ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03886
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส.ต. สุจิน พุทธกุล
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 เม.ย. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 เม.ย. 2559 15 ต.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,950.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 คนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 1. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 2. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 3. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำเกษตรตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฎิบัติได้
 2. เกิดกลุ่มผลิตในชุมชนอย่างน้อย 3 กลุ่ม กลุ่มปลูกพืชผักสมุนไพร กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเมล็ดพันธ์เพาะชำกล้าไม้
 3. กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 30 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น (ดูจากบัญชีครัวเรือน)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน
 1. มีฐานข้อมูลชุมชนที่มีรายละเอียดด้าน สถานการณ์ และทุนของชุมชน
 2. มีกลุ่มเด็กเยาวชนและกลุ่มแกนนำที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 1.เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน
 1. มีคณะกรรมการ 30 คน ที่มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ ที่เป็นทางการและไม่ทางการ
 2. มีการประชุมประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 3. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และสภาผู้นำต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 400.00 400.00
9 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 250 1,000.00 900.00
10 พ.ย. 58 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 30 950.00 950.00
21 พ.ย. 58 อบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 400.00 400.00
27 พ.ย. 58 จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน 200 9,200.00 9,200.00
12 ม.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 30 950.00 950.00
18 ม.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ 30 7,580.00 7,580.00
28 ม.ค. 59 ศึกษาดูงาน 1 วันการทำเกษตร การปลูกพืช ปลูกผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50 19,700.00 19,700.00
29 ม.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการเก็บข้อมูลครัวเือน 40 7,500.00 7,500.00
3 ก.พ. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3 30 950.00 950.00
6 ก.พ. 59 ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน 100 17,700.00 17,700.00
11 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 2 500.00 500.00
11 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดครั้งที่ 1 2 900.00 800.00
12 มี.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4 30 950.00 950.00
7 เม.ย. 59 พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน 40 6,400.00 6,400.00
11 เม.ย. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5 30 950.00 950.00
12 พ.ค. 59 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 30 950.00 950.00
12 มิ.ย. 59 ประชุมประจำ เดือนมิถุนายน 30 950.00 950.00
12 ก.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกรกฏาคม 30 950.00 950.00
6 ส.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชนพื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ 40 6,200.00 6,200.00
16 ส.ค. 59 ประชุมประจำ เดือนสิงหาคม 30 950.00 950.00
31 ส.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร 40 4,300.00 4,300.00
3 ก.ย. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกันยายน 30 970.00 950.00
4 ก.ย. 59 รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน 90 2,950.00 2,990.00
6 ก.ย. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 100 5,600.00 5,600.00
8 ก.ย. 59 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 1 100 7,400.00 -
10 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้การปลูกพ์ชผักสมุนไพร 30 12,000.00 12,000.00
11 ก.ย. 59 เพาะชำกล้าไม้ ตอนกิ่งพันธ์ 30 11,100.00 11,100.00
12 - 13 ก.ย. 59 อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง 30 22,900.00 22,900.00
28 ก.ย. 59 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 2 100 13,700.00 13,700.00
30 ก.ย. 59 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 30 6,400.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 3 7,500.00 900.00
6 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
10 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา 200 29,800.00 29,800.00
15 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการปิดงวดรายงาน ครั้งที่ 2 2 300.00 300.00
รวม 1,815 212,950.00 34 192,370.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ระเบียบวาระการประชุม.docx (.docx) ใบเฟริ์น สุวรรณมณี
2 สรุปจากประชุมโครงการสสส.docx (.docx) ใบเฟริ์น สุวรรณมณี

โครงการเข้าสู่ระบบโดย บ้านหนองไม้แก่น บ้านหนองไม้แก่น เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:06 น.