ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03865
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 145,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง
พี่เลี้ยงโครงการ นายตรา เหมโคกน้อย
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 ตำนาทอน อำทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1075360653436,99.827013015747
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 58,380.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 72,980.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,590.00
รวมงบประมาณ 145,950.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการขยะของชุมชน
 • ชุมชนเกิดกติกาด้านการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสามารถนำไปสู่แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชนที่มีการบริหารจัดโดยคนในชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 • มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 • มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 • มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องขยะในชุมชน
 • ประชาชนเข้าใจปัญหาขยะในชุมชน
 • ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
 • ขยะในชุมชนลดลง
 • มีการนำขยะไปทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
 • เกิดธนาคารขยะในชุมชน
 • ครัวเรือนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 • ชุมชนสามารถนำขยะที่เกิดจากการคัดแยกไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ครัวเรือนและชุมชนได้
 • ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านขยะ
 • ชุมชนมีนักจัดการข้อมูลด้านการจัดการขยะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน
 • ชุมชนมีแผนการทำงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และรูปแบบการทำงาน
4 เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะของชุมชน
 • ชุมชนมีเครือข่ายการจัดการขยะที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนในชุมชนที่หลากหลายทั้งท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชนแกนนำชุมชน กลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มีศักยภาพ
 • มีเวทีประชุมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนอื่นๆได้ในอนาคต

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ 2 0.00 0.00
9 ต.ค. 58 มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ 1 300.00 300.00
28 ต.ค. 58 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจคัดเลือกตัวแทนจัดเก็บข้อมูล 100 16,200.00 16,460.00
6 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 30 900.00 900.00
8 พ.ย. 58 จัดเวทีชวนคิดชวนอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านข้อมูล 30 7,000.00 6,320.00
15 พ.ย. 58 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 1 30 875.00 700.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 1,400.00 600.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 30 900.00 750.00
8 ธ.ค. 58 ทำป้ายสัญลักณ์ปลอดบุหรี่ 100 1,000.00 1,000.00
15 ธ.ค. 58 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 2 30 875.00 550.00
21 ธ.ค. 58 ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร 3 0.00 500.00
6 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 30 900.00 950.00
15 ม.ค. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 3 30 875.00 725.00
1 ก.พ. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 100 13,300.00 9,080.00
6 ก.พ. 59 เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 60 8,900.00 7,140.00
9 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงติดตามการเขียนโครงการ 2 300.00 300.00
12 ก.พ. 59 โครงการ ปิดงวด1 2 2,000.00 1,096.00
14 ก.พ. 59 จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 30 8,400.00 3,040.00
15 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 30 900.00 960.00
17 ก.พ. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 4 30 875.00 675.00
22 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 3 300.00 300.00
15 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 30 900.00 1,600.00
16 ก.ค. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 5 30 875.00 1,200.00
17 ก.ค. 59 จัดซื้อค่าพันธ์ุผักในโครงการ 1 0.00 4,800.00
18 - 29 ก.ค. 59 กิจกรรมท้ายครัว 40 14,000.00 6,904.00
30 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 30 900.00 1,450.00
31 ก.ค. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 6 30 875.00 1,000.00
1 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 30 900.00 1,850.00
5 ส.ค. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 7 30 875.00 1,000.00
10 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 30 900.00 1,050.00
20 ส.ค. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 8 30 875.00 1,000.00
23 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 30 900.00 1,300.00
28 ส.ค. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 9 30 875.00 1,200.00
3 ก.ย. 59 ส่งเสริมศักยภาพผู้นำในการออกพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง จ.สงขลา 60 17,600.00 22,780.00
22 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 30 900.00 1,800.00
28 ก.ย. 59 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 10 30 875.00 1,200.00
2 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยง 3 300.00 300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 4,000.00 3,496.00
6 ต.ค. 59 กิจกรรมครัวเรือนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ห่างไกลโรค 40 9,200.00 8,200.00
9 ต.ค. 59 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 120 17,600.00 16,160.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร 2 300.00 300.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 3 300.00 300.00
12 ต.ค. 59 บันทึกถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
13 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส. 5 3,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการ ปิดงวด 2 2 800.00 300.00
รวม 1,317 145,950.00 46 135,136.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย จรวัฒน์ จิตเที่ยง จรวัฒน์ จิตเที่ยง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 09:25 น.