สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03839
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 205,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุกิจ แก้วชื่น
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลานไทรหมู่ 2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9142424775768,100.56438446091
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 พ.ค. 2559 82,060.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 102,580.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,510.00
รวมงบประมาณ 205,150.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลดลง(ดูจากบัญชีครัวเรือน)

2 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดการข้อมูลชุมชนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์และทุนชุมชนอย่างน้อย 1 ชุด
 2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
 3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
 4. คนในชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง
3 เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อสร้างชุมชนปลอดสารเคมี โดยลดค่าใช้จ่ายและการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
 • ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืชในบัญชีครัวเรือนลดลง
 • ร้านค้าในชุมชนลดการจำหน่ายสินค้าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช
 • ร้านค้าในชุมชนเพิ่มการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวของกับการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น กากน้ำตาล ถังหมัก เป็นต้น
6 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชน

เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อย่างน้อย 2 ศูนย์

 1. เกิดธนาคารน้ำหมัก

 2. เกิดโรงเรียนปุ๋ยอินทรีย์

7 จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เกิดกลุ่มอาสาสมัครขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  จำนวน 1 กลุ่ม

8 ส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

เกิดกลุ่มอาชีพเสริม อย่างน้อย 5 กลุ่ม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,000.00 -
7 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1 40 1,000.00 -
10 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 -
10 ต.ค. 58 ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 1,000.00 -
15 ต.ค. 58 เตรียมเอกสาร 80 700.00 -
22 ต.ค. 58 ออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 30 3,500.00 -
25 ต.ค. 58 เก็บรวบรวมข้อมูล 30 4,600.00 -
27 ต.ค. 58 จัดทำรายงาน 30 400.00 -
31 ต.ค. 58 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 50 9,000.00 -
6 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 2 40 1,000.00 -
10 พ.ย. 58 จัดเวที "รวมพลัง รวมใจ บ้านลานไทร ปลอดหนี้" 300 40,700.00 -
1 ธ.ค. 58 เตรียมความพร้อม 100 1,000.00 -
3 ธ.ค. 58 อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน 100 14,000.00 -
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานทางการเงิน 2 2,000.00 -
6 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 3 40 1,000.00 -
15 ธ.ค. 58 เตรียมเพาะต้นกล้า 70 10,500.00 -
6 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 4 40 1,000.00 -
9 ม.ค. 59 เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 70 1,200.00 -
10 ม.ค. 59 อบรมและสาทิตการทำพริกแห้ง 70 9,400.00 -
13 ม.ค. 59 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 70 350.00 -
1 ก.พ. 59 ติดต่อประสานงานชุมชนต้นแบบ 70 1,400.00 -
6 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 5 40 1,000.00 -
11 - 12 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดครั้งที่ 1 2 2,000.00 -
15 ก.พ. 59 ศึกษาดูงาน 70 19,000.00 -
28 ก.พ. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนกุมพาพันธ์ 70 200.00 -
1 มี.ค. 59 เตรียมความพร้อมเอกสารอุปกรณ์ 70 1,600.00 -
5 มี.ค. 59 อบรมเกษตรอินทรีย์ : การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 70 8,500.00 -
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 6 40 1,000.00 -
28 มี.ค. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนมีนาคม 70 200.00 -
1 เม.ย. 59 เตรียมความพร้อมเอกสารและอุปกรณ์ 70 1,150.00 -
5 เม.ย. 59 อบรมเกษตรอินทรีย์ :การทำน้ำหมักชีวภาพ และการหมักสารป้องกันศัตรูพืช 70 9,400.00 -
6 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 7 40 1,000.00 -
28 เม.ย. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนเมษายน 70 200.00 -
1 พ.ค. 59 จัดทำป้ายเอกสารแผ่นพับ 1000 2,000.00 -
5 พ.ค. 59 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช 1000 0.00 -
6 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 8 40 1,000.00 -
19 พ.ค. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
28 พ.ค. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนพฤษภาคม 70 200.00 -
1 มิ.ย. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 -
6 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 9 40 1,000.00 -
10 มิ.ย. 59 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 70 16,500.00 -
11 มิ.ย. 59 จัดทำจัดตั้ง 70 0.00 -
28 มิ.ย. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนมิถุนายน 70 200.00 -
6 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 10 40 1,000.00 -
28 ก.ค. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนกรกฏาคม 70 200.00 -
6 ส.ค. 59 คัดเลือกอาสาสมัคร 20 0.00 -
20 ส.ค. 59 อบรมและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 20 10,100.00 -
26 - 27 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังเคราะห์โครงการ ครั้งที่ 2 2 2,000.00 -
28 ส.ค. 59 พบปะให้คำแนะนำประเมินผล เดือนสิงหาคม 70 200.00 -
1 ก.ย. 59 เตรียมอุปกรณ์และความพร้อม 20 12,500.00 -
3 ก.ย. 59 เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมสาทิต 20 0.00 -
20 ก.ย. 59 สรุปผล 80 1,250.00 -
6 ต.ค. 59 มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเยวชนหัวใจพอเพียง 80 2,000.00 -
14 ต.ค. 59 ทำรายงานและจัดส่ง 2 1,000.00 -
รวม 4,708 205,150.00 1 500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสุกิจ แก้วชื่น นายสุกิจ แก้วชื่น เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:53 น.