stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03816
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 145,350.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เดชา หมัดอารี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-5998022,081-5998022
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองต่อ หมู่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0187366110783,100.26067256886place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 58,140.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 72,680.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,530.00
รวมงบประมาณ 145,350.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน
  1. คนในชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
  2. คนในชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และดำเนินการกิจกรรมของโครงการ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
  1. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์และทุนชุมชนอย่างน้อย 1 ชุด
  2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
  3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
3 เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีค่าใช้จ่ายลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

6 เพื่อจัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

มีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน อย่างน้อย 1 จุด

7 เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

มีคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 1 คณะ

8 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

เกิดกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน อย่างน้อย 3-5 กลุ่ม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:02 น.