รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03936
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,955.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9208842757565,99.829234974459
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,295.00
รวมงบประมาณ 212,955.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและอันตรายจากสารเคมีในชุมชน
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์คนในชุมชนในการใช้สารเคมีในสาวนยางและพืชผักสวนครัว
 • มีแกนนำที่มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องอันตรายสารเคมี และเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมี
 • มีกติกาชุมชนการลดการใช้สารเคมีในแปลงผัก
 • มีครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชผักปลอดสารเคมี 80 ครัวเรือน
 • มีชาวสาวนยางต้นแบบที่ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าในสาวนยาง
 • มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนจำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฐานธนาคารพันธ์ผัก ฐานออมเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
4 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน1 ชุด
 • มีสภาหมู่บ้านจำนวน1สภา
 • สมาชิกสภามาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน -มีการประชุมสภาผู้นำจำนวน 10 ครั้ง -มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 -มีแผนกิจกรรมอย่างน้อย 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ โครงการ 2 2,000.00 400.00
16 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 30 1,800.00 1,800.00
20 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/10 30 820.00 750.00
1 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 3,000.00 200.00
1 พ.ย. 58 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 100 4,500.00 4,500.00
9 - 10 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน 30 23,100.00 23,388.00
15 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/10 30 820.00 800.00
20 พ.ย. 58 ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน 30 6,150.00 6,150.00
1 ธ.ค. 58 ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน 30 3,850.00 3,350.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 500.00
15 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/10 30 820.00 800.00
1 - 7 ม.ค. 59 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล 30 20,300.00 18,800.00
10 ม.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน 30 5,720.00 5,600.00
15 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10 30 820.00 800.00
16 ก.พ. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 100 11,595.00 11,600.00
26 - 27 ก.พ. 59 ปิดงวดที่ 1 2 2,000.00 400.00
29 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5/10 30 820.00 750.00
10 มี.ค. 59 จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน 60 10,440.00 10,240.00
15 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6/10 30 820.00 750.00
15 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7/10 30 820.00 750.00
20 เม.ย. 59 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง 60 11,800.00 11,540.00
30 เม.ย. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี 60 11,040.00 11,596.00
10 พ.ค. 59 ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 80 33,590.00 33,590.00
15 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10 30 820.00 750.00
15 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9/10 30 820.00 750.00
29 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ 2 400.00 400.00
15 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10/10 30 820.00 750.00
5 ส.ค. 59 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน 40 39,300.00 39,770.00
10 ส.ค. 59 สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ 50 8,570.00 8,400.00
1 ก.ย. 59 คืนเงินค่าเปิดบัญชีโครงการ 1 0.00 500.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,000.00 3,280.00
13 - 14 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2 2 600.00 400.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 2,880.00
รวม 1,047 212,955.00 33 206,934.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 แบบสอบถาม.doc (.doc) นายกริยา แดงหลัง
2 แบบสอบถาม.pdf (.pdf) นายกริยา แดงหลัง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายกริยา แดงหลัง นายกริยา แดงหลัง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:23 น.