directions_run

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย ภาวะโภชนาการดี เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย ภาวะโภชนาการดี เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดใหญ่
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพชีวิตในแม่และเด็ก ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการ วางแผนครอบครัว ชะลอการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

พัฒนาระบบบริการ ลดการเสียชีวิตของแม่และเด็ก ลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ เพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพแบบเชิงรุก/พัฒนาเด็กด้านพัฒนาการ โภชนาการ วัคซีนและการดูแลสุขภาพช่องปาก

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
เพิ่มรายได้ ลดความยากจนในกลุ่มครอบครัว ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า เข้าถึงสิทธิเบี้ยเลี้ยง/เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 

stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1130
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ผู้บริหาร อปท./ กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต. 280 -
ผู้รับผิดชอบงาน MCH,WCC รพ.สต./ ศบส. 50 -
พ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่น 800 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน
ในพื้นที่ 4 โซน

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการจัดบริการวัคซีนในคลินิก WCC
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ใหญ่คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย ใน รพ.สต. 2 แห่ง

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา หาดใหญ่ place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
165,400.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
เงินบำรุงโรงพยาบาล (เงินเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่)

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 10:59 น.