ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03825
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุมาลี ศรีโดน
พี่เลี้ยงโครงการ นายถาวรคงศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3638288321155,100.1669883728
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 81,320.00
2 16 ก.พ. 2559 28 ก.พ. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 101,650.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,330.00
รวมงบประมาณ 203,300.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยของชุมชนและสร้างวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยานที่มีตรามาตรฐาน

1.เกิดกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน มีผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ชนิดเป็นสินค้าปลอดภัยของชุมชน

2.มีชุดความรู้หรือหลักสูตรการจัดระบบวิสาหกิจสีเีขียวบ้านหูยาน 6 ระบบวิชา คือ ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ระบบกลุ่มและเครือข่าย ระบบการกระจายผลผลิต ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ระบบเรียนรู้จากฐานข้อมูลระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

3.เกิดตลาดเขียวชุมชนที่มีตรามาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อผู้ขายและสังคม อย่างน้อย 2แห่ง

2 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำบ้านหูยาน ให้มีความรู้ในการใช้ข้อมูลในการทำแผนการผลิตอาหารปลอดภัย ให้เพียงพอความต้องการของชุมชน

1.1.ทบททวนข้อมูลการผลิตอาหารปลอดภัย 2 ปีย้อนหลังพัฒนาการชุมชนหูยานใช้ในการกำหนดทิศทางของสภาแกนนำ

1.2.มีชุดข้อมูลการผลิต รวมซื้อ รวมขาย เป็นฐานข้อมูลหรือหลักสูตร วิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน 1 ชุด 6 ระบบวิชา

1.3.เกิดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 6 แผน แผนการบริหารจัดการ แผนการผลิตได้แก่พืชผัก แผนการทำปุ๋ยทำเครื่องแกง การผลิตน้ำดื่มผลิตภัณฑ์เลียงผึ้งครบวงจรและ แผนร่วมซื้อร่วมขาย บรรจุในแผนชุมชน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 2.เพื่อหนุนเสริมการปฎิบัติตามแผนเพื่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน

2.1.ดำเนินการตามแผนของวิสหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 3 แผน

2.2.มีตรามาตรฐานรับรองความปลอดภัยใช้กับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน

2.3.มีตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัย 2 แห่งที่รับผิดชอบ ต่อผู้ซื่อ ผู้ขาย และสังคม

5 3.เพื่อก่อตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน เป็นกลไกชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจรายรับน้อยกว่ารายจ่ายของชุมชนและปัญหาอื่น

3.1.เกิดวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 1 แห่งที่ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

3.2.เกิดกิจกรรมรณรงค์ของวิสหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรม  ด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนออย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้งในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน

3.3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้งต่อเดือนในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิสาหกิจสีเขียว

3.4 เวทีถอดบทเรียนคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อพัฒนา

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 2,000.00 1,900.00
18 ต.ค. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 1 40 400.00 400.00
22 ต.ค. 58 พัฒนาศักยภาพสภาแกนนำย่อยครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานกับภาคีร่วม ธกส.สาขาท่ามิหรำ 25 0.00 0.00
29 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 100 1,000.00 1,000.00
29 ต.ค. 58 เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการกับชุมชน 100 14,500.00 14,500.00
8 พ.ย. 58 ประชุมเชิงปฎิบัติการสภาแกนนำเพื่อสร้างและออกแบบสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเรียนรู้การเป็นวิสาหกิจชุมชนสีเขียว 25 6,000.00 6,000.00
15 พ.ย. 58 ประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนงานวิสาหกิจสีเขียวและแผนปฏิบัติการ 25 6,000.00 6,000.00
22 พ.ย. 58 อบมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 3 400.00 400.00
27 พ.ย. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 2 40 400.00 400.00
28 พ.ย. 58 รณรงค์เปิดตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน 100 0.00 0.00
29 พ.ย. 58 เรียนรู้ดูงาน การผลิตเครื่องแกง 5 0.00 0.00
9 ธ.ค. 58 ค่าเปิดบัญชี 3 500.00 500.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 3 40 400.00 400.00
12 - 13 ธ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ดูงานวิสาหกิจต้นแบบ โครงการชั่งหัวมัน 25 20,500.00 20,500.00
23 ธ.ค. 58 รณรงค์ตลาดนัดสีเขียว 15 0.00 0.00
10 ม.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 4 40 400.00 400.00
10 ก.พ. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 5 40 400.00 400.00
14 ก.พ. 59 ประชุมสภาแกนนำ(เตรียมกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน) 15 400.00 400.00
16 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารทางการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1 3 400.00 400.00
17 ก.พ. 59 ทบทวนแผนชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อปรับบัญชีกิจกรรมในแผนชุมชนบ้านหูยาน ก่อนการแก้ปัญหา 70 11,900.00 11,900.00
20 - 21 ก.พ. 59 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1 2 1,000.00 800.00
27 ก.พ. 59 กิจกรรมรณรงค์พัฒนาตลาดหูยานสพานคนเดินทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน 30 0.00 0.00
10 มี.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 6 40 400.00 400.00
10 เม.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 7 40 400.00 400.00
12 - 14 เม.ย. 59 รณรงค์บูทนิทรรศการณ์อาหารปลอดภัยในชุมชน 70 14,100.00 14,100.00
29 เม.ย. 59 - 8 พ.ค. 59 กิจกรรมรณรงค์ของวิสาหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรมด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนอครั้งที่ 3ในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน 70 12,900.00 12,900.00
10 พ.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 8 40 400.00 400.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 9 40 400.00 400.00
22 มิ.ย. 59 เรียนรู้การปลูกพืชปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 1 70 29,900.00 29,900.00
10 ก.ค. 59 หนุนเสริมกลุ่มผลิตเครื่องแกงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผึ้งครบวงจร เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน 70 17,900.00 17,900.00
10 ก.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 10 40 0.00 0.00
28 - 29 ก.ค. 59 ประกาศจัดตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(รณรงค์ครั้งที่ 2) 70 12,900.00 12,900.00
10 ส.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 11 40 400.00 400.00
10 ก.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที 12 40 400.00 400.00
13 ก.ย. 59 หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 70 13,900.00 13,900.00
23 ก.ย. 59 ประชุมสร้างความเข้าใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียวกับการเข้าสู่มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 70 10,400.00 10,400.00
24 ก.ย. 59 หนุนเสริมพัฒนาตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยจัดตลาดนัดน่าซื้อเคียงคู่กับอาหารปลอดภัย ตลาดหูยานสะพานคนเดิน ครั้งที่ 2 70 0.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 2 4,200.00 6,400.00
10 ต.ค. 59 ประชุมหมู่บ้าน 40 0.00 0.00
11 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 20 2,000.00 2,000.00
11 ต.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลผลการดำเนินโครงการ 3 ปีให้ชุมชนเพื่อสู่การพัฒนาต่อเนื่อง 80 14,600.00 14,600.00
14 ต.ค. 59 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2 2 500.00 240.00
15 ต.ค. 59 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม 2 1,000.00 240.00
รวม 1,734 203,300.00 43 204,180.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ข้อมูลแผนชุมชน (.doc) thawonr kongsri
2 หลักสูตรวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน.docx (.docx) อนุชา เฉลา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อนุชา เฉลา อนุชา เฉลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 15:51 น.