directions_run

ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03964
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 189,930.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อามินทร์ ดินเตบ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0950405093,095-0405093
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8301681848149,99.931522607803place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 75,970.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 94,960.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,000.00
รวมงบประมาณ 189,930.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน
 • มีฐานข้อมูลของพืชผักพื้นบ้านอย่างน้อย 20 ชนิด
 • มีแกนนำชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 40 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและอนุรักษ์พืชพันธ์ผักพื้นบ้านหายากของชุมชนให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป
 • มีหนังสือปรโยชน์ สรรพคุณของพืชผักพื้นบ้านอย่างน้อย 20 ชนิด
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่ทำเรื่องบัญชีครัวเรือน 50% ของครัวเรือนที่มีในชุมชน
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่ทำเรื่องการปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน
 • เกิดศูนย์เรียนรู้ในครัวเรือนอย่างน้อย 3 ครัวเรือน
4 เพื่อยกระดับกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 30 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้งต่อปี
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในการจัดการร่วมกันรักษ์พืชผักพื้นบ้านอย่างน้อย 5 แผนงาน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:22 น.