stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03784
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 185,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว นูรีดา ปูเตะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0870022087,0870022087
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านต้นตาล ม.๒ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอจ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4169778222533,101.8190574646place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 27 ก.พ. 2559 74,220.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 92,780.00
3 15 ก.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 18,550.00
รวมงบประมาณ 185,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
  1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

  2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
  4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน 5.เกิดกติกาชุมชน สภาชุมชนอย่างน้อย 1 กติกา
2 1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดลดลง

1.มีจำนวนผู้เสพยาเสพติดลดลง 60%

2.ไม่มีผู้เสพรายใหม่

3.มีเครือข่ายเยาวชนที่เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 เครือข่าย

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:56 น.