หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03780
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 200,450.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วอเฮะ เจ๊ะแม
พี่เลี้ยงโครงการ อาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตือระ หมู่ที่2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.8708186754681,101.92214012155
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 80,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 100,250.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,000.00
รวมงบประมาณ 200,450.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.ชุมชนได้สภาชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้
 1. มีสภาชุมชนอย่างน้อย 1 สภา
 2. มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชุมชนทีมัสยิดโดยรียมีคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่สามารถเชื่อมโยงกับบทบาทสภาผู้นำ
 3. มีการประชุุมสมัยสามัญ ประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และสมัยวิสามัญขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
 4. มีการกำหนดนโยบายสาธารณะในท้องถิ่นและมีมาตรการทางสังคมประณีประน้อมเพื่อให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติ
2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีในชุมชนและมีตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในชุมชน
 1. ประชาชนมีส่วมร่วมและมีความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น คณะทำงานในหมู่บ้านทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน ช่วงที่มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือและออกมาเพื่อทำงานร่วมกัน40-50 คนจากเดิมนั้นออกมาเพียง 15-20 คนเท่านั้น
 2. ชุมชนมีแผนดำเนินงานในชุมชนได้อย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แผ่นงานในชุมชนโดยมีปฎิทินกิจกรรมของชุมชนตลอดทั้งปีและสามารถปฎิบัติตามที่กำหนด
 3. ชุมชนมีพื้นที่มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้
3

 

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 - 18 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 3,412.00 3,300.00
24 ต.ค. 58 1.ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการฯ 155 18,500.00 20,000.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
1 พ.ย. 58 2.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 1 35 875.00 875.00
22 พ.ย. 58 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1 80 8,100.00 4,670.00
24 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 3,300.00
1 ธ.ค. 58 3.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2 35 875.00 875.00
19 ธ.ค. 58 ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 1 40 7,500.00 3,750.00
26 ธ.ค. 58 ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 2 40 3,000.00 3,000.00
1 ม.ค. 59 4.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3 35 875.00 875.00
17 ม.ค. 59 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 2 80 4,000.00 3,800.00
30 ม.ค. 59 ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 3 40 3,000.00 3,000.00
7 ก.พ. 59 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 3 80 4,000.00 3,800.00
11 ก.พ. 59 การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 1 100 9,800.00 3,300.00
20 ก.พ. 59 การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 2 100 2,800.00 2,800.00
15 มี.ค. 59 รายงานปิดงวดที่1 2 2,000.00 2,112.00
17 มี.ค. 59 5ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4 35 875.00 875.00
17 - 18 มี.ค. 59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลในชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล 40 7,400.00 6,714.00
19 มี.ค. 59 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่4 80 4,000.00 3,800.00
24 มี.ค. 59 การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่3 100 2,800.00 3,600.00
27 มี.ค. 59 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่5 80 4,000.00 3,800.00
1 เม.ย. 59 7.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5 35 875.00 875.00
3 เม.ย. 59 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่6 80 4,000.00 3,800.00
13 เม.ย. 59 พัฒนายุวจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนสร้างสุข 40 3,500.00 3,000.00
21 เม.ย. 59 ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 4 40 3,000.00 3,000.00
1 พ.ค. 59 8.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 6 35 875.00 875.00
25 มิ.ย. 59 ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 5 40 3,000.00 3,000.00
26 ก.ค. 59 9.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7 35 875.00 875.00
1 ส.ค. 59 11.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8 35 875.00 875.00
25 ส.ค. 59 10.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9 35 875.00 875.00
2 ก.ย. 59 การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 4 100 2,800.00 3,600.00
3 - 5 ก.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพที่สอดคลองกับภูมิสังคม 40 12,600.00 14,782.00
6 - 8 ก.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพที่สอดคลองกับภูมิสังคม 40 17,900.00 12,600.00
9 ก.ย. 59 6.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 10 35 875.00 875.00
14 ก.ย. 59 การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 5 100 2,800.00 3,600.00
21 ก.ย. 59 การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 6 100 2.00 3,600.00
24 - 25 ก.ย. 59 การแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 100 40,400.00 40,400.00
1 ต.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ 80 7,000.00 6,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 2,000.00
7 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 59 ถอนค่าเปิดบัญชี 3 0.00 100.00
10 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 2 2 588.00 588.00
รวม 2,292 197,652.00 43 187,066.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายนาซูฮา หะยีอาแว นายนาซูฮา หะยีอาแว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:57 น.