ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03830
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 190,530.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นิคม บุตรสมัน
พี่เลี้ยงโครงการ ทวีชัย อ่อนนวน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านขุนสมุทร หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7045274593202,99.072432518005
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 76,210.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 95,267.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,053.00
รวมงบประมาณ 190,530.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะ
 1. มีฐานข้อมูล ครัวเรือน
 2. มีกติการชุมชนในการจัดการขยะ
 3. มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากขยะ
 4. มีแผนงานดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชน
2 เพื่อวร้างการเลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
 1. คนในชุมชนมีความตระหนักเกิดการรวมตัวในการจัดการขยะอย่างมีระบบ
 2. คนในชุมชนได้น้อมนำ หยึดหลักความพอพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุมีผล นำมาใช้ในการดำรงค์ชีวิต
 3. คนในชุมชนเกิดการรับรู้การเป็นเครือญาต มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
 4. คนในชุมชนมีการพัฒนาความรู้ และความสามารถทำงานร่วมกันได้ในชุมชน .มีกองทุนสวัสดิการ 2.มีกองทุนฟื้นฟูอาชีพ 3.เกิดการรวมตัวของกลุ่มอาชีพ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี2558 2 2,340.00 1,790.00
9 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ 27 4,105.00 3,825.00
14 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 130 1,000.00 750.00
15 ต.ค. 58 เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง 150 28,000.00 26,500.00
17 พ.ย. 58 อบรมแนะนำการรายงานการเงินเเละกิจกรรมโครงการ 2 1,000.00 400.00
3 ก.พ. 59 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรายงาน งวดที่ 1 2 1,000.00 400.00
12 ก.พ. 59 อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำ 27 10,480.00 10,480.00
14 ก.พ. 59 ประชุมวางแผนสภาผู้นำแบ่งความรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือนออกเป็นโซน จำนวน 150 ครัวเรือน 27 10,665.00 10,665.00
24 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
24 ก.พ. 59 ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ 2 500.00 400.00
4 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหามาตรการวางแผนพัฒนาครัวเรือนและลดปัญหาขยะในชุมชน 29 5,480.00 -
18 มี.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 150 23,500.00 -
1 - 14 เม.ย. 59 อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนเเละนำขยะที่ย่อยสลายได้มาผลิตปุ๋ย 150 30,000.00 -
8 - 10 เม.ย. 59 สำรวจครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี 30 17,200.00 -
29 เม.ย. 59 ประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมให้ครอบครัวทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออมและสวัสดิการชุมชน 150 27,500.00 -
6 พ.ค. 59 อบรมให้คนในชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงการเป็นเครือญาตและสถานการณ์ในชุมชน เพื่อพึ่งตนเอง 80 20,600.00 -
24 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,160.00 -
24 ก.ย. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 -
30 ก.ย. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 3,000.00 -
รวม 968 190,530.00 10 55,710.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายนิคม บุตรสมัน นายนิคม บุตรสมัน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 09:12 น.