directions_run

หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03780
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 200,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วอเฮะ เจ๊ะแม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0807065998
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตือระ หมู่ที่2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.8708186754681,101.92214012155place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 80,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 100,250.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,000.00
รวมงบประมาณ 200,450.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.ชุมชนได้สภาชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้
 1. มีสภาชุมชนอย่างน้อย 1 สภา
 2. มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชุมชนทีมัสยิดโดยรียมีคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่สามารถเชื่อมโยงกับบทบาทสภาผู้นำ
 3. มีการประชุุมสมัยสามัญ ประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และสมัยวิสามัญขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
 4. มีการกำหนดนโยบายสาธารณะในท้องถิ่นและมีมาตรการทางสังคมประณีประน้อมเพื่อให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติ
2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีในชุมชนและมีตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในชุมชน
 1. ประชาชนมีส่วมร่วมและมีความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น คณะทำงานในหมู่บ้านทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน ช่วงที่มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือและออกมาเพื่อทำงานร่วมกัน40-50 คนจากเดิมนั้นออกมาเพียง 15-20 คนเท่านั้น
 2. ชุมชนมีแผนดำเนินงานในชุมชนได้อย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แผ่นงานในชุมชนโดยมีปฎิทินกิจกรรมของชุมชนตลอดทั้งปีและสามารถปฎิบัติตามที่กำหนด
 3. ชุมชนมีพื้นที่มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้
3

 

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:57 น.