.00
17 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
26 ต.ค. 58 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่1 30 3,925.00 1,450.00
27 ต.ค. 58 ทำขนมต้ม ขนมในงานบุญ 90 5,250.00 5,250.00
12 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่2 พ.ย.58 40 1,000.00 1,000.00
13 พ.ย. 58 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่2 30 3,925.00 1,450.00
21 พ.ย. 58 การอบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 400.00
1 ธ.ค. 58 คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร 2 500.00 500.00
12 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3 ธ.ค.58 40 1,000.00 1,000.00
12 ธ.ค. 58 ปลูกป่าชายเลนครั้งที่1 150 2,500.00 2,600.00
13 ธ.ค. 58 ศึกษาดูงานการจัดการป่าชายเลน พื้นที่ต้นแบบบ้านตะเสะจ.ตรัง 70 22,200.00 22,300.00
24 ธ.ค. 58 ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้าน ศก.พอเพียงบ้านโงกน้ำ 40 19,700.00 19,700.00
10 ม.ค. 59 ปลูกป่าชายเลนครั้งที่2 40 2,500.00 2,500.00
12 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4 มค. 59 40 1,000.00 1,000.00
9 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายงาน 2 0.00 0.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีม สจรส.มอ 2 2,000.00 1,100.00
12 ก.พ. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ 150 5,950.00 3,550.00
12 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 40 1,000.00 1,000.00
12 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 40 2,000.00 1,000.00
12 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 40 1,000.00 1,000.00
12 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 8 40 2,000.00 1,000.00
1 ก.ย. 59 เข้าวัดฟังธรรม 1 90 0.00 -
3 ก.ย. 59 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่5 30 3,925.00 -
3 ก.ย. 59 ทำซั้งบ้านปลา 150 3,800.00 4,100.00
6 ก.ย. 59 ออกแบบเครื่องมือป่าชายเลน บ้านโคกเมือง 40 2,000.00 -
7 ก.ย. 59 คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนในเวทีประชุมหมู่บ้าน 2 120 7,050.00 -
10 ก.ย. 59 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่7 30 3,925.00 -
11 ก.ย. 59 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ และจัดทำรายงานปิดโครงการ 2 2,000.00 -
12 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำร่างกฎระเบียบชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 1 150 3,875.00 -
13 ก.ย. 59 เรียนรู้ และสร้างบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง 150 28,650.00 -
14 ก.ย. 59 รับสมัครครัวเรือนต้นแบบด้าน ศก.พอเพียง 40 2,850.00 -
16 ก.ย. 59 เข้าวัดฟังธรรม 2 90 0.00 -
17 ก.ย. 59 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่8 30 7,850.00 -
18 ก.ย. 59 อบรมEM ball และทำEMball 40 12,900.00 -
24 ก.ย. 59 อาสาสมัครตรวจลาดตะเวน 10 ครั้ง 150 11,400.00 -
24 ก.ย. 59 ทิ้ง EM ball ในเขตอนุรักษ์ 40 2,700.00 -
25 ก.ย. 59 คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 1 120 7,050.00 -
26 ก.ย. 59 การจัดทำข้อตกลง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทะเล ครั้งที่2 150 3,875.00 -
27 ก.ย. 59 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่4 30 3,925.00 -
27 ก.ย. 59 จัดทำป้ายเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน 150 8,200.00 -
30 ก.ย. 59 สำรวจจัดเก็บข้อมูลชุมชน บ้านโคกเมือง 40 5,100.00 -
1 ต.ค. 59 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่3 30 3,925.00 -
1 ต.ค. 59 เข้าวัดฟังธรรม 3 90 1,050.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 0 1,000.00 -
9 ต.ค. 59 ประชุมปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,000.00 1,100.00
รวม 2,696 213,000.00 24 75,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายอุดม ฮิ่นเซ่ง นายอุดม ฮิ่นเซ่ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:46 น.