directions_run

ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03989
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 193,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 086-2908154,086-2908154
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบาลาหมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.8465273916161,101.85499034822place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 28 ก.พ. 2559 77,580.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 96,980.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,390.00
รวมงบประมาณ 193,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างสภาผู็นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ?

1.มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ทุกๆวันที่ 14 ของเดือน

  1. สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80
2 2.เพื่อลดการสร้างขยะในชุมชน

1ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือนใช้ถุงผ้าและตะกร้า

2.เกิดร้านค้าในชุมชน 4ร้านเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ลดการขายผลิตภัณฑ์และพลาสติก

?

3 3.เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บ การคัดแยกในชุมชน

1.เกิดธนาคารขยะในชุมชน 1 แห่ง

2.ครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ 50 ครัวเรือน

4 4.เพื่อให้ชุมชนสามารถนำขยะมาสร้างมูลค่า
  1. เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่คนชุมชุมทำขึ้นมาอย่างน้อย1อย่าง

  2. ครัวเรือนมีรายได้จากการจดการและคัดแยกขยะ

5 เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีความรู้ในการจัดการขยะ

1.กลุ่มเยาชนเข้าร่วมในการอบรมการจัดการขยะ อย่างน้อย40 คน

2.กลุ่มครัวเรือนเข้าร่วมในการอบรมการจัดการขยะ อย่างน้อย50 ครัวเรือน

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
7 เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการจัดการขยะ

1.มีฮูกุมปากัตการจัดการขยะในชุมชน 1 กติกา

8 1. เพื่อพัฒนาให้เกิดเครื่อข่ายจัดการขยะในชุมชน

1.เกิดกลุ่มสมากชิกธนาคาร ขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน


2.เกิดเยาวชนจิตอาสาตาสัปรดและจัดเก็บข้อมูลขยะ


3.เกิดกลุ่มครัวเรือนคัดแยกขยะ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:52 น.