รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03784
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 185,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว นูรีดา ปูเตะ
พี่เลี้ยงโครงการ อาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านต้นตาล ม.๒ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอจ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4169778222533,101.8190574646
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 27 ก.พ. 2559 74,220.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 92,780.00
3 15 ก.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 18,550.00
รวมงบประมาณ 185,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
  1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

  2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
  4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน 5.เกิดกติกาชุมชน สภาชุมชนอย่างน้อย 1 กติกา
2 1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดลดลง

1.มีจำนวนผู้เสพยาเสพติดลดลง 60%

2.ไม่มีผู้เสพรายใหม่

3.มีเครือข่ายเยาวชนที่เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 เครือข่าย

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,200.00 2,200.00
1 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
21 พ.ย. 58 ประชุมชี้แจงโครงการ 120 13,800.00 13,800.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,050.00 2,050.00
22 พ.ย. 58 ประชุมสภาจัดตั้งสภาชุมชน ครั้งที่ 1 35 875.00 875.00
25 พ.ย. 58 สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน 15 2,600.00 2,600.00
27 พ.ย. 58 การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด 15 2,200.00 2,200.00
28 พ.ย. 58 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 1 120 2,100.00 1,600.00
1 ธ.ค. 58 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2 35 875.00 875.00
3 ธ.ค. 58 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 120 5,000.00 5,000.00
10 ธ.ค. 58 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 120 3,000.00 3,000.00
17 ธ.ค. 58 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 120 3,000.00 3,000.00
24 ธ.ค. 58 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 120 3,000.00 3,000.00
31 ธ.ค. 58 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5 120 3,000.00 3,000.00
1 ม.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3 35 875.00 875.00
7 ม.ค. 59 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6 120 3,000.00 3,000.00
24 ม.ค. 59 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 2 120 600.00 1,100.00
1 ก.พ. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4 35 875.00 875.00
27 ก.พ. 59 รายงานควาก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1 2 2,000.00 2,050.00
3 มี.ค. 59 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7 120 3,000.00 3,000.00
4 มี.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5 35 875.00 875.00
10 มี.ค. 59 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 120 3,000.00 3,000.00
7 เม.ย. 59 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 120 3,000.00 3,000.00
9 เม.ย. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6 35 875.00 875.00
10 เม.ย. 59 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3 120 600.00 600.00
21 เม.ย. 59 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10 120 3,000.00 3,000.00
1 พ.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7 35 875.00 875.00
5 พ.ค. 59 กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1 110 8,850.00 8,850.00
12 พ.ค. 59 กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 2 110 8,850.00 8,850.00
29 พ.ค. 59 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 4 120 600.00 600.00
9 มิ.ย. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8 35 875.00 875.00
10 ก.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9 35 875.00 875.00
14 ก.ค. 59 กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3 110 8,850.00 8,850.00
17 ก.ค. 59 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 5 120 600.00 600.00
21 ก.ค. 59 กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 4 110 8,250.00 8,250.00
31 ก.ค. 59 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งทีื่ 6 120 600.00 600.00
1 ส.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 10 35 875.00 875.00
13 ส.ค. 59 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 1 90 3,350.00 3,350.00
17 ส.ค. 59 กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 90 12,050.00 12,050.00
27 ส.ค. 59 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 2 90 2,850.00 2,850.00
1 ก.ย. 59 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 3 90 2,850.00 2,850.00
3 ก.ย. 59 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 4 90 2,850.00 2,850.00
10 ก.ย. 59 กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 90 7,050.00 7,050.00
11 ก.ย. 59 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 5 90 2,850.00 2,850.00
19 ก.ย. 59 กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3 90 7,050.00 7,050.00
24 ก.ย. 59 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 6 90 2,850.00 2,850.00
26 ก.ย. 59 กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 4 90 7,050.00 7,050.00
30 ก.ย. 59 จัดทำรูปภาพถ่ายกิจกรรม 5 1,000.00 1,000.00
1 ต.ค. 59 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการ 180 22,500.00 22,500.00
3 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,000.00 1,900.00
30 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
1 พ.ย. 59 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
5 พ.ย. 59 ปิดโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,750.00 2,094.00
รวม 4,109 185,550.00 53 186,344.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายอัมรัง ยามาอู นายอัมรัง ยามาอู เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:56 น.