คนสร้างสุข

directions_run

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันครอบครัวสุข ศานติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เขตพื้นที่ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2561 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้น ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์มิได้ถือกำเนิดมาเหมือนกันทุกประการ หากมีความแตกต่างกันในหลายลักษณะนับแต่ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม วีถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม แม้ว่าความแตกต่างโดยพื้นฐานในลักษณะต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างดังกล่าวนี้ มักเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งระหว่างคนต่างกลุ่มที่อยู่ร่วมกันในสังคม
ในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ประเด็นปัญหาความไม่สงบ ความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุการณ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในด้านนโยบายของรัฐ ฝ่ายรัฐเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในสังคม โดยหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจในการให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงในทุกระดับ ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐ จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่๒๓๐/๒๕๕๗ และที่ ๙๒/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑.ระดับนโยบาย : มีหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพูดคุยและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า ระดับคณะพูดคุยหลัก: มีเป้าหมายบุคคลเห็นต่างจากรัฐ๒.ระดับปฏิบัติในพื้นที่: มีเป้าหมายกลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข เป็นผู้มีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าที่ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับคณะพูดคุยหลัก และระดับปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีหน้าที่สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในการขับเคลื่อนการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการพูดคุยสันติสุข ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและกระบวนการต่างๆที่สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันสภาพสังคมเกิดความแตกแยก คนจำนวนมากอยู่ร่วมกับคนที่มีความเห็นต่างกันไม่ได้ จึงเกิดความขัดแย้งกัน หากเราเข้าใจความขัดแย้ง เราสามารถเรียนรู้หรือแก้ไขความขัดแย้งได้ แต่สิ่งที่ท้าทายก็คือการนำหลักความร่วมมือกันมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของมวลมนุษย์และสันติวิธี ด้วยเหตุนี้สถาบันครอบครัวสุข ศานติ ขออาสาแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งทุกรูปแบบโดยสันติวิธีในการร่วมดำเนินการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางของรัฐ ศอ.บต. จึงได้เสนอโครงการ ครอบครัวสุข ศานติ สู่สังคมสันติสุข ปลอดความขัดแย้งด้วยกระบวนการซูรอ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 7,387.00 22 250,000.00
25 ก.ย. 60 - 25 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 1.00 1,950.00
26 ก.ย. 60 - 26 ก.ค. 61 เวทีพูดคุยระดมความคิดหาทางออกจากความขัดแย้งกับชุมชนกาปงนิบง 0 4.00 4,830.00
30 ก.ย. 60 - 30 ก.ค. 61 เวทีพูดคุยระดมความคิดหาทางออกจากความขัดแย้งกับชุมชนมัสยิดยาเมร์ 0 5.00 5,250.00
7 ต.ค. 60 - 7 ก.ค. 61 เวที่พูดคุยระดมความคิดหาทางออกจากความขัดแย้งกับชุมชนบ้านบูเกะปาลัส 0 9.00 9,555.00
14 ต.ค. 60 อบรมเรื่องการบริหารจัดการกับคณะทำงานและผู้ประสานงานแต่ละหมู่บ้าน 0 0.00 0.00
17 ต.ค. 60 - 17 ก.ค. 61 พิธีเปิดโครงการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ 0 41.00 41,055.00
21 ต.ค. 60 - 21 ก.ค. 61 ค่ายอบรม"เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความเมตตาและให้อภัยต่อกัน 0 38.00 38,850.00
22 ต.ค. 60 - 22 ก.ค. 61 ค่ายอบรม"เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความเมตตาและให้อภัยต่อกัน 0 52.00 52,290.00
23 ต.ค. 60 - 23 ก.ค. 61 ค่ายอบรม"เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความเมตตาและให้อภัยต่อกัน 0 35.00 35,490.00
1 พ.ย. 60 - 1 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานและผู้ประสานงานแต่ละหมู่บ้าน 0 0.00 3,045.00
3 พ.ย. 60 เวทีพูดคุยระดมความคิดเห็นหาทางออกจากความขัดแย้งกับสัปบุรุษมัสยิดกามาลิดดีนบ้านกาบุ๊ 0 10.00 10,080.00
17 พ.ย. 60 ระดมความคิด 0 6,405.00 6,405.00
24 พ.ย. 60 เวทีระดมความคิดเห็นหาทางออกจากความ 0 8.00 8,400.00
25 พ.ย. 60 พบปะกลุ่มจิตอาสา 0 0.00 0.00
2 ธ.ค. 60 เวทีพูดคุยระดมความคิดเห็นหาทางออกจาก 0 2.00 2,625.00
15 ธ.ค. 60 - 15 ส.ค. 61 สุข ศานติศีกษาสัญจร 0 0.00 0.00
29 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานและผู้ประสานงานแต่ละหมู่บ้าน 0 2.00 2,310.00
31 ธ.ค. 60 ปิดโครงการ "เสวนาถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้ง 0 0.00 27,090.00
31 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 0 775.00 775.00
10 ม.ค. 61 ประชุมร่วมกับเครือข่ายสายเชือกเดียวกัน 0 0.00 0.00
27 ม.ค. 61 สุข 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทีกข้อมูลภาคประชาสังคม 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 09:57 น.