รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03967
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 142,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จตุรงค์ ส่งแสง
พี่เลี้ยงโครงการ นายตราเหม โคกน้อย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบารายี
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0601358882195,99.72452044487
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 57,020.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 71,280.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,250.00
รวมงบประมาณ 142,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่อง อาชีพเสริมในชุมชน
 1. ประชาชนเข้าใจปัญหารายรับ รายจ่าย รายได้ในครัวเรือน
 2. ชุมชนมีการปลูกพืช ผัก เป็นอาชีพเสริม
 3. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. มีการนำผลผลิตไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 5. เกิดกองทุนหมุนเวียนด้านอาชีพในชุมชน
 6. ครัวเรือนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 7. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและอาชีพเสริม8.ชุมชนมีนักจัดการข้อมูลด้านอาชีพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหารายรับ รายจ่ายในชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านอาชีพของชุมชน
 1. ชุมชนเกิดกติกาด้านอาชีพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนที่มีการบริหารจัดโดยคนในชุมชน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านกลุ่มอาชีพในชุมชน

กลไกด้านอาชีพในชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนในชุมชนที่หลากหลายทั้งท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชนแกนนำชุมชน กลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มีศักยภาพ มีเวทีประชุมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือน กลไกมีศักยภาพมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนอื่นๆได้ในอนาคต

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์ 2 600.00 600.00
21 พ.ย. 58 พบพี่เลี้ยง เพื่อปรับปฏิทินโครงการ 1 300.00 300.00
1 ธ.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 80 600.00 600.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่1 25 1,000.00 1,000.00
10 ธ.ค. 58 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชน 120 16,800.00 15,800.00
17 ธ.ค. 58 ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 1 0.00 500.00
7 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่2 20 1,000.00 1,000.00
12 - 14 ม.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล 25 11,900.00 11,700.00
31 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3 25 1,000.00 1,000.00
1 ก.พ. 59 เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 35 5,650.00 5,650.00
2 ก.พ. 59 พบพี่เพื่อดูเอกสารในโครงการ 2 300.00 300.00
10 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลการทำรายงาน 2 1,000.00 300.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวด1 2 2,000.00 1,096.00
7 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่4 20 1,000.00 1,000.00
20 มี.ค. 59 จัดเวทีคืนข้อมูล 100 10,500.00 12,400.00
7 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่5 20 1,000.00 1,000.00
7 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่6 20 1,000.00 1,000.00
7 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่7 20 1,000.00 1,000.00
7 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่8 20 1,000.00 1,000.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทิน 2 300.00 300.00
18 ก.ค. 59 ศึกษาดูงาน 60 19,800.00 20,800.00
25 ก.ค. 59 ปลูกพืชในสวนยางพารา30ครัวเรือน 30 15,000.00 15,800.00
28 ก.ค. 59 คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน 120 17,800.00 15,400.00
7 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่9 25 1,000.00 1,000.00
10 ส.ค. 59 เวทีนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ 150 19,100.00 20,200.00
7 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่10 25 1,000.00 1,000.00
1 ต.ค. 59 ตรวจเอกสาร จัดทำรายงาน 2 300.00 300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,100.00 3,496.00
10 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3 2,000.00 1,000.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยง เพื่อจัดเอกสาร 2 300.00 300.00
15 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการปิดงวด2 2 1,200.00 1,096.00
15 ต.ค. 59 จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ 2 3,000.00 2,020.00
รวม 967 142,550.00 33 140,958.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 เรื่อง...ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อความต้องการอาชีพเสริมรายได้ของชุมชน บ้านบารายี.docx (.docx) ปวิณี
2 ตารางกำหนดการ ศึกษาดูงาน.docx (.docx) ปวิณี

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปวิณี ปวิณี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 09:26 น.