สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03819
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน
พี่เลี้ยงโครงการ อารีย์ สุวรรณชาตรี,นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปะโอ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3253516686338,100.48626445283
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์

1.ร้อยละ 80 ของคนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ และผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือนตนเอง /แลกเปลี่ยน และจำหน่ายในท้องตลาด

2.เกษตรกรที่ปลูกข้าว มีการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง/ถั่วเขียว) และปุ๋ยหมัก, สารชีวภาพ แทน การใช้สารเคมีในแปลงของตัวเองอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่

3.เกิดเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตอาหารปลอดภัย จำนวน 1 กลุ่ม

2 คนในชุมชนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

1.ร้อยละ 60เกษตรกรมีกลุ่มร่วมทำงานในการผลิตปุ๋ยหมัก /สารชีวภาพ ใช้เอง และสามารถให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

2.ร้อยละ 60คนในชุมชนมีความรู้ และสามารถบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ในรูปแบบปุ๋ยหมักน้ำและแห้ง

  • การจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน (ปุ๋ยน้ำหมัก)
  • การจัดการขยะจากสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโค (ปุ๋ยมูลวัว )
  • การใช้พืชสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

3.ร้อยละ 60คนในชุมชนมีความรู้การทำบัญชีครัวเรือนและเกิดครัวเรือนต้นแบบ (30 ครัวเรือน) ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้องหลังสิ้นสุดโครงการ

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 สภาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง
  1. มีคณะกรรมการ 21 คน ที่มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ ที่เป็นทางการและไม่ทางการ

  2. มีการประชุมประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

  3. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และสภาผู้นำต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ ชุมชนน่าอยู่ 2558 2 2,000.00 600.00
20 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 3,000.00 1,000.00
24 ต.ค. 58 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 21 1,225.00 1,325.00
31 ต.ค. 58 เรียนรู้ออกแบบสำรวจ ข้อมูลชุมชน 51 9,639.00 9,639.00
1 พ.ย. 58 ทดลองใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลชุมชนกับกลุ่มตัวอย่าง 51 5,051.00 6,845.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน โดยทีม สจรส.มอ. 2 2,000.00 300.00
30 พ.ย. 58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 21 725.00 725.00
4 ธ.ค. 58 เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 1 51 14,050.00 12,625.00
5 ธ.ค. 58 จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 1 171 7,775.00 7,775.00
12 ธ.ค. 58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่3 21 725.00 725.00
20 ธ.ค. 58 เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ที่เราสร้างได้ 80 12,200.00 11,400.00
23 ม.ค. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่4 21 725.00 725.00
24 ม.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการ 201 8,725.00 8,725.00
31 ม.ค. 59 ของเสีย ไม่เสียของ เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก หัวปลา เศษอาหาร 80 9,100.00 9,100.00
6 ก.พ. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5 21 725.00 725.00
11 ก.พ. 59 คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 2 1,000.00 100.00
11 - 12 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์โครงการปิดงวดงานที่ 1 โดยทีม สจรส.มอ. 2 2,000.00 1,600.00
25 ก.พ. 59 เรียนรู้การทำน้ำหมักสารไล่แมลง 30 3,500.00 3,450.00
29 ก.พ. 59 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 40 13,000.00 14,675.00
5 มี.ค. 59 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 21 725.00 725.00
1 เม.ย. 59 เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 1 80 4,492.00 5,450.00
2 เม.ย. 59 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 21 725.00 725.00
11 เม.ย. 59 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 40 13,425.00 11,050.00
24 เม.ย. 59 เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 2 80 4,492.00 3,600.00
7 พ.ค. 59 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 21 725.00 725.00
22 พ.ค. 59 เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 3 80 4,500.00 4,950.00
4 มิ.ย. 59 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 21 725.00 725.00
6 มิ.ย. 59 อบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน 80 8,100.00 7,100.00
13 มิ.ย. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 5,725.00 5,350.00
16 ก.ค. 59 เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 2 51 14,050.00 11,060.00
18 ก.ค. 59 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 10 21 725.00 725.00
28 ก.ค. 59 เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 4 80 4,116.00 3,600.00
10 ส.ค. 59 วิเคราะห์และสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาะ 2 300.00 300.00
13 ส.ค. 59 สมาชิกส่งรายงานบันทึกการทำบัญชีครัวเรือนตนเอง 80 6,100.00 6,000.00
25 ส.ค. 59 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลบัญชีครัวเรือน 80 5,400.00 6,800.00
1 ก.ย. 59 ประชุมออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 21 7,250.00 6,650.00
2 ก.ย. 59 ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรทำนาข้าว 30 4,000.00 3,555.00
4 ก.ย. 59 ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย 21 7,760.00 7,760.00
7 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ทดลองการทำเกษตรอินทรีย์ในแปลงนาข้าว 30 3,000.00 2,850.00
11 - 12 ก.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้่ การจัดทำรายงานงวดที่ 2 2 500.00 1,600.00
20 ก.ย. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 2 171 7,775.00 7,275.00
25 ก.ย. 59 สภาผู้นำ ถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการในวันประชุมหมู่บ้าน 100 9,025.00 9,285.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,200.00 900.00
รวม 2,035 213,000.00 43 200,819.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย บ้านปะโอ บ้านปะโอ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 09:05 น.