กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03877
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาแยกเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผู้นำด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมและบริหารจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้
 1. สภาผู้นำด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน และมีสมาชิกเข้าร่วมร้อยละ 80
 2. เกิดกติกากลุ่มชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการทำเกษตรลดสารเคมี
 3. บริหารจัดการผลผลิตได้คุณภาพ ราคาสูงขึ้น
 4. เยาวชนเป็นผู้ร่วมสืบสานประเพณีการทำกระจาดได้ จำนวน 20 คน
2 เพื่อให้เกษตรกรร่วมเรียนรู้และมีการปลูกพืชผักเป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องแกงเพิ่มขึ้น
 1. กลุ่มเป้าหมายปรับพื้นที่ว่างเป็นแปลงวัตถุดิบทำเครื่องแกง จำนวน 40 ครัวเรือน
 2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มจากการแปลงวัตถุดิบทำเครื่องแกง มีรายได้อย่างน้อย 1,000 - 1,500 บาทในช่วงที่ผลิตเครื่องแกง
 3. กลุ่มเป้าหมายใช้สารอินทรีย์ในการ ร้อยละ 90
 4. เกิดบ้านตัวอย่าง อย่างน้อย 9 บ้าน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง 2 1,000.00 1,050.00
4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. ที่่ ม.วลัยลักษณ์ 2 1,500.00 1,050.00
5 ต.ค. 58 ทำป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
9 ต.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่่ 1 30 1,000.00 1,000.00
24 ต.ค. 58 ประชุมชี้แจงโครงการ 80 12,500.00 10,340.00
9 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 30 1,000.00 1,000.00
18 พ.ย. 58 ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเครื่องแกง การจัดหาวัตถุดิบแบบลดต้นทุนและเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน 70 12,300.00 11,220.00
28 พ.ย. 58 ทำน้ำหมักชีวภาพ 60 9,200.00 9,040.00
2 ธ.ค. 58 เรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 60 22,200.00 22,200.00
7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 1,000.00 1,050.00
9 ธ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่3 20 1,000.00 1,000.00
12 ธ.ค. 58 นัดพลิกกลับกองปุ๋ย 10 0.00 0.00
22 ธ.ค. 58 นัดพลิกกลับกองปุ๋ยหมักชีวภาพ 12 0.00 0.00
28 ธ.ค. 58 มาเรียนรู้การทำเครื่องแกง สาธิตการทำเครื่องแกง 80 17,600.00 15,680.00
2 ม.ค. 59 นัดพลิกกลับกองปุ๋ย 10 0.00 0.00
9 ม.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 4 30 1,000.00 1,000.00
12 ม.ค. 59 นัดพลิกกลับกองปุ๋ย 10 0.00 0.00
9 ก.พ. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 5 20 1,000.00 1,000.00
13 - 14 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 2 2,000.00 2,000.00
9 มี.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 20 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 59 ทำน้ำหมักชีวภาพ(ซื้อถังเพิ่ม) 60 1,000.00 1,000.00
26 มี.ค. 59 ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,650.00 1,056.00
9 เม.ย. 59 ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 20 1,000.00 1,000.00
9 พ.ค. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำ 20 1,000.00 1,000.00
12 พ.ค. 59 เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ 60 9,000.00 9,000.00
17 พ.ค. 59 จัดเตรียมปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ในการลงแปลงและครัวเรือน 60 7,700.00 7,940.00
18 พ.ค. 59 จัดหาพันธ์พืช พันธ์ผัก เตรียมแปลงดิน 60 7,200.00 7,440.00
19 พ.ค. 59 จัดหาพันธ์พืชพันธ์ผัก สำหรับครัวเรือนและแปลงปลูก 60 7,200.00 7,320.00
20 พ.ค. 59 ลงแปลงปลูกพืชผักและครัวเรือน 60 7,200.00 7,320.00
21 พ.ค. 59 ลงพื้นที่ปลูกผักและบ้านเรือน 60 7,200.00 7,440.00
30 พ.ค. 59 การติดตาม เยี่ยมเยียน การปลูกผัก การใช้ปุ๋ย 40 4,800.00 6,000.00
9 มิ.ย. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 20 1,000.00 1,000.00
15 มิ.ย. 59 เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑฺ์และแผนการตลาด 80 9,600.00 9,600.00
30 มิ.ย. 59 เยี่ยมเยียนแปลงสาธิต ครัวเรือน 40 4,800.00 4,800.00
9 ก.ค. 59 ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ 20 1,000.00 1,000.00
25 ก.ค. 59 ประชุม เสวนา ฟื้นฟู สาธิต ส่วนประกอบการทำกระจาด 80 19,600.00 20,560.00
30 ก.ค. 59 ติดตามแปลงสาธิต ครัวเรือน 40 4,800.00 4,800.00
10 ส.ค. 59 เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้ร่วมกันการทำเครื่องแกงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 80 11,600.00 12,200.00
30 ส.ค. 59 ติดตามการปลูกผักแปลงสาธิต ครัวเรือน 40 6,000.00 4,800.00
3 ก.ย. 59 เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามจาก สสส. สจรส.ม.อ. 2 1,050.00 1,056.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 1,800.00 2,396.00
6 ต.ค. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเวทีถอดบทเรียน การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ 40 4,800.00 5,040.00
9 ต.ค. 59 เพื่อประชุมชี้แจงโครงการการทำกิจกรรมทั้งหมดการต่อยอดปี2 15 0.00 1,846.00
12 ต.ค. 59 คณะกรรมการร่วมกันสรุปโครงการ จัดทำชุดความรู้และเอกสารเผยแพร่ 30 3,600.00 3,600.00
13 ต.ค. 59 การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมร่วมกับสสส.และสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ 2 0.00 1,556.00
รวม 1,547 212,900.00 46 213,400.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย dome dome เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 16:56 น.