directions_run

การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านมั่นคงแบรอจะรัง ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

stars
1. ชื่อโครงการ
การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านมั่นคงแบรอจะรัง ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
สวนยางยั่งยืน,หนึ่งไร่หลายแสน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การรับรองมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวสวนยาง

 

ส่งเสริมการตลาดอาหารสุขภาพ ส่งเสริมการส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร การเชื่อมโยง Maching Model จากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหาร (Form Fram to Table)

 

ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์และพันธุกรรมท้องถิ่น

 

ส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน

 

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอในระดับหมู่บ้าน/ตำบล

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านมั่นคงแบรอจะรัง มีลักณะเป็นชุมชนผสมชุมชนเมืองและชนบท มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปัตตานี ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในทุกฤดูฝน มีระบบสาธนูปโภคที่มีน้ำใช้ตลอดปี ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เกษตร ประมง รับราชการ และอื่น ๆ จากสภาพที่เป็นชุมชนผสมระหว่างเมืองและชนบท ทำให้ชุมชนมีพื้นที่ปลูกผักสำหรับการไว้บริโภคในครัวเรือนค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามจากการที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขัง ทำให้ชุมชนมีระยะเวลาปลูกผักค่อนข้างจำกัด ทำให้การปลูกผักน้อยตามไปด้วย ผักที่ปลูก เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ คะน้า ผักกาดขาว และ ผักสวนครัวต่าง ๆ การปลูกพืชผักส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งให้ได้ผลผลิตเร็วเนื่องจากมีระยะเวลาการปลูกจำกัด ผักผลไม้ที่บริโภคในชุมชนส่วนใหญ่ซื้อจากจากตลาดในเมืองปัตตานี หรือไม่ก็จากรถเร่ขายกับข้าวจากในเมืองเช่นเดียวกัน ทำให้ในแต่ละครอบครัวมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 120 บาทต่อเดือน ทำให้แต่ละครอบครัวมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงจากการบริโภคผักที่ไม่ภัยจากสารเคมี ที่จะส่งผลเสียต่อร่างกาย และสุขภาพในระยะยาว ทำให้เกิดการเจ็บป่วย อาการแพ้ หรือโรคประจำตัวจากสารเคมี นอกจากนั้นการใช้ปุ๋ยเคมียังมีผลต่อสภาพแวดล้อม โดยทำให้ดินเสื่อมสภาพ เกิดสาหร่ายหรือพืชน้ำในแม่น้ำลำคลอง จากการชะล้างธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชของภาครัฐ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปลูกผักของเกษตรกร ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (เฉพาะครัวเรือนที่มีอยู่จริง) โดยแสดงข้อมูลบริบทชุมชน เช่น ข้อมูลประชากรในชุมชน การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น บ้านมั่นคงแบรอจะรัง เป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ตามนโยบายบ้านมั่นคง ที่มีการรวมตัวกันของคนที่มีรายได้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัย มีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 50 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 210 คน ชุมชนตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลตะลุโบ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อยู่ห่างจากเมืองปัตตานี ประมาณ 1 กิโลเมตร อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้าง ค้าขาย เกษตร ประมง รับราชการ และ อื่นๆ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 95 และอีกร้อยละ 15 นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนในชุมชนมีการศึกษาที่หลายหลายตั้งแต่ระดับมัธยม จนถึงระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 9,000 บาทต่อครัวเรือน
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตัดแว่นตา

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปัตตานี place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
60,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566 05:41 น.