directions_run

โครงการการบริการดูแลที่บ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล iMed@home

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการการบริการดูแลที่บ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล iMed@home
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

ส่งเสริมให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง โดยใช้เครื่องมือ 2Q และ RQ

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2200
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดตรัง 300 -
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดนราธิวา 300 -
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดปัตตานี 200 -
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดพัทลุง 300 -
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดยะลา 300 -
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดสงขลา 500 -
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง(60 ปีขึ้นไป) จังหวัดสตูล 300 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงอรุณ อิสระมาลัย จัดทำโครงการโดยใช้ชุดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านที่ได้มาตรฐานและกระบวนการดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าซึ่งได้ร่วมพัฒนากับกรมสุขภาพจิตตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามาใช้ในโครงการ เนื่องจากพบว่าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีความไวต่อการประเมินต่ำ จึงได้นำเครื่องมือประเมินพลังใจ (Resilience Quotient: RQ) ที่กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาไว้มาใช้ ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถามที่สามารถประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดซึมเศร้าได้ดี พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โครงการฯ จะดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีแนวทางในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการดูแลระยะยาวหรือระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ดูแล และนักบริบาลท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มที่มีพลังใจลดลงแต่ยังไม่มีภาวะซึมเศร้า กลุ่มเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแต่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าจนเกิดปัญหาสุขภาพจิตแล้ว รวมถึงกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าและมีโอกาสฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังสามารถส่งต่อผู้สูงอายุและครอบครัวให้ได้รับการดูแลและช่วยเหลือที่เหมาะสมจากหน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) เพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี ไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือปัญหาสุขภาพจิต ตามมา
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

พัฒนากลไกการสำรวจและลงเยี่ยมเพื่อประเมินสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง ผ่านการทำงานของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ควบคู่กับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล iMed@home

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

การประเมินสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่องมือ 2Q และ RQ ใน 7 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้การลงเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

การประเมินสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่องมือ 2Q และ RQ

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
1,400,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 10:51 น.