คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03892
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ศรีวิไล ทองใสพร
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,080.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,350.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,270.00
รวมงบประมาณ 212,700.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
  1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
  2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อลดอุบัติเหตุที่บ้านปากคลองวัดแดง
  1. ประชาชนสวมหมวกกันน้อค เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 (จากเดิมร้อยละ 82)
  2. ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านปากคลองวัดแดง
  3. ลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ น้อยกว่า 1 คนต่อสัปดาห์ (เดิมสัปดาห์ละ 2 – 3 คน)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 การปฐมนิเทศโครงการใหม่ 2 1,500.00 1,500.00
13 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 พ.ย. 58 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 1 70 1,250.00 1,250.00
16 พ.ย. 58 เปิดเวทีโครงการ 200 27,000.00 27,000.00
20 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 30 4,600.00 4,600.00
7 ธ.ค. 58 การพัฒนาศักยภาพโครงการในการบันทึกเวปไซด์และทำรายงาน สังเคราะห์ข้อมูล 2 1,500.00 800.00
15 ธ.ค. 58 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 2 70 1,250.00 1,250.00
8 ม.ค. 59 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 30 4,100.00 4,100.00
9 ม.ค. 59 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 1 40 9,300.00 9,300.00
15 ม.ค. 59 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 3 70 1,250.00 1,250.00
16 ม.ค. 59 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 2 40 4,800.00 4,800.00
23 ม.ค. 59 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 3 40 4,800.00 4,800.00
30 ม.ค. 59 การติดตามจาก สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 400.00 400.00
31 ม.ค. 59 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 4 40 4,800.00 4,800.00
6 ก.พ. 59 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 5 40 4,800.00 4,800.00
11 ก.พ. 59 ปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ ครั้งที่ 4 5 200.00 200.00
12 ก.พ. 59 สรุปความก้าวหน้าของกิจกรรม 10 0.00 0.00
13 ก.พ. 59 การจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1 2 800.00 800.00
26 มี.ค. 59 ติดตามความคืบหน้าของโครงการ 2 800.00 800.00
30 มี.ค. 59 กฎหมายต้องรู้ 250 34,200.00 34,200.00
2 เม.ย. 59 ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ 50 6,500.00 6,500.00
7 เม.ย. 59 รณรงค์สวมหมวกกันน้อค 500 0.00 0.00
23 เม.ย. 59 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 4 50 1,250.00 1,250.00
20 พ.ค. 59 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 5 50 1,250.00 1,250.00
22 ก.ค. 59 ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 200 24,000.00 24,000.00
24 ก.ค. 59 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 6 70 1,250.00 1,250.00
18 ส.ค. 59 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 7 70 1,250.00 1,250.00
19 ส.ค. 59 ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 220 24,000.00 24,000.00
24 ส.ค. 59 สร้างศูนย์อุบัติเหตุ 60 6,000.00 6,000.00
3 - 4 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 1,600.00 1,600.00
7 ก.ย. 59 เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที 100 10,000.00 10,000.00
10 ก.ย. 59 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้ง 8 70 1,250.00 1,250.00
12 ก.ย. 59 ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ 50 6,500.00 6,500.00
14 ก.ย. 59 เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที 100 10,000.00 10,000.00
24 ก.ย. 59 ค่าภาพถ่ายกิจกรรม และเอกสารรายงานกิจกรรมปิดโครงการ 2 2,000.00 2,000.00
28 ก.ย. 59 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 0.00 0.00
30 ก.ย. 59 ถอดบทเรียน 40 4,300.00 4,300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,900.00 2,900.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานปิดโครงการ 2 300.00 800.00
รวม 2,585 212,700.00 39 212,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย srilai2557 srilai2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 09:23 น.