รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03842
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธนเดช ยอดยิ่ง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนดอนเทพมูล ม.9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.607632010507,99.171009063721
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 16 ก.พ. 2559 74,780.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,690.00
รวมงบประมาณ 186,950.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสนับสนุนให้สภาผู้นำชุมชนมีการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

1.1 มีการประชุมทุกเดือน 1.2 ร้อยละ 80 ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 1.3 มีเรื่องกิจกรรมโครงการและเรื่องอื่น ๆในการประชุมทุกครั้ง

2 เพื่่อรณงค์สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 มีกติกาชุมชน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.2 เพิ่มกลุ่มอนุรักษ์ป่าและมัคคุเทศก์น้อยที่เฝ้าระวังป่าต้นน้ำ

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการในการจัดการป่าไม้ชุมชนและพืชสมุนไพรอย่างมีส่วนร่วม

3.1 มีฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร 3.2 มีแผนปฏิบัติการในการจัดการป่าไม้และสมุนไพร 3.3 มีการปลูกป่าเพิ่มเติม จำนวน 1000 ต้น 3.4 ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า 3.5 มีการสร้างรั้วล้อมผืนป่า 3.6 พื้นที่รอบสระน้ำมีความสวยงามและพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในและนอกชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,500.00 3,660.00
31 ต.ค. 58 1.จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ที่เป็นการรวมกลุ่มของ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ และองค์กรอื่นๆ 250 6,250.00 3,750.00
6 พ.ย. 58 ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่1 2 400.00 400.00
9 - 11 พ.ย. 58 2.สภาผู้นำชี้แจงและสำรวจจำนวนต้นไม้ 30 6,750.00 6,750.00
16 พ.ย. 58 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 2 2 400.00 400.00
17 พ.ย. 58 3.จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าดอนเทพมูล 50 5,250.00 5,250.00
17 พ.ย. 58 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 1 30 750.00 750.00
27 พ.ย. 58 ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 1 30 2,250.00 2,250.00
30 พ.ย. 58 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 3 2 400.00 400.00
3 ธ.ค. 58 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่4 2 400.00 400.00
5 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ 150 16,000.00 11,300.00
12 ธ.ค. 58 ประชุมติดตามโครงการร่วมกับสจรส.มอ. 2 1,800.00 1,784.00
13 ธ.ค. 58 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่5 2 400.00 400.00
13 ธ.ค. 58 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 2 30 750.00 750.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 3 30 750.00 750.00
27 ธ.ค. 58 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่6 2 400.00 400.00
9 ม.ค. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 4 30 750.00 750.00
10 ม.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 7 2 400.00 400.00
24 ม.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่8 2 400.00 400.00
3 ก.พ. 59 จัดทำป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร 200 17,000.00 10,000.00
4 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง 2 200.00 200.00
6 - 7 ก.พ. 59 ส่งรายงานปิดงวดครั้งที่ 1 3 500.00 300.00
6 ก.พ. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
7 ก.พ. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่9 2 400.00 400.00
12 ก.พ. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 5 30 750.00 750.00
21 ก.พ. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่10 2 400.00 400.00
28 ก.พ. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่11 2 400.00 400.00
29 ก.พ. 59 อบรมการจัดทำแผนพร้อมลงพื้นที่จริง 30 4,600.00 4,500.00
5 มี.ค. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 6 30 750.00 750.00
11 มี.ค. 59 ติดป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร 10 0.00 7,000.00
14 มี.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่12 2 400.00 400.00
19 มี.ค. 59 จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ 150 17,700.00 16,000.00
21 มี.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่13 2 400.00 400.00
27 มี.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่14 2 400.00 400.00
1 เม.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ 50 12,700.00 12,700.00
2 เม.ย. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 7 30 750.00 750.00
3 เม.ย. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่15 10 2,000.00 2,000.00
4 เม.ย. 59 จัดทัวร์ป่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมชุมชน 50 4,350.00 4,350.00
7 เม.ย. 59 จัดเวทีสรุปผลการทัวร์ป่าและจากการศึกษาดูงาน 50 4,350.00 4,350.00
17 เม.ย. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่16 2 400.00 400.00
25 เม.ย. 59 เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่าประจำทุกเดือน 2 400.00 400.00
28 เม.ย. 59 อบรมการแปรรูปพืชสมุนไพรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในชุมชน 30 2,100.00 2,100.00
5 พ.ค. 59 ทบทวนการจัดทำแผนที่ครั้งที่2 30 4,600.00 4,600.00
7 พ.ค. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 8 30 750.00 750.00
7 พ.ค. 59 ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 2 30 2,250.00 2,250.00
22 พ.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่17 2 400.00 400.00
25 พ.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่18 2 400.00 400.00
29 พ.ค. 59 ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่19 2 400.00 400.00
4 มิ.ย. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 9 30 750.00 750.00
5 มิ.ย. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่20 20 4,000.00 4,000.00
17 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ 150 16,000.00 17,740.00
22 มิ.ย. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่21 2 400.00 400.00
27 มิ.ย. 59 ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่22 2 400.00 400.00
2 ก.ค. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 10 30 750.00 750.00
3 ก.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่23 2 400.00 400.00
17 ก.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่24 2 400.00 400.00
30 ก.ค. 59 จัดทำแผนที่ชุมชนฉบับจริง 30 4,600.00 3,600.00
31 ก.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่25 2 400.00 400.00
6 ส.ค. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 11 30 750.00 750.00
7 ส.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่26 10 2,000.00 2,000.00
12 ส.ค. 59 ทำความสะอาดต้นไม้และสองฝั่งถนน 50 0.00 5,000.00
20 ส.ค. 59 ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 3 30 2,250.00 2,250.00
22 ส.ค. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่27 2 400.00 400.00
5 ก.ย. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่28 2 400.00 400.00
10 ก.ย. 59 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 12 30 750.00 750.00
15 ก.ย. 59 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่29 2 400.00 400.00
16 ก.ย. 59 ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่30 2 400.00 400.00
18 - 19 ก.ย. 59 ปิดงวดโครงการ 2 2,500.00 300.00
29 ก.ย. 59 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อนโยบายสาธารณะ 250 16,750.00 17,850.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 2 2,500.00 6,048.00
12 ต.ค. 59 จัดทำรายงานสรุปโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม 30 2,000.00 2,000.00
รวม 2,151 186,950.00 72 187,082.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ณวพล ณวพล เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 09:56 น.