stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03781
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 103,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อาซีมาน อีแต
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0849664649
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านสโลว์ปาแต หมู่ที่ 1 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5445599856533,101.38509750366place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 41,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 51,580.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 10,310.00
รวมงบประมาณ 103,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
 1. มีการประชุมสภาผู้นำจำนวน 30 คน ทุกเดือน 12 ครั้ง
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. มีการพูดคุยเรื่องอื่นๆและรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานผ่านระบบติดตามออนไลน์ของ สสส.
2 เพื่อป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ติดยาเสพติด
 1. เกิดเครือข่ายเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มตามความสนใจ
 2. เกิดครอบครัวต้นแบบ จำนวน 20 ครัวเรือน
 3. เกิดกติกาชุมชนว่าด้วยเรื่องการดูแลเยาวชน
 4. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังเยาวชนด้านยาเสพติด 1 เครือข่าย
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558 09:51 น.