directions_run

ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03830
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 190,530.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นิคม บุตรสมัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0806908663,0806908663
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ทวีชัย อ่อนนวน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านขุนสมุทร หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7045274593202,99.072432518005place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 76,210.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 95,267.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,053.00
รวมงบประมาณ 190,530.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะ
 1. มีฐานข้อมูล ครัวเรือน
 2. มีกติการชุมชนในการจัดการขยะ
 3. มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากขยะ
 4. มีแผนงานดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชน
2 เพื่อวร้างการเลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
 1. คนในชุมชนมีความตระหนักเกิดการรวมตัวในการจัดการขยะอย่างมีระบบ
 2. คนในชุมชนได้น้อมนำ หยึดหลักความพอพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุมีผล นำมาใช้ในการดำรงค์ชีวิต
 3. คนในชุมชนเกิดการรับรู้การเป็นเครือญาต มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
 4. คนในชุมชนมีการพัฒนาความรู้ และความสามารถทำงานร่วมกันได้ในชุมชน .มีกองทุนสวัสดิการ 2.มีกองทุนฟื้นฟูอาชีพ 3.เกิดการรวมตัวของกลุ่มอาชีพ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 09:12 น.