รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03898
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมเพียร ขำมาก
พี่เลี้ยงโครงการ อารีย์ สุวรรณชาตรี,นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองถ้วยหมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.8687807707598,100.24711936712
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกษตรกรมีการลดใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์
 • กลุ่มเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ปลูกผัก ในแปลงของตัวเองไม่น้อยกว่า 50 %ของพื้นที่ทั้งหมด
 • ร้อยละ 50 % ปริมาณการใช้สารเคมีลดลง
 • เกษตรกรที่เข้าร่วม ( 20 ครัวเรือน )ใน 5 เดือนแรก และขยายเพิ่มเป็น 50 ครัวเรือน มีความรู้ มีทักษะ ในการผลิตปุ๋ย สารไล่แมลงชีวภาพ
2 กลุ่มเกษตรกรและคนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 • ร้อยละ 80 เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความรู้ในการทำบัญชีครัวเรือน และสามารถลงบัญชีครัว เรือนได้
 • เกิดครูบัญชีอาสา อย่างน้อย 30 คน ในการติดตามให้ความช่วยเหลือการทำบัญชีครัวเรือนอย่างถุกต้อง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 กลุ่มเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเดิมเป็นเกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาร
 • ร้อยละ 50 % มีครัวเรือน ผลิตอาหารปลอดภัย เช่น นาอินทรีย์ ผักปลอดสารเคมี ไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในตลาดชุมชน และตลาดภายนอก
 • ร้อยละ 80 คนในชุมชนสามารถปฎิบัติตามกติกากลุ่มลดใช้สารเคมี ของครัวเรือน
5 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

-สมาชิกสภาชุมชน มีส่วนร่วม ในการวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

-สภาผู้นำชุมชนมีการประชุม อย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558 2 800.00 800.00
10 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 3,000.00 900.00
10 พ.ย. 58 ทีมสื่อ สจรส.มอ. ลงถ่ายทำวีดีโอ ของโครงการช่วงที่ 1 20 2,000.00 2,000.00
12 พ.ย. 58 ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 40 5,000.00 4,800.00
17 พ.ย. 58 เรียนรู้การทำเชื้อรา ไตรโคเดอมา บิวเวอร์เลีย เมตาไรเซียม 60 8,500.00 8,600.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทีม สจรส.มอ 2 800.00 800.00
27 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 1 40 1,000.00 1,000.00
8 ธ.ค. 58 สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ 129 5,625.00 4,950.00
8 ธ.ค. 58 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
9 ม.ค. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
14 ม.ค. 59 ธรรมนูญอาหารปลอดภัย เกษตรกรสุขภาพดี 40 5,020.00 4,820.00
4 ก.พ. 59 สร้างแบบสอบถามครัวเรือนที่ใช้สารเคมีและครัวเรือนที่ไม่ใช้สารเคมี 50 4,000.00 4,000.00
8 ก.พ. 59 ประชาคมกฎระเบียบการลดใช้สารเคมี 100 4,000.00 2,775.00
8 ก.พ. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
11 - 12 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีมสจรส.ม.อ. 2 2,200.00 2,200.00
8 มี.ค. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
8 เม.ย. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
8 พ.ค. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
12 พ.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน 30 3,000.00 3,000.00
14 - 15 พ.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเด็กและเยาวชนและแกนนำชุมชน 129 17,830.00 16,830.00
18 พ.ค. 59 หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน 60 9,700.00 9,350.00
25 พ.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ใช้สารเคมีในชุมชน ครังที่1 50 2,250.00 2,250.00
27 พ.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2 50 2,250.00 2,250.00
8 มิ.ย. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
8 ก.ค. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
16 ก.ค. 59 เรียนรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 70 12,520.00 13,950.00
23 ก.ค. 59 เรียนรู้เรื่อง การทำสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร 70 12,830.00 10,450.00
24 ก.ค. 59 ให้ความรู้พัฒนาบัญชีครูอาสา 110 25,950.00 2,000.00
12 ส.ค. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 40 1,000.00 1,000.00
13 ส.ค. 59 ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่1 50 11,750.00 11,750.00
14 ส.ค. 59 ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งทึ่2 50 4,750.00 4,750.00
15 ส.ค. 59 ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่3 50 4,750.00 4,750.00
16 ส.ค. 59 ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่4 50 4,750.00 4,750.00
17 ส.ค. 59 ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่5 50 4,750.00 4,750.00
22 ส.ค. 59 เยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาขิกครัวเรือน 50 8,000.00 950.00
1 ก.ย. 59 ทีมสภาผู้นำลงพื้นที่ติดตามประเมินผล 70 3,750.00 750.00
3 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ 40 17,800.00 19,000.00
8 ก.ย. 59 จัดทำแปลงสาธิตแปลงปลูกข้าว 30 1,500.00 1,500.00
10 ก.ย. 59 คืนข้อมูลชุมชน ในเวทีประชุมหมู่บ้าน 120 7,725.00 7,000.00
11 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานปิดโครงการ 5 2,000.00 800.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 3 3,400.00 4,760.00
15 ต.ค. 59 จัดส่งรายงานเล่มฉบับสมบรูณ์โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย 2 800.00 2,000.00
รวม 1,986 213,000.00 42 174,235.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสมเพียร ขำมาก นายสมเพียร ขำมาก เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:52 น.