directions_run

การดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด เทศบาลตำบลกำแพง

stars
1. ชื่อโครงการ
การดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด เทศบาลตำบลกำแพง
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
เทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ด้านสุขภาพ ลดการแพร่เชื้อและเสียชีวิต กลุ่มผู้ป่วย long covid ได้รับการดูแลและสร้างกำลังใจ

ลดการแพร่กระจาย ป้องกันการติดเชื้อและการรู้เท่าทัน

เศรษฐกิจปากท้องเดินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่รับมือกับโควิดได้

ส่งเสรมการปลูกผักปลอดสารพิษในเขต ทต.กำแพง

ด้านสังคม กลุ่มเปราะบางได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากจน ได้รับการช่วยเหลือดูแลมีรายได้ มีความรู้ในการป้องกันตนเอง ปรับตัวกับโควิดได้ มีกิจกรรมทำภายใต้ความปลอดภัยของโควิด
  • การเข้าถึงระบบการบริการการรักษาด้านสาธารณสุข เชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยระบบการดูแลโดยใช้ตาสัปปะรด มีทีมม้าเร็วพิจารณา คัดกรอง ลงปฏบัติการ ติดตาม ดูแล ส่งต่่อ แบบเร่งด่วนในชุมชน
  • เวที่พูดคุยปัญหาการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแบบเร่งด่วน
  • เสริมพลัง ดูแลเรื่องอาหาร ที่พัก กลุ่มกักตัว กลุ่มป่วย ตลอดระยะเวลาที่กักตัว
  • ดูแลเรื่องสุขภาพจิต พูดคุย ซักถาม ให้กำลังใจ เยี่ยมบ้านให้คำปรึกษา
groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 5006
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ประชาชนในเขต ทต.กำแพง 5,006 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

ให้ความรู้ทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชน เพื่อบอกต่อ ทุกระดับ

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

ค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยใช้แกนนำชุมชน เช่น ผู้นำศาสนา กรรมการชุมชน อสม. อสบ. สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี แกนนำเยาวชน

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
  • คัดกรองด้วยชุดตรวจ atk โดย อสม. อสบ. กองสาธารณสุขเทศบาล
  • เฝ้าสังเกตอาการและเฝ้าระวัง
การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

มีแผนการดำเนินงานและแผนปฎิบัติงาน ร่วมร่างระเบียบ ระดับเทศบาล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

การทำความสะอาดร่างกาย การละหมาด

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

เสียงตามสาย เวปไซด์เทศบาล แผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิล รถแห่ประชาสัมพันธ์ เม้าส์ทูเม้าส์(ปากต่อปากบอกต่อ)

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

ปลูกผักปลอดสารพิษ ภายในครัวเรือน 800 ครัวเรือน

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

คัดกรอง ให้ความรู้ การเว้นระยะห่าง การดูแลตนเอง การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

การประเมินติดตามผล
  • ลงเยี่ยม สอบถาม ติดต่อประสานงานกับ PCU และโรงพยาบาล
  • การรับส่งผู้ป่วยและคนหายป่วยด้วยรถกู้ชีพ ทต.กำแพง
  • ติดตามหลังการป่วย
การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สตูล ละงู กำแพง place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
0.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- เงินฉุกเฉินเทศบัญญัติ เงินกองทุนสุขภาพ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 10:50 น.