directions_run

โครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

 

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
จังหวัดตรัง มีคนพิการถาวรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากสถิติข้อมูลคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประเภทพื้นที่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยแยกตามประเภทความพิการ รวมจำนวน 19,955 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยความพิการเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ศึกษาข้อมูล พบว่าคนพิการประสบปัญหาอุปกรณ์ช่วยความพิการชำรุดแล้วไม่สามารถเข้าถึงบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ทำให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันมีความยากลำบาก เป็นผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง นอกจากนั้นเด็กพิการที่เป็นอัมพาตประสบปัญหาไม่สามารถนั่งเก้าอี้ล้อเข็นได้นาน เนื่องจากเก้าอี้ ล้อเข็นไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จำเป็นต้องปรับปรุงเก้าอี้ล้อเข็นให้เหมาะสม โดยจัดปรับท่านั่งด้วยอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น เบาะพิงหลัง เบาะวางเท้า และถาดกิจกรรม ซึ่งทำให้เด็กพิการนั่งเก้าอี้ล้อเข็นได้ดีขึ้นและนานขึ้น อันส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กพิการโดยตรง และยังคงลดทอนปัญหาแผลกดทับจากการนั่งนานโดยเฉพาะในเด็กนักเรียนที่พิการ และคนพิการหรือผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ตรัง เมืองตรัง นาตาล่วง place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
100,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังตรัง

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 16:44 น.