directions_run

โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

 

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้และประสบการณ์สามารถนําไปประกอบอาชีพและให้บริการผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทําให้มีรายได้ เพื่อนําไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข นําไปสู่สังคมสันติสุข

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ศอ.บต.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 โดยให้มีอํานาจ หน้าที่ตามมาตรา 9 (10) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลต่อการทํางานด้านต่างๆ ทั้งในด้าน ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา รวมทั้งในด้านความเชื่อมั่น ของภาคประชาชนที่มีต่อรัฐ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือ จากประชาชนเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาตาม ศักยภาพของพื้นที่ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานทําให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยใช้กลไกของการบูรณาการภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานโครงการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ และประสบการณ์สามารถนําไปประกอบอาชีพ ทําให้มีรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข นําไปสู่สังคมสันติสุข
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

-ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอาชีพฯ ทั้ง 3 ศูนย์ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) - ประชุมจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ฝึกอาชีพ - จัดปฐมนิเทศและส่งมอบเข้ารับการฝึกอาชีพ (3 วัน 2 คืน) จํานวน 2 รุ่น/ครั้ง

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 225 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ หลักสูตร 3 เดือน (ฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกฯ 2 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการ 1 เดือน) ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 108 คน และ หลักสูตร 6 เดือน (ฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกฯ 4 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการ 2 เดือน) ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 117 คน

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

-แข่งขันทักษะอาชีพร่วมกัน เพื่อประเมินผลการฝึกอาชีพและเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมสันติสุขร่วมกัน -จัดปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอาชีพ

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ภาคใต้ place directions
นราธิวาส place directions
ปัตตานี place directions
ยะลา place directions
สงขลา สะบ้าย้อย place directions
สงขลา นาทวี place directions
สงขลา เทพา place directions
สงขลา จะนะ place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
14,252,300.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 11:02 น.