stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03898
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมเพียร ขำมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-7112584,087-7112584
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อารีย์ สุวรรณชาตรี,นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองถ้วยหมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.8687807707598,100.24711936712place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกษตรกรมีการลดใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์
 • กลุ่มเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ปลูกผัก ในแปลงของตัวเองไม่น้อยกว่า 50 %ของพื้นที่ทั้งหมด
 • ร้อยละ 50 % ปริมาณการใช้สารเคมีลดลง
 • เกษตรกรที่เข้าร่วม ( 20 ครัวเรือน )ใน 5 เดือนแรก และขยายเพิ่มเป็น 50 ครัวเรือน มีความรู้ มีทักษะ ในการผลิตปุ๋ย สารไล่แมลงชีวภาพ
2 กลุ่มเกษตรกรและคนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 • ร้อยละ 80 เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความรู้ในการทำบัญชีครัวเรือน และสามารถลงบัญชีครัว เรือนได้
 • เกิดครูบัญชีอาสา อย่างน้อย 30 คน ในการติดตามให้ความช่วยเหลือการทำบัญชีครัวเรือนอย่างถุกต้อง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 กลุ่มเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเดิมเป็นเกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาร
 • ร้อยละ 50 % มีครัวเรือน ผลิตอาหารปลอดภัย เช่น นาอินทรีย์ ผักปลอดสารเคมี ไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในตลาดชุมชน และตลาดภายนอก
 • ร้อยละ 80 คนในชุมชนสามารถปฎิบัติตามกติกากลุ่มลดใช้สารเคมี ของครัวเรือน
5 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

-สมาชิกสภาชุมชน มีส่วนร่วม ในการวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

-สภาผู้นำชุมชนมีการประชุม อย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:52 น.