directions_run

หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03936
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,955.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 083-1712752,083-1712752
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9208842757565,99.829234974459place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,295.00
รวมงบประมาณ 212,955.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและอันตรายจากสารเคมีในชุมชน
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์คนในชุมชนในการใช้สารเคมีในสาวนยางและพืชผักสวนครัว
 • มีแกนนำที่มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องอันตรายสารเคมี และเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมี
 • มีกติกาชุมชนการลดการใช้สารเคมีในแปลงผัก
 • มีครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชผักปลอดสารเคมี 80 ครัวเรือน
 • มีชาวสาวนยางต้นแบบที่ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าในสาวนยาง
 • มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนจำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฐานธนาคารพันธ์ผัก ฐานออมเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
4 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน1 ชุด
 • มีสภาหมู่บ้านจำนวน1สภา
 • สมาชิกสภามาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน -มีการประชุมสภาผู้นำจำนวน 10 ครั้ง -มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 -มีแผนกิจกรรมอย่างน้อย 5 แผนงาน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:23 น.