บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03948
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,920.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุไหลหมาน สายเส็น
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ ม.10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9209737415541,99.84992980957
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 85,168.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,460.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,292.00
รวมงบประมาณ 212,920.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและสามารถจัดการข้อมูลชุมชนได้
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • มีแกนนำชุมชนและเด็กเยาวชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน
 • มีแผนปฏิบัติงานของพื้นที่
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้เกิดกระบวนการการจัดการปัญหาหนี้สินในชุมชน
 • มีครัวเรือนต้นแบบการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครัวเรือน
 • มีกติการ่วมของชุมชน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน30 คน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการอย่างน้อย 5 แผน
 • ประชุมกรรมการสภา 10 ครั้ง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ โครงการ 2 2,000.00 400.00
12 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 700.00
14 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 1,800.00 1,800.00
20 ต.ค. 58 ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ 100 คน 100 5,000.00 5,000.00
5 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ื 1 30 820.00 850.00
6 พ.ย. 58 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร 1 0.00 500.00
9 - 10 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน 30 12,040.00 9,440.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 500.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 30 820.00 750.00
19 ม.ค. 59 ประชุมทีมวิชาการจำนวน 20 คน ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน 21 5,020.00 5,020.00
20 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 30 820.00 750.00
25 ม.ค. 59 ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 20 คน 20 13,220.00 13,220.00
26 ม.ค. 59 - 4 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 10 วัน 20 24,500.00 24,500.00
28 ม.ค. 59 มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร รายงาน ก่อนปิดโครงการ 2 0.00 200.00
29 ม.ค. 59 เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม 2 0.00 200.00
11 - 12 ก.พ. 59 กิจกรรมปิดงวด 1 2 2,000.00 880.00
15 ก.พ. 59 เพื่อปิดโครงการ งวดที่ 1 2 0.00 1,200.00
20 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 30 820.00 820.00
7 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ 1 0.00 200.00
8 มี.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน 20 4,820.00 4,920.00
17 มี.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 100 14,000.00 14,400.00
20 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 30 820.00 820.00
23 มี.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 20 9,900.00 9,700.00
30 มี.ค. 59 ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว 30 6,220.00 6,120.00
8 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 30 820.00 1,100.00
5 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 30 820.00 950.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ 2 0.00 200.00
15 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 30 820.00 1,190.00
18 ก.ค. 59 อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง 30 7,620.00 7,420.00
21 ก.ค. 59 อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน 30 5,720.00 5,870.00
26 ก.ค. 59 พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์ 30 5,600.00 5,685.00
30 ก.ค. 59 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 30 11,720.00 11,800.00
1 ส.ค. 59 ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น 30 7,220.00 6,870.00
3 - 5 ส.ค. 59 ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน 30 20,300.00 20,300.00
8 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 30 820.00 950.00
12 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน 25 3,800.00 3,800.00
24 - 25 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 30 5,400.00 5,400.00
10 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10 30 820.00 1,230.00
1 ต.ค. 59 พบพี่เีลี้ยงในการปรับปรุงข้อมูล 2 0.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 3,280.00
6 ต.ค. 59 เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 120 21,700.00 21,500.00
7 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 30 6,120.00 6,020.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลียงเพื่อตรวเอกสารโครงการ 2 0.00 200.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน 1 0.00 200.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
14 ต.ค. 59 การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตุโครงการปิดงวด 2 2 2,000.00 200.00
รวม 1,100 212,920.00 51 210,055.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:59 น.