เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03837
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 194,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมศักดิ์ สุขยูง
พี่เลี้ยงโครงการ senee,Churee
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6075527230175,99.851882457733
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 77,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,350.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,470.00
รวมงบประมาณ 194,700.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มความความมั่นคงทางอาหารด้วยการเพิ่มพืชอาหารท้องถิ่นในชุมชนโดยมีกลุ่มเด็กและมีเยาวชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
 1. มีพืชผักพื้นบ้าน พืชอาหาร เพิ่มขึ้นในหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า15 ชนิด ในเนื้อที่ป่าไม้ ไม่ต่ำกว่า 3 ไร่
 2. มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 3. มีแผนในการจัดการเพิ่มพื่้นที่อาหาร
 4. มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 40 คน
 5. คณะทำงานที่มีตัวแทนระหว่างโรงเรียนและชุมชนร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 15 คน
2 เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและจัดทำแผนในการบริหารจัดการธนาคารอาหารชุมชน (ธนาคารพันธ์ไม้)
 1. มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้ในโรงเรียนชุณหวัณ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมกำหนดระหว่างตัวแทนชุมชน โรงเรียน จำนวน 1 หลักสูตร
 2. มีแผนในการจัดการเพิ่มพื่้นที่อาหาร
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารของชุมชน
 1. มีโรงเรือนอนุบาลพันธ์ไม้และระบบการให้น้ำ 1 โรง
 2. มีพันธ์ไม้ใช้สอย/พืชอาหารและสมุนไพรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1500ต้น ไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด มีเนื้อที่ในการปลูก 3 ไร่
 3. มีกฏกติกาในการจัดการและดูแลพันธ์ไม้
 4. มีฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 12 ฝาย
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกสภาหมู่บ้านในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
 1. สภาหมู่บ้านมีการประชุมทุกเดือน
 2. ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
 3. ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 1,684.00
3 ต.ค. 58 จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 80 12,300.00 12,300.00
4 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน 45 1,325.00 1,325.00
5 ต.ค. 58 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 15 2,250.00 2,250.00
5 ต.ค. 58 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 15 0.00 0.00
7 ต.ค. 58 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนตุลาคม 30 400.00 390.00
10 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 1 45 3,100.00 6,200.00
23 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 2 45 3,100.00 6,200.00
23 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 2 45 1,325.00 1,325.00
3 พ.ย. 58 สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 1 40 9,300.00 9,320.00
5 พ.ย. 58 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 15 0.00 0.00
7 พ.ย. 58 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤจิกายน 30 400.00 390.00
10 พ.ย. 58 สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 2 40 4,000.00 4,000.00
21 - 22 พ.ย. 58 การอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 1,000.00 500.00
21 พ.ย. 58 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่่ 1 50 5,500.00 5,500.00
25 พ.ย. 58 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 55 1,000.00 1,000.00
28 พ.ย. 58 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 2 50 5,500.00 5,500.00
5 ธ.ค. 58 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 15 0.00 0.00
6 ธ.ค. 58 กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 1 50 4,300.00 4,300.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนธันวาคม 30 400.00 390.00
18 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 3 45 1,325.00 1,325.00
5 ม.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4 15 0.00 0.00
7 ม.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมกราคม 30 400.00 750.00
23 ม.ค. 59 เดินทางไปเรียนรู้รูปแบบการจัดทำฝายมีชีวิต 45 14,800.00 14,800.00
5 ก.พ. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5 15 0.00 0.00
7 ก.พ. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 30 400.00 0.00
16 ก.พ. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 2 1,000.00 500.00
20 - 21 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 1,200.00 1,640.00
20 ก.พ. 59 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 3 300.00 300.00
5 มี.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 15 0.00 0.00
7 มี.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมีนาคม 30 400.00 417.00
19 มี.ค. 59 สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 1 25 5,467.00 10,800.00
27 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก 45 1,325.00 1,325.00
5 เม.ย. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 15 0.00 0.00
7 เม.ย. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนเมษายน 30 400.00 417.00
12 เม.ย. 59 จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้ 200 27,400.00 27,400.00
23 เม.ย. 59 สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 2 25 5,467.00 2,800.00
30 เม.ย. 59 สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 3 25 5,466.00 2,800.00
5 พ.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 8 15 0.00 0.00
7 พ.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤศภาคม 30 400.00 417.00
21 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก 45 1,325.00 1,325.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9 15 0.00 0.00
7 มิ.ย. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมิถุนายน 30 400.00 417.00
17 มิ.ย. 59 กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้ 40 8,500.00 8,500.00
25 มิ.ย. 59 ประชุมกลุ่มเด็กและตัวแทนคณะทำงาน 45 1,325.00 1,325.00
5 ก.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 10 15 0.00 0.00
7 ก.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกรกฎาคม 30 400.00 417.00
23 - 24 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 3 50 6,500.00 15,000.00
5 ส.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 11 15 0.00 0.00
7 ส.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม 30 500.00 417.00
10 ส.ค. 59 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 4 50 7,500.00 5,000.00
11 ส.ค. 59 กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 2 50 4,300.00 4,300.00
12 ส.ค. 59 กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 3 50 4,300.00 4,300.00
21 ส.ค. 59 การประชุมถอดบทเรียนโครงการ 2 800.00 300.00
27 ส.ค. 59 เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 50 17,900.00 17,900.00
3 ก.ย. 59 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 5 50 7,500.00 5,000.00
7 ก.ย. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกันยายน 30 500.00 417.00
24 ก.ย. 59 กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 4 50 4,300.00 4,300.00
1 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,500.00 3,000.00
6 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
7 ต.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 12 15 0.00 417.00
13 ต.ค. 59 ติดตามการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 700.00 300.00
15 ต.ค. 59 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2 3 500.00 360.00
รวม 2,014 194,700.00 64 203,260.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สมศักดิ์ สุขยูง สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 12:26 น.