ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03889
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุภาพร ศรีเพิ่ม
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.7547947024356,99.737148284912
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 84,000.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,000.00
รวมงบประมาณ 210,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้งด้วยภูมิปัญญา
 1. มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 100 ครัวเรือน(จากทั้งหมด 170 ครัวเรือน)
 2. ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ร้อยละ 85
 3. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้จากน้ำผึ้งที่เลี้ยงด้วยภูมิปัญญา ครัวเรือนละ 30,000 บาท(เป้าหมาย 100 ครัวx 30,000 บาท รวมเป็นเงิน3,000,000 บาท)
 4. มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงจากภูมิปัญญา 1 แห่ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ 2 1,500.00 1,699.00
20 ต.ค. 58 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
21 ต.ค. 58 ครั้งที่ 1ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
20 พ.ย. 58 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่มครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
25 พ.ย. 58 ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 60 5,300.00 5,300.00
30 พ.ย. 58 ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 2 60 4,200.00 4,200.00
7 ธ.ค. 58 ครั้งที่ 2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,200.00 1,200.00
8 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 60 8,900.00 8,900.00
9 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 60 7,200.00 7,200.00
10 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 60 7,200.00 7,200.00
18 ธ.ค. 58 วิเคราะห์ข้อมูล 100 8,500.00 8,500.00
21 ธ.ค. 58 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
6 ม.ค. 59 คีนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 200 14,850.00 14,850.00
20 ม.ค. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
27 ม.ค. 59 เรียนรู้บัญชีครัวเรีอน 200 24,000.00 24,000.00
30 ม.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,500.00 450.00
11 ก.พ. 59 ปิดงวดรายงานกับพี่เลี้ยงพื้นที่ 2 1,280.00 1,250.00
13 - 14 ก.พ. 59 ครั้งที่ 3 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,130.00 1,130.00
22 ก.พ. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครังที่ 5 30 750.00 750.00
25 ก.พ. 59 สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 1 50 6,500.00 6,500.00
10 มี.ค. 59 สร้างภูมิปัญญาปลดหนี้ ครั้งที่ 2 50 3,500.00 3,500.00
21 มี.ค. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
26 มี.ค. 59 เรียนรู้การรายงานโครงการจากพี่เลี้ยงเพิ่มเติม 2 640.00 640.00
28 มี.ค. 59 เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 1 170 20,400.00 20,400.00
29 มี.ค. 59 เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 2 170 11,900.00 11,900.00
30 มี.ค. 59 เรียนรุู้การทำผึ่งโพรง ครั้งที่ 3 170 11,900.00 11,900.00
18 เม.ย. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
26 เม.ย. 59 เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 1 130 9,100.00 9,100.00
27 เม.ย. 59 เรียนรู้เกษตรผสมผสานและทำศูนย์เรียนรุู้ ครั้งที่ 2 130 9,100.00 9,100.00
18 ก.ค. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
22 ก.ค. 59 พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 1 90 6,300.00 6,300.00
10 ส.ค. 59 ถอดบทเรียน 70 8,400.00 8,400.00
15 ส.ค. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
20 ส.ค. 59 พัฒนากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ครั้งที่ 2 90 6,300.00 6,300.00
30 ส.ค. 59 สรุปโครงการและเผยแพร่ 170 5,450.00 5,450.00
31 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 50 3,500.00 3,500.00
3 ก.ย. 59 ครั้งที่ 4 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,280.00 640.00
11 ก.ย. 59 สภาผู้นำบ้านยางในลุ่ม ครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
17 ก.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 50 3,500.00 3,500.00
26 ก.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 50 3,500.00 3,500.00
28 ก.ย. 59 ครั้งที่ 2 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข ที่ สจรส.มอ.ภาคใต้ 2 1,470.00 3,292.00
รวม 2,560 210,000.00 42 210,301.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sriperm3 sriperm3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 14:30 น.