directions_run

ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03825
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุมาลี ศรีโดน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0810948272
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายถาวรคงศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3638288321155,100.1669883728place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 81,320.00
2 16 ก.พ. 2559 28 ก.พ. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 101,650.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,330.00
รวมงบประมาณ 203,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยของชุมชนและสร้างวิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยานที่มีตรามาตรฐาน

1.เกิดกลุ่มวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน มีผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ชนิดเป็นสินค้าปลอดภัยของชุมชน

2.มีชุดความรู้หรือหลักสูตรการจัดระบบวิสาหกิจสีเีขียวบ้านหูยาน 6 ระบบวิชา คือ ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ระบบกลุ่มและเครือข่าย ระบบการกระจายผลผลิต ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ระบบเรียนรู้จากฐานข้อมูลระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

3.เกิดตลาดเขียวชุมชนที่มีตรามาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อผู้ขายและสังคม อย่างน้อย 2แห่ง

2 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำบ้านหูยาน ให้มีความรู้ในการใช้ข้อมูลในการทำแผนการผลิตอาหารปลอดภัย ให้เพียงพอความต้องการของชุมชน

1.1.ทบททวนข้อมูลการผลิตอาหารปลอดภัย 2 ปีย้อนหลังพัฒนาการชุมชนหูยานใช้ในการกำหนดทิศทางของสภาแกนนำ

1.2.มีชุดข้อมูลการผลิต รวมซื้อ รวมขาย เป็นฐานข้อมูลหรือหลักสูตร วิสาหกิจชุมชนสีเขียวบ้านหูยาน 1 ชุด 6 ระบบวิชา

1.3.เกิดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 6 แผน แผนการบริหารจัดการ แผนการผลิตได้แก่พืชผัก แผนการทำปุ๋ยทำเครื่องแกง การผลิตน้ำดื่มผลิตภัณฑ์เลียงผึ้งครบวงจรและ แผนร่วมซื้อร่วมขาย บรรจุในแผนชุมชน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 2.เพื่อหนุนเสริมการปฎิบัติตามแผนเพื่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน

2.1.ดำเนินการตามแผนของวิสหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 3 แผน

2.2.มีตรามาตรฐานรับรองความปลอดภัยใช้กับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน

2.3.มีตลาดเขียวแหล่งอาหารปลอดภัย 2 แห่งที่รับผิดชอบ ต่อผู้ซื่อ ผู้ขาย และสังคม

5 3.เพื่อก่อตั้งวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน เป็นกลไกชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจรายรับน้อยกว่ารายจ่ายของชุมชนและปัญหาอื่น

3.1.เกิดวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน 1 แห่งที่ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

3.2.เกิดกิจกรรมรณรงค์ของวิสหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรม  ด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนออย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้งในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน

3.3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้งต่อเดือนในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิสาหกิจสีเขียว

3.4 เวทีถอดบทเรียนคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อพัฒนา

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 15:51 น.