directions_run

โครงการ พัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
สมาคมคุ้งครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

 

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
กระบวนการทำงานสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และมีแผนงาน ของภาคีเครือข่ายประชาสังคม เป็นทิศทางการทำงานประสานภาคีเครือข่าย เมื่อมีการต่อยอดการดำเนินการ ที่ผ่านมาจึงได้เชิญหน่วยงานภาคีเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25563ซึ่งได้ข้อสรุปเพื่อ จัดทำยุทธศาสตรAดังนี้ ยุทธศาสตรAที่ 1 พัฒนากลไก เครือขKายให-มีศักยภาพในการสKงเสริมคุ-มครองผู-บริโภค ยุทธศาสตร์ที่คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่3ช่องทางการ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน โดยคาดว่าจากการทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จะมีการตั้งคณะทำงานกองเลขาเพื่อ จัดทำรายละเอียดแผนงาน แผนปฏิบัติการเป็นการเชื่อมต่อ และกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างทิศทางที่ สอดรับกับกระแสที่เป็นภัยคุกคามและเกิดการจัดกลไกการแก้ปัญหาผุ้บริโภคในระดับจังหวัด เพื่อสร้าง ปฏิบัติการร่วมกันให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปัตตานี place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
400,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2566 13:27 น.