directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุง
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

 

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่สมควรได้รับการดูแลและฟื้นฟ 100 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนต่างๆ สร้างระบบการทำงานให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและระบบสุขภาพ

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สำรวจกลุ่มเป้าที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ แล้วนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูพิจารณาความเหมาะสม

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

ปรับสภาพแวดล้อม และสภาพบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย

การส่งเสริมสุขภาพ

เป็นการดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิที่ควรได้รับ

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย และติดตามศักยภาพการใช้ชีวิตประจำวัน ในระหว่างและหลังการดำเนินโครงการ

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พัทลุง place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
1,403,125.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุง

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 11:20 น.