directions_run

กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03877
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,087-8876486
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาแยกเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผู้นำด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมและบริหารจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้
 1. สภาผู้นำด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน และมีสมาชิกเข้าร่วมร้อยละ 80
 2. เกิดกติกากลุ่มชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการทำเกษตรลดสารเคมี
 3. บริหารจัดการผลผลิตได้คุณภาพ ราคาสูงขึ้น
 4. เยาวชนเป็นผู้ร่วมสืบสานประเพณีการทำกระจาดได้ จำนวน 20 คน
2 เพื่อให้เกษตรกรร่วมเรียนรู้และมีการปลูกพืชผักเป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องแกงเพิ่มขึ้น
 1. กลุ่มเป้าหมายปรับพื้นที่ว่างเป็นแปลงวัตถุดิบทำเครื่องแกง จำนวน 40 ครัวเรือน
 2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มจากการแปลงวัตถุดิบทำเครื่องแกง มีรายได้อย่างน้อย 1,000 - 1,500 บาทในช่วงที่ผลิตเครื่องแกง
 3. กลุ่มเป้าหมายใช้สารอินทรีย์ในการ ร้อยละ 90
 4. เกิดบ้านตัวอย่าง อย่างน้อย 9 บ้าน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 16:56 น.