ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03989
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 193,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบาลาหมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.8465273916161,101.85499034822
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 28 ก.พ. 2559 77,580.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 96,980.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,390.00
รวมงบประมาณ 193,950.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างสภาผู็นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ?

1.มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ทุกๆวันที่ 14 ของเดือน

  1. สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80
2 2.เพื่อลดการสร้างขยะในชุมชน

1ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือนใช้ถุงผ้าและตะกร้า

2.เกิดร้านค้าในชุมชน 4ร้านเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ลดการขายผลิตภัณฑ์และพลาสติก

?

3 3.เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บ การคัดแยกในชุมชน

1.เกิดธนาคารขยะในชุมชน 1 แห่ง

2.ครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ 50 ครัวเรือน

4 4.เพื่อให้ชุมชนสามารถนำขยะมาสร้างมูลค่า
  1. เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่คนชุมชุมทำขึ้นมาอย่างน้อย1อย่าง

  2. ครัวเรือนมีรายได้จากการจดการและคัดแยกขยะ

5 เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีความรู้ในการจัดการขยะ

1.กลุ่มเยาชนเข้าร่วมในการอบรมการจัดการขยะ อย่างน้อย40 คน

2.กลุ่มครัวเรือนเข้าร่วมในการอบรมการจัดการขยะ อย่างน้อย50 ครัวเรือน

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
7 เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการจัดการขยะ

1.มีฮูกุมปากัตการจัดการขยะในชุมชน 1 กติกา

8 1. เพื่อพัฒนาให้เกิดเครื่อข่ายจัดการขยะในชุมชน

1.เกิดกลุ่มสมากชิกธนาคาร ขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน


2.เกิดเยาวชนจิตอาสาตาสัปรดและจัดเก็บข้อมูลขยะ


3.เกิดกลุ่มครัวเรือนคัดแยกขยะ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 2,000.00 2,950.00
28 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
29 ต.ค. 58 ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน 30 3,000.00 3,000.00
12 พ.ย. 58 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ 31 4,000.00 4,171.00
14 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 30 750.00 750.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,000.00 2,150.00
4 ธ.ค. 58 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่1 60 1,500.00 1,685.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ 185 18,500.00 19,000.00
11 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่2 30 750.00 750.00
3 ม.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 1 40 4,000.00 4,000.00
8 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่3 30 750.00 750.00
10 ม.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 2 40 4,000.00 4,000.00
17 ม.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 3 40 4,000.00 4,000.00
22 ม.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่2 60 1,500.00 1,500.00
25 ม.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลขยะ 50 2,500.00 2,500.00
26 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่4 30 750.00 750.00
28 ม.ค. 59 อบรมให้ความรู้การจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร วันที่ 1 140 16,000.00 16,100.00
29 ม.ค. 59 อบรมให้ความรู้การจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร วันที่ 2 140 16,000.00 16,200.00
30 ม.ค. 59 การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน 165 16,500.00 16,600.00
25 ก.พ. 59 จ่ายภาษีเดือนกุมภาพันธ์ 2559 1 0.00 200.00
27 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 2 2,000.00 2,150.00
4 มี.ค. 59 การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนบ้านบาลา 165 17,750.00 17,750.00
10 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่5 30 750.00 750.00
14 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่ 1 100 2,500.00 2,500.00
15 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่2 100 2,500.00 2,500.00
16 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่3 100 2,500.00 2,500.00
19 มี.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่3 60 1,500.00 1,500.00
24 มี.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่4 60 1,500.00 1,500.00
31 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
7 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
16 เม.ย. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่5 60 1,500.00 1,500.00
12 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
16 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
26 มิ.ย. 59 อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่1 100 12,600.00 14,600.00
27 มิ.ย. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่1 50 1,250.00 1,250.00
14 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
15 ก.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่6 60 1,500.00 1,500.00
15 ก.ค. 59 อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่2 100 12,600.00 10,600.00
16 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่2 50 1,250.00 1,250.00
17 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่3 50 1,250.00 1,250.00
18 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่4 50 1,250.00 1,250.00
19 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่5 50 1,250.00 1,250.00
20 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่6 50 1,250.00 1,250.00
21 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่7 50 1,250.00 1,250.00
22 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่8 50 1,250.00 1,250.00
23 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่9 50 1,250.00 1,250.00
24 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่10 50 1,250.00 1,250.00
25 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่11 50 1,250.00 1,250.00
26 ก.ค. 59 ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่12 50 1,250.00 1,250.00
29 ก.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่7 60 1,500.00 1,500.00
5 ส.ค. 59 จ่ายภาษีเดือนกรกฎาคม 2559 1 0.00 200.00
12 ส.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่8 60 1,500.00 1,500.00
18 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 11 30 750.00 750.00
26 ส.ค. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่9 60 1,500.00 1,500.00
15 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 12 30 750.00 750.00
17 ก.ย. 59 จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่10 60 1,500.00 1,500.00
22 ก.ย. 59 จ่ายภาษีเดือนสิงหาคม 2559 1 0.00 200.00
26 ก.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังทำงาน 0.00 -
26 ก.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังทำงาน 30 3,000.00 3,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 2 2,000.00 3,150.00
6 ต.ค. 59 จ่ายภาษีเดือนกันยายน 2559 1 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ติดตามความก้าวหน้า งวดที่ 2 2 2,000.00 2,150.00
รวม 3,136 193,950.00 63 198,556.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 จัดทำรายงานป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี.docx (.docx) มะอะฮูมือรี ยูนุ๊
2 จัดทำรายงานป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี.docx (.docx) มะอะฮูมือรี ยูนุ๊

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:52 น.