stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03842
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธนเดช ยอดยิ่ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-9705575
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนดอนเทพมูล ม.9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.607632010507,99.171009063721place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 16 ก.พ. 2559 74,780.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,690.00
รวมงบประมาณ 186,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสนับสนุนให้สภาผู้นำชุมชนมีการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

1.1 มีการประชุมทุกเดือน 1.2 ร้อยละ 80 ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 1.3 มีเรื่องกิจกรรมโครงการและเรื่องอื่น ๆในการประชุมทุกครั้ง

2 เพื่่อรณงค์สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 มีกติกาชุมชน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.2 เพิ่มกลุ่มอนุรักษ์ป่าและมัคคุเทศก์น้อยที่เฝ้าระวังป่าต้นน้ำ

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการในการจัดการป่าไม้ชุมชนและพืชสมุนไพรอย่างมีส่วนร่วม

3.1 มีฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร 3.2 มีแผนปฏิบัติการในการจัดการป่าไม้และสมุนไพร 3.3 มีการปลูกป่าเพิ่มเติม จำนวน 1000 ต้น 3.4 ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า 3.5 มีการสร้างรั้วล้อมผืนป่า 3.6 พื้นที่รอบสระน้ำมีความสวยงามและพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในและนอกชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558 09:56 น.