directions_run

โครงการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเยาวชนสถานพินิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเยาวชนสถานพินิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

 

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 110
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
เยาวชนในฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 75 -
เยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา 25 -
แรงงานนอกระบบ (จากโครงการเดิมปี 64) 10 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
1) เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพด้านการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ตามมาตรฐานการดูแลทีได้ผ่านการทดสอบผลจากงานวิจัย 2) แกนนำพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการดูแลที่บ้านในจังหวัดสงขลาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล iMedCare ในการบริหารจัดการระบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เกิดเครือข่ายระหว่างแกนนำพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการดูแลที่บ้านในจังหวัดสงขลาและกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะด้านซึ่งกันและกัน 4) หน่วยการเรียนรู้ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ ให้เหมาะสมกับวัยและระดับความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนำศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มแกนนำผู้พัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเป้าหมายใหม่ 5) แกนนำพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการดูแลที่บ้านในจังหวัดสงขลาได้พัฒนาทักษะการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพและการจัดการปัญหาชีวิตให้แก่เด็กเละเยาวชนผู้ร่วมเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม โดยใช้หลักการสร้างสุข ลดทุกข์ และการส่่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพและการจัดการปัญหาชีวิตให้แก่เด็กเละเยาวชนผู้ร่วมเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม โดยใช้หลักการสร้างสุข ลดทุกข์ และการส่่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

เสริมสร้างทักษะอาชีพและการสร้างเครือข่ายสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยใช้ iMedCare

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
1,295,200.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 12:11 น.