ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03964
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 189,930.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อามินทร์ ดินเตบ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8301681848149,99.931522607803
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 75,970.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 94,960.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,000.00
รวมงบประมาณ 189,930.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน
 • มีฐานข้อมูลของพืชผักพื้นบ้านอย่างน้อย 20 ชนิด
 • มีแกนนำชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 40 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและอนุรักษ์พืชพันธ์ผักพื้นบ้านหายากของชุมชนให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป
 • มีหนังสือปรโยชน์ สรรพคุณของพืชผักพื้นบ้านอย่างน้อย 20 ชนิด
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่ทำเรื่องบัญชีครัวเรือน 50% ของครัวเรือนที่มีในชุมชน
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่ทำเรื่องการปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน
 • เกิดศูนย์เรียนรู้ในครัวเรือนอย่างน้อย 3 ครัวเรือน
4 เพื่อยกระดับกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 30 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้งต่อปี
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในการจัดการร่วมกันรักษ์พืชผักพื้นบ้านอย่างน้อย 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ก.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 500.00 300.00
9 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 1 1,000.00 150.00
24 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 15 1,800.00 1,800.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 500.00 500.00
4 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 30 820.00 1,679.00
8 ม.ค. 59 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ 100 4,800.00 4,425.00
11 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 30 820.00 500.00
12 ม.ค. 59 ประชุมทีมวิชาการเพื่อจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้าน 20 4,020.00 3,921.00
16 ม.ค. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน 150 200.00 200.00
23 ม.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 40 7,920.00 6,480.00
30 ม.ค. 59 - 5 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวน ชนิด ประโยชน์ ของพืชผักพื้นบ้าน 41 34,100.00 34,600.00
1 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน 150 200.00 200.00
1 ก.พ. 59 รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 40 5,400.00 4,300.00
5 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 20 820.00 500.00
6 ก.พ. 59 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 40 8,420.00 5,395.00
12 ก.พ. 59 โครงการปิดงวด ครั้งที่1 2 1,000.00 904.00
16 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 30 820.00 750.00
25 ก.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ 40 7,420.00 7,320.00
29 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 30 820.00 750.00
30 ก.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 3 70 200.00 200.00
5 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 30 820.00 750.00
11 ส.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 4 150 200.00 200.00
12 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 30 820.00 750.00
16 ส.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 5 150 200.00 200.00
19 ส.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 6 150 200.00 200.00
26 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 30 820.00 750.00
26 ส.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 7 150 200.00 200.00
31 ส.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 8 150 200.00 200.00
2 ก.ย. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 31 5,720.00 5,620.00
3 ก.ย. 59 ประชุมทีมคณะทำงานแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนวางแผนลาดตระเวณ 40 7,100.00 7,100.00
5 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 30 820.00 750.00
8 ก.ย. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 9 150 200.00 200.00
9 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 1 40 5,100.00 5,100.00
15 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10 30 820.00 750.00
17 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 2 40 5,100.00 5,100.00
24 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 3 40 5,100.00 5,100.00
27 ก.ย. 59 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 10 97 200.00 200.00
1 ต.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 41 11,920.00 11,820.00
2 ต.ค. 59 ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 4 40 5,100.00 5,100.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 8,000.00 3,360.00
7 ต.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 100 5,000.00 4,900.00
9 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 40 12,600.00 12,400.00
13 ต.ค. 59 เวทีทบทวนเติมเต็มกติการ่วมของหมู่บ้าน 40 6,790.00 6,590.00
14 ต.ค. 59 จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชน 100 17,100.00 16,900.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 31 6,220.00 6,120.00
รวม 2,589 189,930.00 47 177,234.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายอามินทร์ ดินเตบ นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:22 น.