รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03781
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 103,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อาซีมาน อีแต
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านสโลว์ปาแต หมู่ที่ 1 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5445599856533,101.38509750366
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 41,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 51,580.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 10,310.00
รวมงบประมาณ 103,150.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
 1. มีการประชุมสภาผู้นำจำนวน 30 คน ทุกเดือน 12 ครั้ง
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. มีการพูดคุยเรื่องอื่นๆและรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานผ่านระบบติดตามออนไลน์ของ สสส.
2 เพื่อป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ติดยาเสพติด
 1. เกิดเครือข่ายเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มตามความสนใจ
 2. เกิดครอบครัวต้นแบบ จำนวน 20 ครัวเรือน
 3. เกิดกติกาชุมชนว่าด้วยเรื่องการดูแลเยาวชน
 4. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังเยาวชนด้านยาเสพติด 1 เครือข่าย
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
22 ก.ย. 58 คืนเปิดบัญชีโครงการ 3 0.00 300.00
5 - 6 ต.ค. 58 การประชุมปฐมนิเทศ กับ สจรสและพี่เลี้ยง 2 2,560.00 2,114.00
9 ต.ค. 58 ประชุมประจำเดือนและแต่งตั้งสภาสภาชุมชน(ตุลาคม) 50 1,200.00 1,200.00
30 ต.ค. 58 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้ง่ที่ 1(ลานสุขภาพประจำมัสยิดอิศลาฮุดดีน) 30 1,750.00 800.00
14 พ.ย. 58 กิจกรรมชุมชนของฉัน 50 5,500.00 5,500.00
23 - 24 พ.ย. 58 อบรมจัดทำรายงานร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,312.00 2,114.00
27 พ.ย. 58 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤศจิกายน) 20 800.00 800.00
5 ธ.ค. 58 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2 50 1,750.00 1,750.00
15 ธ.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 1 1,000.00 500.00
15 ธ.ค. 58 ทำป้ายโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ 1 1,000.00 500.00
21 ธ.ค. 58 กิจกรรมทำความเข้าใจโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ 130 12,500.00 12,500.00
25 ธ.ค. 58 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(ธันวาคม) 20 800.00 800.00
16 ม.ค. 59 กิจกรรมการทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 1 30 3,600.00 3,600.00
29 ม.ค. 59 ประชุมชนประจำเดือนสภาชุมชน(มกราคม) 20 800.00 800.00
4 - 5 ก.พ. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน คร้้งที่ 1 2 1,000.00 500.00
18 ก.พ. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กุมภาพันธ์) 20 800.00 800.00
27 - 28 ก.พ. 59 ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 1 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,000.00 2,114.00
9 มี.ค. 59 เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 2 5 3,900.00 1,000.00
12 - 13 มี.ค. 59 กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ต่อต้านยาเสพติด 150 20,500.00 20,500.00
19 มี.ค. 59 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 3 50 1,750.00 1,754.00
25 มี.ค. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มีนาคม) 20 800.00 800.00
9 - 10 เม.ย. 59 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาชีพเสริมรายได้ 35 18,000.00 18,000.00
29 เม.ย. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(เมษายน) 20 800.00 800.00
14 พ.ค. 59 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 4 30 1,750.00 1,750.00
27 พ.ค. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤษภาคม) 20 800.00 800.00
24 มิ.ย. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มิถุนายน) 20 800.00 800.00
16 ก.ค. 59 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 5 30 1,750.00 1,750.00
29 ก.ค. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กรกฎาคม) 20 800.00 800.00
5 ส.ค. 59 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 6 30 1,750.00 1,750.00
12 ส.ค. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(สิงหาคม) 20 800.00 800.00
20 ส.ค. 59 สรุปผลการดำเนินการโครงการ 30 3,900.00 3,900.00
2 ก.ย. 59 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 7 50 1,750.00 1,750.00
3 ก.ย. 59 เรียนรู้การสร้างรายได้ กลุ่มแม่บ้านสโลว์ปาแต 30 0.00 0.00
10 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กันยายน) 20 800.00 800.00
3 - 5 ต.ค. 59 สร้างสุขภาคใต้ 2 2,864.00 2,864.00
15 ต.ค. 59 ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 2 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,264.00 1,264.00
รวม 1,017 103,150.00 36 98,574.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อาซีมาน อีแต อาซีมาน อีแต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 09:51 น.