รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03816
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 145,350.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เดชา หมัดอารี
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองต่อ หมู่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0187366110783,100.26067256886
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 58,140.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 72,680.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,530.00
รวมงบประมาณ 145,350.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน
  1. คนในชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
  2. คนในชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และดำเนินการกิจกรรมของโครงการ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
  1. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์และทุนชุมชนอย่างน้อย 1 ชุด
  2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
  3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
3 เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีค่าใช้จ่ายลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

6 เพื่อจัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

มีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน อย่างน้อย 1 จุด

7 เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

มีคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 1 คณะ

8 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

เกิดกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน อย่างน้อย 3-5 กลุ่ม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 600.00 600.00
20 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1 30 1,000.00 1,000.00
31 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 260 1,000.00 1,000.00
1 พ.ย. 58 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนชุมชนบ้านคลองต่อ 60 8,500.00 8,500.00
20 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 30 1,000.00 1,000.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานและรายงานการเงิน 2 600.00 300.00
29 พ.ย. 58 วิเคราะห์ข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้สินที่ได้จากการสำรวจ 60 8,700.00 8,700.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3 30 1,000.00 1,000.00
27 ธ.ค. 58 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน 130 17,950.00 17,950.00
20 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 4 30 1,000.00 1,000.00
24 ม.ค. 59 สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน 230 6,100.00 6,100.00
11 ก.พ. 59 ประชุมปิดงวดโครงการ งวดที่ 1 2 300.00 300.00
20 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5 30 1,000.00 1,000.00
17 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 6 30 1,000.00 1,000.00
9 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 7 30 1,000.00 1,000.00
24 ก.ค. 59 ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมตามความถนัด 100 27,000.00 27,000.00
13 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 8 30 1,000.00 1,000.00
14 ส.ค. 59 ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ 100 23,000.00 23,000.00
20 ส.ค. 59 ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 30 4,000.00 2,100.00
21 ส.ค. 59 ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 30 2,100.00 2,100.00
26 - 27 ส.ค. 59 ประชุมปิดงวดที่ 2 2 300.00 300.00
10 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 9 30 1,000.00 1,000.00
17 ก.ย. 59 ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 30 2,100.00 2,600.00
30 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ตรั้งที่ 10 30 1,000.00 1,000.00
3 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุข 2 8,200.00 1,500.00
8 ต.ค. 59 ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 30 2,100.00 2,600.00
8 ต.ค. 59 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ 130 13,700.00 13,700.00
9 ต.ค. 59 ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 30 2,100.00 3,000.00
9 ต.ค. 59 จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน 30 5,000.00 5,000.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ปิดโครงการ 2 2,000.00 2,000.00
รวม 1,562 145,350.00 30 138,350.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:02 น.